Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wobec wyzwań nowych programów EWT 2014-2020

Projekt realizowany w okresie od czerwca do listopada 2015 r. ma na celu przygotowanie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz przyszłych beneficjentów z pogranicza polsko-słowackiego do wyzwań związanych z realizacją wspólnych transgranicznych, transnarodowych i międzyregionalnych projektów w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przygotowania koncepcji projektu flagowego w ramach Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020, organizację konferencji informacyjnej o nowych programach oraz działania promocyjne i informacyjne.

W rezultacie podjętych działań przyszli beneficjenci programów współpracy terytorialnej z pogranicza polsko-słowackiego uzyskają wiedzę na temat tych programów oraz możliwości i zasad aplikowania o środki na realizację wspólnych projektów. Opracowana zostanie koncepcja projektu flagowego pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – II etap wraz z niezbędnymi analizami i dokumentami.

Wypracowane w ramach zadania rezultaty (m.in. koncepcja projektu flagowego, zdobyta przez przyszłych beneficjentów wiedza) stanowić będą trwałe podstawy realizacji nowych polsko-słowackich projektów współpracy transgranicznej, transnarodowej, międzyregionalnej w programach na lata 2014-2020.

 

Projekt obejmuje realizację następujących działań związanych z przygotowaniem EUWT TATRY i beneficjentów z jego polsko-słowackiego obszaru do wyzwań związanych z programami współpracy terytorialnej na lata 2014-2020:

1. Opracowanie koncepcji projektu flagowego pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

EUWT TATRY jako partner wiodący wraz z kilkoma polskimi i słowackimi samorządami będzie ubiegać się o dofinansowanie tego projektu w specjalnej, dwuetapowej procedurze wyboru projektów flagowych w ramach 1. Osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

W ramach tego działania odbędą się spotkania robocze polskich i słowackich samorządów – partnerów projektu, zebrane zostaną niezbędne dane i dokumentacja z polskiej i słowackiej strony dotycząca budowy II etapu tras rowerowych Szlaku wokół Tatr, wykonane zostaną tłumaczenia, opracowana mapa przebiegu II etapu Szlaku wokół Tatr, a w efekcie przygotowana zostanie koncepcja projektu flagowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II.

2. Sporządzenie niezbędnych analiz/ekspertyz dotyczących tematyki projektu flagowego pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II

Ze względu na specyfikę projektu flagowego i jego znaczenie dla nowego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 w ramach niniejszego zadania opracowane zostaną analizy, które stanowić będą podstawę przygotowania koncepcji ww. projektu flagowego, a także dokumenty niezbędne do opracowania pełnego wniosku aplikacyjnego w II etapie oceny projektów flagowych. Dlatego też planowane jest przygotowanie następujących analiz:

a) określenie wartości bazowej wskaźnika rezultatu projektu dotyczącego ilości osób korzystających z Szlaku wokół Tatr poprzez pomiar natężenia ruchu rowerowego na trasie głównej polsko-słowackiej ścieżki rowerowej wykonanej w ramach I etapu projektu,

b) analiza wpływu realizacji projektu flagowego pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II na obszar wsparcia Programu z określeniem wskaźników potwierdzających znaczenie tego projektu,

c) analiza długofalowego oddziaływania produktów projektu po zakończeniu jego trwałości z uwzględnieniem analizy możliwości generowania przez produkty projektu potencjału rozwojowego obszaru pogranicza.


3.
Przygotowanie i organizacja międzynarodowej konferencji informacyjnej dotyczącej nowych programów europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2014-2020 z udziałem polskich i słowackich samorządów i organizacji pozarządowych.

Planowana na październik 2015 r. w Nowym Targu konferencja będzie się wpisywać w przypadający w bieżącym roku jubileusz 25-lecia Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W ramowym programie konferencji ujęte zostaną następujące zagadnienia:

a) przedstawienie przez ekspertów informacji o założeniach nowych programów europejskiej współpracy terytorialnej w tym: transgranicznego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, transnarodowego Programu Europa Środkowa oraz międzyregionalnego Programu Interreg Europa.

b) prezentacja EUWT TATRY jako narzędzia skutecznej realizacji projektów europejskiej współpracy terytorialnej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

c) promocja transgranicznych partnerstw poprzez prezentacje na temat:

- projektu flagowego pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II z uwzględnieniem efektów realizacji I etapu,

- przykładów dobrych praktyk współpracy transgranicznej w mikroprojektach wdrażanych w Euroregionie „Tatry”.

d) zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Konferencja ta, w której uczestniczyć będą podmioty z Polski i ze Słowacji stanowić będzie doskonałą okazję do budowy lub kontynuacji partnerstwa terytorialnego dla potrzeb przygotowania projektów. Z uwagi na planowane zgłoszenie konferencji jako działania lokalnego w ramach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów Open Days 2015 do udziału w konferencji zaproszeni zostaną również eksperci Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów i INTERACT z zakresu EUWT oraz programów EWT.


4. Promocja projektu i EUWT TATRY jako nowego narzędzia do realizacji projektów europejskiej współpracy terytorialnej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020
poprzez: wykonanie materiałów informacyjnych, aktualizację strony internetowej EUWT TATRY, współpracę z Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich oraz lokalnymi i regionalnymi mediami, przesyłanie informacji na portale internetowej i do newsletterów zainteresowanych powyższą problematyką. Międzynarodowa konferencja organizowana w październiku 2015 r. zostanie zgłoszona jako wydarzenie lokalne Open Days 2015. Dzięki temu zostanie wpisana do kalendarza wydarzeń UE, a informacje o konferencji pojawią się na stronach internetowych i w publikacjach Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów.WOJ-MALOPOL REGION LOGO POZIOM cmyk

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert
z zakresu rozwoju współpracy terytorialnej pn. „Małopolska Współpraca Terytorialna 2020”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego