Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące kursu e-learningowego

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania i przeprowadzenia polsko-słowackiego kursu e-learningowego „E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce” w ramach mikroprojektu pt. „Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY”.
 
Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w poniższych dokumentach:
- Zapytanie ofertowe pdf
- zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf
- zał. nr 2 – Wzór wykazu usług, w którym należy wskazać wartość, przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane doc
- zał. nr 3 – Wzór wykazu osób do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia doc
- zał. nr 4 – Formularz ofertowy doc
 
Oferty cenowe należy składać na załączonym formularzu w terminie do 11.07.2017 r. pocztą elektroniczną na adres: info@euwt-tatry.eu lub pocztą tradycyjną/osobiście na adres: EUWT TATRY, 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2.


Wynik zapytania - informacja z dnia 12.07.2017 r.:

Europejskie Ugrupowanie Wspólpracy Terytorialnej TATRY informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na opracowania i przeprowadzenia polsko-słowackiego kursu e-learningowego „E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce” wybrano wykonawcę zamówienia, którym została firma: Stratego24 Przemysław Jóskowiak z siedzibą 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58.


logotypy
Mikroprojekt wspólfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry"
w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego