Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Co to jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej?

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej - co to takiego?

EGTC%20logoEUWT to nowy europejski instrument prawny umożliwiający władzom regionalnym i lokalnym z różnych państw członkowskich tworzenie grup współpracy posiadających osobowość prawną. Zostało wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.

Jaka jest jego rola?

Organizowanie działań w zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej oraz kierowanie nimi – przy udziale finansowym UE lub bez jej wsparcia. W celu realizacji tych działań EUWT może stworzyć swą własną strukturę, posiadać majątek i zatrudniać pracowników.

Cele EUWT

Celem EUWT jest ułatwianie i upowszechnianie współpracy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej, zwanych dalej „współpracą terytorialną”, między jego członkami, wyłącznie w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej.

Zadania EUWT

  1. EUWT działa w ramach powierzonych mu zadań, które są ograniczone do ułatwiania i upowszechniania współpracy terytorialnej w celu wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej i które są określane przez członków EUWT w oparciu o zasadę, zgodnie z którą wszystkie zadania mieszczą się w zakresie kompetencji każdego z członków na mocy jego prawa krajowego.
  2. Zadania EUWT są ograniczone przede wszystkim do realizacji programów lub projektów współpracy terytorialnej współfinansowanych przez Wspólnotę za pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności.

Kto może utworzyć EUWT?

W skład EUWT muszą wchodzić partnerzy z przynajmniej dwóch państw członkowskich UE, w tym:

  • Władze lokalne lub regionalne
  • Instytucje rządowe na poziomie centralnym 
  • Podmioty prawa publicznego 
  • Stowarzyszenia

Jak tworzy się EUWT?

Poprzez podpisanie konwencji i przyjęcie statutu, o których należy powiadomić właściwe władze krajowe. Władze te mają trzy miesiące na zatwierdzenie udziału potencjalnych członków w EUWT, a ewentualną odmowę muszą uzasadnić, odwołując się do rozporządzenia.

Podstawy prawne

  • Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)  pdf
  • polska ustawa z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej pdf
  • słowacka ustawa z 15 lutego 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej i o uzupełnieniu ustawy nr 540/2001 Dz. U. o statystyce publicznej z uwzględnieniem późniejszych przepisów (Zákon z 15. februára 2008 o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov)  pdf

Więcej na stronie Komitetu Regionów: www.cor.europa.eu/egtc

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego