Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY

W latach 2016-2018 EUWT TATRY przygotowało dla pracowników administracji samorządowej cykl komplementarnych działań edukacyjnych, które mają rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: kompetencje miękkie, wiedza specjalistyczna i znajomość języka sąsiadów.

 

 

W listopadzie 2016 r. odbyły się warsztaty pt. "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem" przeznaczone dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej z obszaru Euroregionu „Tatry”. Tematyka warsztatów pozwalała na kształtowanie kompetencji miękkich w tym m.in.zdobycie wiedzy na temat budowania skutecznych partnerstw i wysokiej jakości współpracy z partnerami z zagranicy oraz uporządkowanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów.

Warsztaty te były prologiem do cyklu spotkań, kursów i szkoleń dla pracowników samorządów pogranicza, zaplanowanych przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od 01.05.2017 r. do 31.10.2018 r. w ramach mikroprojektu pt. „TRANSGRANICZNE DOSKONALENIE SPECJALISTYCZNE I ZAWODOWE W EUWT TATRY”, których efektem ma być nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności, wiedzy specjalistycznej oraz znajomości języka sąsiada, a tym samym uzyskanie kluczowych kompetencji niezbędnych, aby stać się LIDEREM POLSKO-SŁOWACKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ. W ramach tego mikroprojektu EUWT TATRY pełni rolę tzw. BENEFICJENTA JEDYNEGO. Wartość mikroprojektu wynosi 117.600,30 EUR w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) to: 99.960,25 EUR.

Dodatkowo w dniu 13.07.2018 r. EUWT TATRY zawarło z Województwem Małopolskim umowę na realizację zadania publicznego pn. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY" w ramach konkursu ofert pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych". Realizacja tego zadania zakłada dofinansowanie działań zaplanowanych w ramach mikroprojektu edukacyjnego realizowanych po stronie polskiej na terenie Województwa Małopolskiego w okresie od dnia 01.07.2018 r. do ndia 30.11.2018 r. dotacją w wysokości 9.500,00 zł. Ze środków dotacji sfinansowany będzie kurs języka słowackiego dla 30 osób oraz 5 szkoleń specjalistycznych dla 75 osób. 

DLACZEGO REALIZUJEMY MIKROPROJEKT?

Przeprowadzana w 2014 roku  przez EUWT TATRY analiza potrzeb szkoleniowych wyraźnie wskazała, że wśród pracowników administracji samorządowej, którzy odpowiadają za przygotowanie i realizację transgranicznych projektów  niewystarczająca jest znajomość systemów prawnych i procedur administracyjnych stosowanych po drugiej stronie granicy, występują bariery językowe oraz brakuje szkoleń z zakresu doskonalenia specjalistycznego odnoszących się do aspektów pracy w jednostkach samorządu terytorialnego związanych ze współpracą transgraniczną. Utrudnia to realizację wspólnych przedsięwzięć i skuteczne rozwiązywanie problemów, które bezpośrednio dotyczą społeczności lokalnych pogranicza.Ponadto dostrzegliśmy, że dużym problemem na pograniczu polsko-słowackim jest niska wiedza na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi internetowych w pracy zawodowej.

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Naszym celem jest POPRAWA JAKOŚCI TRANSGRANICZNEJ EDUKACJI SPECJALISTYCZNEJ I ZAWODOWEJ NA OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI EUWT TATRY.

JAKIE ZAPLANOWALIŚMY DZIAŁANIA?

W ramach mikroprojektu przygotowana została bezpłatna oferta szkoleniowa, która pozwoli na doskonalenie pozostałych dwóch obszarów kluczowych z punktu widzenia lidera współpracy transgranicznej, tj. wiedzy specjalistycznej i znajomości języka sąsiadów. Wdrożony zostanie także mający charakter pilotażowy kurs e-biznesu i e-marketingu. A to wszystko w ramach czterech zadań:

  • Transgraniczne aspekty pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na polsko-słowackim pograniczu - doskonalenie specjalistyczne

Dla pracowników administracji samorządowej z polskiej i słowackiej strony zorganizowane zostaną transgraniczne szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji niezbędnych do przygotowania i realizacji transgranicznych projektów W sumie odbędzie się 10 spotkań szkoleniowych – 5 po stronie polskiej i 5 po stronie słowackiej.

Wszystkie szkolenia przeprowadzone będą w ujęciu transgranicznym, dzięki czemu zwiększy się wiedza uczestników o aktualnych procedurach prawnych krajowych i równocześnie uzyskają oni informacje, jakie procedury obowiązują po drugiej stronie granicy. Z wskazań osób uczestniczących w ankiecie przeprowadzonej w 2014 r. wynika zakres tematyczny specjalistycznych transgranicznych szkoleń zaproponowanych w ramach mikroprojektu dotyczących transgranicznych aspektów zamówień publicznych, prawa budowlanego, pomocy publicznej, zatrudniania personelu, prowadzenia księgowości i rozliczeń finansowych wspólnych projektów, oddziaływania inwestycji na środowisko. W każdym ze szkoleń uczestniczyć będzie maks. 15 osób.

  • Zrozumieć sąsiada - kursy i tandemy językowe

Transgraniczny kurs języka polskiego i słowackiego skierowany jest do pracowników administracji samorządowej. Zorganizowane zostaną 2 po stronie polskiej i 2 po stronie słowackiej. W sumie umiejętności językowe poprawi 60 osób. Kurs będzie trwał łącznie 9 miesięcy i obejmował około 60 godzin lekcyjnych. Ostatnie spotkanie podczas kursu będzie miało formę tandemów językowych, tzn. wspólnego spotkania polskiej i słowackiej grupy kursantów. Taka forma nauki dodatkowo pozwala na doświadczenie języka w jego naturalnej formie, wiąże się z nauką prawdziwej komunikacji i międzykulturowego kontaktu. Kurs obejmować będzie aspekty niezbędne do codziennej pracy w przygranicznym samorządzie, przygotowywania i realizacji polsko-słowackich projektów. Uczestnicy poznają zasady gramatyczne, nauczą się specjalistycznego słownictwa, podstawowych form komunikacji, rozumienia otrzymywanej korespondencji, itp.

  • E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce - doskonalenie zawodowe

Ta zupełnie nowa oferta ta skierowana będzie do osób zatrudnionych na pograniczu w różnych branżach, prowadzących samodzielną działalność, chcących zmienić pracę, które dzięki możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu poprzez platformę e-learningową będą mogły nabyć zupełnie nowe umiejętności dotyczące e-biznesu i e-marketingu w kontekście transgranicznego rynku pracy. Cykl warsztatów stacjonarnych i modułów tematycznych prowadzonych w formie e-learningu będzie miał na celu bowiem przekazanie wiedzy na temat wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności sprzedaży różnego rodzaju produktów za pośrednictwem sieci, jak i umiejętności budowy e-biznesu od podstaw z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Cykl będzie trwał 10 miesięcy.Zakłada się udział 50 osób w szkoleniu.

  • Zarządzanie i promocja mikroprojektu

W ramach zadania dodatkowego zorganizowana zostanie konferencja informacyjna na inaugurację projektu, podczas której uczestnicy poznają m.in. struktury i instrumenty współpracy transgranicznej oraz zasady funkcjonowania polskiej i słowackiej administracji samorządowej oraz konferencja za zakończenie mikroprojektu. Wydane zostanie także kompendium wiedzy praktycznej przekazywanej podczas działań szkoleniowych.

JAKIE BĘDĄ EFEKTY?

-Konkretne i praktyczne kompetencje nabyte podczas wspólnych szkoleń będą mogły zostać bezpośrednio i natychmiast wykorzystane przez polskich i słowackich  pracowników administracji samorządowej  w procesie przygotowywania polsko-słowackich projektów, ich realizacji i rozliczania.

-Przełamane zostaną bariery dotyczące znajomości i wzajemnego zrozumienia procedur i przepisów transgranicznych partnerów, co ułatwi i usprawni wzajemne kontakty. Zwiększy to jakość polsko-słowackich przedsięwzięć.

-Poszerzone zostaną kompetencje zawodowe oraz specjalistyczne umiejętności w zakresie prowadzenia e-biznesu i e-marketingu, które odpowiadają aktualnym wymaganiom rynku pracy i pozwolą na unowocześnienie usług oferowanych na pograniczu, najczęściej związanych z rozwijająca się po polskiej i słowackiej stronie Tatr turystyką opartą na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Informacji o mikroprojekcie udzielają  Agnieszka Pyzowska i Anna Sowińska

Kontakt: info@euwt-tatry.eu, www.euwt-tatry.eu

 


 Logointerregznapisem-mikro

 

31.10.2018 - Podsumowanie szkoleń i kursów realizowanych w ramach mikroprojektu edukacyjnego

Podsumowanie szkoleń i kursów realizowanych w ramach mikroprojektu edukacyjnego
 W dniu 31.10.2018 r. odbyła się  konferencja podsumowująca realizację mikroprojektu pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY", podczas której wręczono certyfikaty uczestnictwa w kursach i szkoleniach zrealizowanych w ramach tego projektu.
więcej

31.10.2018 - Za nami ostatnie warsztaty stacjonalne w ramach kursu pn. "E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce"

Za nami ostatnie warsztaty stacjonalne w ramach kursu pn. "E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce"
Za nami ostatnie warsztaty stacjonarnew ramach kursu e-learningowego pt. " E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce" zrealizowane w ramach mikroprojektu pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistycze i zawodowe w EUWT TATRY".
więcej

31.10.2018 - Zakończenie kursu języka słowackiego i kursu języka polskiego w ramach mikroprojektu edukacyjnego

Zakończenie kursu języka słowackiego i kursu języka polskiego w ramach mikroprojektu edukacyjnego
Zakończyły sie kursy języka słowackiego i kursy języka polskiego realizowane w ramach mikroprojektu edukacyjnego pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY".
więcej

31.10.2018 - Za nami szkolenia dla liderów projektów transgranicznych

Za nami szkolenia dla liderów projektów transgranicznych
Za nami cykl transgranicznych szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji niezbędnych do przygotowania i realizacji transgranicznych projektów po polskiej i słowackiej stronie granicy zrealizowany w ramach mikroprojektu pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY".
więcej

31.10.2018 - Polsko-słowacki informator pn. „Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY”

 Polsko-słowacki informator pn. „Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY”
Jednym z produktów mikroprojektu pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY" jest polsko-słowacki informator.
więcej

29.10.2018 - Zaproszenie na podsumowanie szkoleń i kursów realizowanych w ramach mikroprojektu edukacyjnego

Zaproszenie na podsumowanie szkoleń i kursów realizowanych w ramach mikroprojektu edukacyjnego
Serdecznie zapraszamy na spotkanie - konferencję podsumowującą realizację mikroprojektu pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY", podczas której nastąpi wręczenie certyfikatów uczestnictwa w kursach i szkoleniach.  
więcej
pierwsza 1 2 3 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego