Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej

Projekt pt. Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej realizowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od 01.07.2020 r. do 15.12.2020 r. Zadanie publiczne współfinansowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w ramach konkursu ofert pn. DYPLOMACJA PUBLICZNA 2020 – nowy wymiar (komponent I: Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, priorytet komunikacyjny: Polska zaangażowana i jej międzynarodowa pozycja).

Wartość projektu to 74.850,00 zł, w tym otrzymana dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 64.500,00 zł. 

 

MSZ_logo_jpeg

DLACZEGO REALIZUJEMY ZADANIE PUBLICZNE?

Trwała i rozwinięta współpraca transgraniczna jest kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako silnego partnera w realizacji działań o wymiarze regionalnym w UE. Taka współpraca od wielu lat istnieje na polsko-słowackim pograniczu, a jej widocznym przejawem są pozytywne efekty projektów realizowanych przez polskie samorządy i instytucje w ramach unijnych programów współpracy Interreg. Również ponad 25-letnia działalność Euroregionu „Tatry” i funkcjonowanie na tej granicy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY świadczą o wysokim poziomie zaawansowania tej współpracy.

W dobie zmian i ograniczeń, jakie we współpracy tej powoduje pandemia COVID-19 oraz przygotowań do nowego programu współpracy transgranicznej konieczne jest upowszechnienie efektów tych różnorodnych projektów transgranicznych z wiodącą rolą polskich partnerów, dotarcie do opinii publicznej i środowisk opiniotwórczych zwłaszcza na Słowacji i wyznaczenie konkretnych kierunków rozwoju i wzmacniania tej współpracy z uwzględnieniem skutków pandemii. Stąd też zaplanowane w projekcie różnorodne działania skierowane do szerokiego grona odbiorców.

JAKIE ZAPLANOWALIŚMY DZIAŁANIA?

Zadanie publiczne pn. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija, kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej“ realizowane będzie poprzez kilka różnorodnych działań w tym:

  • interaktywne warsztaty - będą forum prezentacji doświadczeń, pomysłów i koncepcji oraz wniosków z dotychczasowej współpracy, a także propozycji rozwiązań negatywnych skutków pandemii COVID-19.  Skorelowanie dyskusji podczas warsztatów z pracami nad nowym programem współpracy polsko-słowackiej i opracowaniem analiz pozwoli na wykorzystanie potencjału polskich samorządów w wymiarze regionalnym na arenie międzynarodowej. 
  • Internetowy blog w języku polskim, słowackim i angielskim - pozwoli na zgromadzenie i prezentację najciekawszych i najbardziej wartościowych przykładów zaangażowania samorządów we współpracę w wymiarze regionalnym i transgranicznym, udostepnienie rozmów z osobami kształtującymi tę współpracę, prezentację efektów, a także nowych pomysłów i propozycji przeciwdziałania skutkom pandemii w różnym zakresie. 
  • Opracowanie dwóch dokumentów analitycznych i koncepcyjnych - które dotyczyć będą przyszłości polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, wzmacniania roli polskich samorządów i EUWT TATRY w liderowaniu w tej współpracy. Ta forma działania będzie szczególnie ważna i pomocna dla instytucji polskich i słowackich, a także europejskich zaangażowanych w kształtowanie dalszej współpracy w regionie polsko-słowackiego pogranicza. Da mocne podstawy do wpisania wniosków i koncepcji w przyszły kształt tej współpracy, stanowiącej nowe wyzwanie w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

Wszystkim tym merytorycznym działaniom towarzyszyć będą działania promocyjne i upowszechniające projekt i jego rezultaty. 

Działania realizowane będą w Nowym Targu w Małopolsce, gdzie znajduje się siedziba statutowa EUWT TATRY oraz na pograniczu polsko-słowackim. Dzięki szerokiemu wykorzystaniu technologii internetowej i narzędzi komunikacji w działaniach będą mogli wziąć udział Polacy i Słowacy, a efekty projektu dotrą do szerokiego grona odbiorców, bez względu na dalsze uwarunkowania pandemii COVID-19.

JAKIE BĘDĄ EFEKTY?

W rezultacie realizacji projektu upowszechniona zostanie wiedza na temat zaangażowania polskich przygranicznych samorządów oraz roli EUWT TATRY we współpracę transgraniczną ze słowackimi partnerami w ramach wspólnych programów Unii Europejskiej. Wśród grup docelowych, zwłaszcza odbiorców i uczestników projektu ze Słowacji, zwiększy się znajomość efektów działań polskich samorządów i EUWT TATRY na rzecz współpracy w wymiarze regionalnym na polsko-słowackim pograniczu w ramach UE oraz Grupy Wyszehradzkiej. Wpłynie to na promocję pozytywnego wizerunku Polski, polskich samorządów, miast i regionów jako aktywnych, zaangażowanych i liderujących we współpracy regionalnej w ramach programów Interreg. Co więcej, zaakcentowana zostanie rola zinstytucjonalizowanej współpracy transgranicznej w formie Euroregionu „Tatry”, czy innowacyjnego podmiotu jakim jest EUWT TATRY i określony potencjał wykorzystania efektów współpracy transgranicznej i EUWT we wzmacnianiu silnej roli polskich podmiotów we współpracy polsko-słowackiej w przyszłości, czego przejawem będzie nowy program Interreg Polska-Słowacja.

Pozytywne postrzeganie współpracy na polsko-słowackim pograniczu jako współpracy, która wzmacnia i rozwija, stanie się kluczem do kluczem do zintensyfikowania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Wszystkie rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji projektu będą wykorzystywane w działaniach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY prowadzonych na co dzień – przygotowywanych koncepcjach kolejnych projektów współpracy pomiędzy polskimi i słowackimi partnerami, wspieraniu polskich samorządów we wzmacnianiu ich pozycji w transgranicznej współpracy, wyborem kierunków działania i podejmowanej roli w perspektywie 2021-2027, a przede wszystkim pracach nad nowym programem współpracy transgranicznej, w którym konieczne będzie tez uwzględnienie nowych uwarunkowań współpracy międzynarodowej spowodowanych skutkami pandemii COVID-19.

 

15.12.2020 - Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analiz opracowanymi przez ekspertów dla EUWT TATRY!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analiz opracowanymi przez ekspertów dla EUWT TATRY!
W ramach zadania publicznego pn. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” eksperci z zakresu wspólpracy transgranicznej przygotowali dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY dwa dokumenty koncepcyjno-analityczne. Zapraszamy do zapoznania się z efektami pracy ekspertów. 
więcej

12.12.2020 - Warsztaty interaktywne pn. "Współpraca polsko-słowacka, która wzmacnia i rozwija"

Warsztaty interaktywne pn.  "Współpraca polsko-słowacka, która wzmacnia i rozwija"
W dniu 11.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zorganizowało na platformie internetowej Zoom interaktywne warsztaty pn. Wspólpraca, która wzmacnia i rozwija" współfinansowane w ramach zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”.
więcej

07.11.2020 - Rusza blog o współpracy polsko-słowackiej i jej efektach!

Rusza blog o współpracy polsko-słowackiej i jej efektach!
Od listopada ruszył na na stronie internetowej EUWT TATRY polsko-słowacko-angielski blog poświęcony wspólpracy transgranicznej polskich i słowackich instytucji na terenie działania EUWT TATRY. 
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego