Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry"

 

 

Int

DLACZEGO REALIZOWALIŚMY PROJEKT?

Brak usług edukacyjnych w zakresie zagadnień związanych ze współpracą transgraniczną, które odpowiadają zapotrzebowaniu jednostek administracji samorządowej, działających na przygranicznym rynku pracy, zbyt niski poziom nauczania w stosunku do centralnych regionów Polski i Słowacji, przeszkody natury prawnej i językowej, utrudniające podjęcie pracy po drugiej stronie granicy, a tym samym:

brak szans na dobrą edukację (adekwatną do specyfiki rynku pracy na obszarze pogranicza) i odpływ z terenu pogranicza młodych ludzi nie mających  szansy zatrudnienia

to główne wyzwania, które skłoniły Związek Euroregion „Tatry” (partnera wiodącego), Zdruzenie Euroregion „Tatry” (P1) i Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY (P2) do realizacji wspólnych działań projektowych. Projekt pt. TRANSGRANICZNE CENTRUM EDUKACJI EUROREGIONU "TATRY" realizowany był przez ww. partnerów od 01.05.2019 r. do 30.04.2022 r.

Wartość projektu wynosiła zgodnie z umową 331 874,10 EUR (dla EUWT TATRY - 71 978,95 EUR) w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) to: 282 092,85 EUR (dla EUWT TATRY - 61 182,03 EUR).


CO CHCIELIŚMY OSIĄGNĄĆ?

Naszym celem była POPRAWA JAKOŚCI TRANSGRANICZNEJ EDUKACJI SPECJALISTYCZNEJ I ZAWODOWEJ NA OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI EUROREGIONU "TATRY" w tym:

  • Podniesienie specjalistycznych kwalifikacji pracowników administracji samorządowej Euroregionu Tatry.
  • Rozwijanie kompetencji zawodowych dot. dostępności projektów i działań dla osób niepełnosprawnych


JAKIE ZREALIZOWALIŚMY DZIAŁANIA?

Niniejszy projekt zakładał przeprowadzenie szeregu działań o charakterze szkoleniowym, które poprzez podniesienie specjalistycznych kwalifikacji pracowników administracji samorządowej, ułatwiły współpracę polskim i słowackim jednostkom samorządu terytorialnego przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. Do osiągnięcia zakładanych celów projektu niezbędna była wspólna realizacja przez Związek Euroregion „Tatry” (PW), Zdruzenie Euroregion Tatry oraz EUWT TATRY następujących zadań merytorycznych :

 

UTWORZENIE TRANSGRANICZNEGO CENTRUM POLSKO-SŁOWACKIEJ EDUKACJI (DOSTĘPNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI)

Zadanie miało na celu utworzenie Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”, które kształci i podnosi kompetencje pracowników samorządowych pogranicza polsko-słowackiego. Centrum zostało przygotowane tak, aby mogły z niego korzystać osoby niepełnosprawne. W Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” m.in. pracownicy samorządów zostali przeszkoleni w tematach: dostępność w projektach i praktyce, lider współpracy transgranicznej - teoria i praktyka, przygotowania projektów transgranicznych, rozliczanie projektów, zamówienia publiczne, specjalistyczne szkolenie językowe, ochrona danych osobowych. Powyższy zakres szkoleń wykształcił na pograniczu PL-SK liderów współpracy transgranicznej, co zagwarantuje uczestnikom zachowanie miejsca pracy.

Podczas wizyt studyjnych przedstawiciele samorządów na obszarze Euroregionu „Tatry” podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z dostępnością w projektach finansowanych z EU oraz wykorzystaniem w praktyce tych udogodnień.

W celu zaprezentowania uczestnikom wzorowej strony internetowej zawierającej cały wachlarz udogodnień dla osób niepełnosprawnych, istniejąca strona Euroregionu „Tatry”  została odpowiednio zmodernizowana.

Podsumowaniem realizacji tego zadania, jak i całego projektu oraz utworzenia Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” była konferencja on-line, za której organizację odpowiadało EUWT TATRY. Wzięło w niej udział 61 przedstawicieli polskich i słowackich samorządów, ekspertów, którzy wcześniej prowadzili szkolenia i kursy w ramach projektu, partnerów projektu którzy zaprezentowali efekty realizacji swoich działań. Prelegenci odnieśli się do głównych zagadnień projektu i podsumowali jego efekty oraz wskazali na perspektywy ich wykorzystania przez samorządy.

 

SZKOŁA LIDERÓW WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ - DOBRE PRAKTYKI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM

Zdruzenie Euroregion Tatry zorganizowało konferencję otwierającą dla członków wszystkich partnerów projektu, warsztaty, na których promowano pomyślnie zrealizowane projekty słowackich i polskich samorządów oraz innych organizacji, szkolenia dla organów samorządowych w obszarze rachunkowości, zamówień publicznych, realizacji i rozliczania projektów itp. - 2 cykle po 4 szkolenia w 2019 i 2021.

Elementem zadania była modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań Słowacko-Polskich. Zapewniona została także modernizacja strony internetowej przy zachowaniu wysokiego kontrastu w celu ułatwienia dostępu dla osób z upośledzeniem wzroku.

 

IT JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ LIDERÓW WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Powszechny dostęp do internetu i urządzeń mobilnych powoduje, że wirtualna przestrzeń stała się naturalnym miejscem szukania informacji oraz dzielenia się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Dlatego też wykorzystanie narzędzi IT powinno stać się bardziej popularne wśród pracowników PL i SK samorządów, którzy współpracując ze sobą w ramach wspólnych projektów. Odpowiednim miejscem do stworzenia bazy cyfrowych zasobów edukacyjnych dla samorządów PL-SK pogranicza w Euroregionie „Tatry” była dwujęzyczna platforma e-learningowa www.e-plskedu.pl, której właścicielem jest EUWT TATRY. Ta platforma edukacyjna pozwala na wykorzystanie jej do prowadzenia kursów i szkoleń e-learningowych, umieszczania interaktywnych materiałów, prowadzenia webinariów, tworzenia internetowych zasobów i forum wymiany wiedzy między pracownikami samorządów. Dzięki możliwości samodzielnego i nieograniczonego korzystania z materiałów gromadzonych na platformie edukacyjnej na urządzeniach mobilnych pracownicy samorządów rozwinęli umiejętności dot. wykorzystania narzędzi IT w codziennej pracy. Będąc użytkownikami PL-SK platformy edukacyjnej poznali zasady jej funkcjonowania i mogą je wykorzystać w swojej pracy. Z kolei cyfrowa baza zasobów edukacyjnych udostępniona na  platformie oraz kursy e-learningowe prowadzone za jej pośrednictwem służyły podniesieniu specjalistycznych kwalifikacji pracowników samorządów i rozwijaniu ich kompetencji. Dzięki zadaniom realizowanym przez EUWT TATRY platforma edukacyjna stała się dostępnym dla wszystkich narzędziem wspierającym edukację transgranicznych liderów z PL i SK samorządów. Powstała na niej baza cyfrowych zasobów edukacyjnych (personel EUWT z pomocą eksperta technicznego opracowywał i zamieszczał na platformie materiały ze szkoleń zorganizowanych przez pozostałych dwóch partnerów projektu w ramach pozostałych zadań).

 

Istotną część tych cyfrowych zasobów stanowi będzie PL-SK interaktywny słownik specjalistycznego słownictwa i zwrotów niezbędnych w realizacji transgranicznych projektów. Dla polskich i słowackich pracowników samorządów zorganizowano 2 kursy e-learningowe.

 Aby zaprezentować w praktyce spełnianie standardów dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych – strona www.euwt-tatry.eu i platforma edukacyjna www.e-plskedu.pl zostały zmodernizowane i wyposażone w funkcjonalności zgodne z zaleceniami WCAG 2.0.

Ponadto realizowane były ZADANIA DODATKOWE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA I PROMOCJI PROJEKTU.


DLA KOGO REALIZOWALIŚMY PROJEKT?

Główną grupę docelową byli mieszkańcy pogranicza. Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli:

‐pracownicy administracji samorządowej z polskiej i słowackiej części obszaru działalności Euroregionu „Tatry”, którzy przez udział w transgranicznych szkoleniach specjalistycznych zdobyli i uzupełnili swoje umiejętności i wiedzę ,niezbędne do realizowania wysokiej jakości współpracy transgranicznej.

Praktyczne kompetencje nabyte na szkoleniach będą wykorzystywane w procesie przygotowania polsko-słowackich projektów ,ich realizacji i rozliczania. Przełamane zostały bariery dotyczące znajomości i zrozumienia procedur i przepisów transgranicznych partnerów, co ułatwi i usprawni wzajemne kontakty. Zwiększy to skuteczność pracy administracji samorządowej i jakość polsko-słowackich  przedsięwzięć

-Osoby z niepełnosprawnościami. Do ich potrzeb dostosowano dwa pomieszczenia przeznaczone na cele edukacyjne oraz łazienka i korytarz wraz z niezbędnym zakupem schodołaza.

 

JAKIE SĄ EFEKTY?

W wyniku realizacji tych zadań we wspólnych polsko-słowackich inicjatywach lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleniach wzięły udział setki osób.

Do korzyści związanych ze wspólnymi transgranicznymi przedsięwzięciami w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego zaliczyć można też:

•wzrost kwalifikacji personelu administracji samorządowej na obszarze realizacji projektu,

•wzmocnienie administracji samorządowej z obszaru działalności Euroregionu Tatry poprzez podniesienie kompetencji pracowników w zakresie zagadnień kluczowych dla współpracy polsko-słowackiej,

•upowszechnienie wiedzy i umiejętności osób korzystających z nowej oferty edukacyjnej,

•poszerzenie oferty edukacyjnej oraz zwiększenie liczby osób uczestniczących w inicjatywach szkoleniowych na rzecz uczenia się przez całe życie,

•korzyści promocyjne podmiotów wspólnie realizujących projekt, zwiększenie dostępności szkoleń i innych przedsięwzięć transgranicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Informacji o projekcie udzielają:

Związek Euroregion „Tatry” (Partner Wiodący)

-Izabela Klocek-Podpora

biuro@euroregion-tatry.eu

www.euroregion-tatry.eu

Združenie Euroregion Tatry (P1)

- Lívia Kredatusová

info@euroregion-tatry.sk

 www.euroregion-tatry.sk

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. (P2)

-Agnieszka Pyzowska

-Anna Sowińska

info@euwt-tatry.eu

 www.euwt-tatry.eu


 

 

          TCE_1 

 


PLATFORMA E-LEARNINGOWA 

WWW.E-PLSKEDU.PL 

 

 

 

 

 TCE_2  


AKTUALNOŚCI

 

 

 

30.04.2022 - Zostań liderem współpracy transgranicznej

Zostań liderem współpracy transgranicznej
Zakończyła się realizacja projektu pt. "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry". Jego podsumowaniem była zorganizowana w dniu 29 kwietnia 2022 r. przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY konferencja on-line „Lider współpracy polsko-słowackiej”. Na utworzonej w ramach projektu platformie e-learningowej www.e-plskedu.eu powstało kompedium wiedzy i materiałów dla wszystkich, którzy chcą skutecznie przygotowywać, realizować i rozliczać...
więcej

20.04.2022 - Konferencja podsumowująca projekt "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry"

Konferencja podsumowująca projekt "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry"
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wraz ze Związkiem Euroregion „Tatry” oraz Združeniem Euroregión Tatry zapraszają na konferencję „Lider współpracy polsko-słowackiej”, która odbędzie się w dniu 29.04.2022 r. o godz. 10:00 w trybie online na platformie Zoom. W trakcie konferencji przedstawimy zadania utworzonego przez Euroregion „Tatry” Transgranicznego Centrum Edukacji. Nasi eksperci opowiedzą na temat kompetencji i rozwoju liderów...
więcej

18.04.2022 - Baza wiedzy liderów współpracy transgranicznej

Baza wiedzy liderów współpracy transgranicznej
Zapraszamy do korzystania z bazy wiedzy dla liderów polsko-słowackiej współpracy. Znajdą tam Państwo materiały, prezentacje, dokumenty z kursów i warsztatów organizowanych przez Związek Euroregion „Tatry” oraz Združenie Euroregión Tatry w ramach Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry". W bazie znajdują się materiały szkoleniowe dotyczące następujących zagadnień: Lider współpracy transgranicznej – teoria i praktyka Projekty w praktyce –...
więcej

15.04.2022 - Słownik online polsko-słowacki

Słownik online polsko-słowacki
Na platformie e-learningowej www.e-plskedu.eu dostępny jest już słownik online polskich i słowackich specjalistycznych zwrotów dla liderów współpracy transgranicznej. Powstał on w ramach projektu „Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”. Polsko-słowacki interaktywny słownik zawiera specjalistyczne słownictwo i zwroty niezbędne w realizacji transgranicznych projektów - jest to ok. 150.000 jednostek leksykalnych – haseł, wyrażeń i zwrotów. Słownik...
więcej

31.03.2022 - Kursy e-learningowe dla liderów współpracy transgranicznej

Kursy e-learningowe dla liderów współpracy transgranicznej
Udostępniamy dwa nowe kursy e-learningowe dla pracowników samorządów polsko-słowackiego pogranicza – liderów współpracy transgranicznej. Przygotowaliśmy je dla Państwa w ramach Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” z myślą o rozwijaniu kompetencji zawodowych. Są one bezpłatne i mają wygodną formę kursów online, dostępnych dla każdego o dowolnej porze. Każdy z nich zawiera materiały filmowe w formie webinarów, prezentacje, praktyczne wskazówki,...
więcej

04.01.2022 - Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania dwóch kursów e-learningowych

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania dwóch kursów e-learningowych
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania dwóch kursów e-learningowych dla pracowników samorządów z polsko-słowackiego pogranicza.
więcej
pierwsza 1 2 3 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego