Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Działania

Realizacja projektu pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej odbywała się w 4 etapach, odpowiadających fazom budowania trwałej struktury współpracy partnerów, jaką jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej. Począwszy od opracowania projektu, poprzez jego realizację i utrzymanie trwałości partnerzy współpracujący w ramach utworzonej sieci merytorycznie i finansowo angażowali się w realizację wszystkich działań po obu stronach granicy.

 • Etap przygotowawczy – konceptualizacja nowej formy współpracy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)
  Rozpoczął się w 2007 r. od formalnego powołania polsko-słowackiej komisji roboczej, która zajęła się opracowaniem koncepcji EUWT. Poprzez jej prace, uzyskane poparcie polskich i słowackich samorządów pogranicza, które w dniu 17.04.2009 r. na XV Kongresie Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” obradującym w Muszynie przyjęły Deklarację w sprawie utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Euroregion „Tatry” i zadeklarowały wolę przekształcenia Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w EUWT powstała baza do stworzenia silnej struktury partnerskiej i opracowania projektu.
 • Etap 1 – budowanie struktur EUWT.
  Etap obejmował organizację konferencji o charakterze konsultacyjnym po stronie polskiej oraz warsztatów konsultacyjnych po słowackiej stronie, przygotowanie analiz i ekspertyz, konsultacje z ekspertami, opracowanie projektów dokumentów konstytuujących nową strukturę, przeprowadzenie warsztatów informacyjnych. Ten etap wymagał wiele pracy, uzgodnienia wspólnego stanowiska polskiej i słowackiej strony, wypracowania kompromisów i ostatecznie opracowanie projektów dwóch najważniejszych dokumentów EUWT – Konwencji i Statutu. Powołana polsko-słowacka Komisja ds. EUWT wspólne z partnerami projektu przeprowadziła liczne analizy, przygotowała opracowania, prowadziła konsultacje. Szczególnie ważna była międzynarodowa konferencja w dniach 14-15.09.2011 r. pod patronatem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w której wzięło udział grono ekspertów z Komitetu Regionów, SERG, polskie i słowackie władze państwowe, regionalne i lokalne, przedstawiciele istniejących ugrupowań. Partnerzy zdobywali również niezbędną wiedzę podczas wizyty studyjnej w węgiersko-słowackim EUWT Ister-Granum oraz poprzez udział w organizowanych przez Komisję Europejską i Komitet Regionów warsztatach Open Days w Brukseli, które w 2011 roku w szczególny sposób były poświecone EUWT. Z kolei warsztaty konsultacyjne oraz warsztaty informacyjne, zorganizowane przez partnerów po polskiej i słowackiej stronie pozwoliły na zaprezentowanie, przeanalizowanie i dyskusję o EUWT z przedstawicielami polskich i słowackich samorządów lokalnych pogranicza, którzy stanowią bezpośrednią grupę docelową projektu.
 • Etap 2 – utworzenie EUWT i inauguracja jego działalności
  Rozpoczął się w 2012 roku od przyjęcia projektów Konwencji i Statutu EUWT przez najwyższe organy decyzyjne partnerów - Kongres Związku Euroregion "Tatry" i Kongres Združenia Region "Tatry". W dniu 14.06.2013 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w uzgodnieniu z ministrami rozwoju regionalnego, finansów, spraw wewnętrznych, wyraziło zgodę na przystąpienie Związku Euroregion „Tatry” do EUWT TATRY oraz przesłało w tej sprawie stosowną decyzję. Natomiast w dniu 16.07.2013 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Republiki Słowackiej udzieliła zgodę na przystąpienie Združenia Region „Tatry“ do EUWT TATRY. Uzyskanie przez partnerów tych zgód pozwoliło na podpisanie w dniu 14.08.2013 r. w Nowym Targu Konwencji o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Następnie w Kieżmarku podpisano Statut Ugrupowania i odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ugrupowania. W dniu 20.09.2013 r. Minister Spraw Zagranicznych podpisał decyzję o wpisaniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. do rejestru ugrupowań, prowadzonego przez MSZ, co oznaczało uzyskanie przez Ugrupowanie osobowości prawnej. Ten etap projektu zakończyła konferencja inaugurująca EUWT TATRY, zorganizowana w dniu 25.09.2013 r. w Nowym Targu.
 • Etap 3 obejmuje szerokie działania promocyjne i informacyjne o EUWT

  Merytorycznym przedsięwzięciom projektu towarzyszyły działania promocyjne, mające na celu upowszechnianie wiedzę o EUWT i projekcie. Powstała strona internetowa, konkurs na logo pozwolił przygotować jednolitą identyfikację wizualną ugrupowania, postęp prac projektu prezentowany był na różnych forach, konferencjach, spotkaniach. Wydane zostały także publikacje dotyczące EUWT, które przekazywane były uczestnikom wydarzeń projektu, samorządom, ekspertom, bibliotekom oraz dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu i Euroregionu „Tatry”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego