Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap I

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od 2014 roku pełni rolę menadżera projektu pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Ten strategiczny projekt Euroregionu "Tatry" realizuje 13 polskich i słowackich samorządów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Partnerem Wiodącym tego wielkiego inwestycyjnego przedsięwzięcia jest Gmina Czarny Dunajec.

Do zadań EUWT TATRY należy m.in. merytoryczne i organizacyjne wsparcie polskich i słowackich partnerów projektu dotyczące zasad realizacji i rozliczania projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, współpraca z personelem partnerów projektu, m.in. w zakresie gromadzenia, opracowywania i wymiany informacji dotyczących realizacji działań, raportowania postępu realizacji projektu, monitorowania wydatków i wskaźników, przygotowywanie i opracowywanie dla Partnera Wiodącego informacji zbiorczych dotyczących merytorycznego i finansowego postępu realizacji projektu, osiąganych wskaźników, itp. na podstawie danych zgromadzonych od partnerów projektu, systematyczne monitorowanie od strony organizacyjnej, rzeczowej i finansowej realizacji projektu i osiąganych rezultatów przez wszystkich partnerów projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, umowa partnerską, wnioskiem aplikacyjnym, budżetem i harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowywanie raportów z postępu realizacji projektu.
 
Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące genezy projektu oraz zakresu realizowanego projektu. Będziemy również informować o postępach realizacji działań i przygotowaniach do budowy kolejnych etapów Szlaku wokół Tatr w ramach nowego Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020.


GENEZA PROJEKTU

Projekt Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr to zakrojone na wielką skalę transgraniczne przedsięwzięcie, będące efektem zainicjowanej przez Euroregion „Tatry” w 2004 roku wieloletniej współpracy polskich i słowackich samorządów przygranicznych. Kompletny projekt zakłada realizację liczącej ponad 250 km pętli wokół Tatr z trasami rowerowymi, narciarskimi, edukacyjnymi i biegowymi. Jego przewodnią ideą jest udostępnienie niepowtarzalnych miejsc i lokalnych wartości o walorach krajobrazowych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych po obu stronach granicy, których dostępność jest aktualnie ograniczona lub znikoma.

Przebieg szlaku po stronie polskiej wyznaczają, poczynając od Nowego Targu, następujące punkty charakterystyczne: Czarny Dunajec – Podczerwone – Chochołów (kierunku zachodnim) oraz Gronków – Dębno – Czorsztyn – Sromowce Niżne (w kierunku wschodnim). Część słowacką stanowi pętla łącząca punkty przekroczenia granicy polskiej poprzez miejscowości: Trstená – Dolny Kubin – Liptovský Mikuláš – Štrbské Pleso – Poprad – Kežmarok – Stara Lubovňa – Spišská Stara Ves. Od głównego szlaku będą mogły być tworzone pętle boczne przeznaczone dla turystów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o lokalnych atrakcjach np. trasy: wokół Jeziora Czorsztyńskiego, unikatowych torfowisk, drewnianej architektury,  zamków i warowni itp.

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

Trasa Szlaku nawiązuje do dziedzictwa historyczno-kulturowego: najstarszej  sieci osadniczej (Nowy Targ, Ludźmierz, Szaflary, Frydman po stronie polskiej a po stronie słowackiej Kieżmark, Stara Lubownia, Spiska Sobota, Liptowski Mikulasz, Dolny Kubin), starych szlaków handlowych (solny, jantarowy, winny), interesujących zabytków architektury (Zamek w Niedzicy, Zamek w Czorsztynie, Dwór w Łopusznej, Zamek w Starej Lubowni, Czerwony Klasztor, Orawski Hrad), gotyckich kościołów drewnianych (w Dębnie, Harklowej, Łopusznej, Nowym Targu, Twardoszynie, Zubercu, Istebnem, Leszczynach, Św. Krzyżu, Kieżmarku), drewnianego budownictwa ludowego (Chochołów, Podbiel, Prybylina Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum zamagurskiej wsi Stará Ľubovňa) oraz wyjątkowego folkloru i sztuki ludowej. Przebieg Szlaku zwraca również uwagę na unikatowe wartości przyrodnicze i krajobrazowe, pozwala odkrywać nieznane pomniki przyrody.

Ponadto trasa Szlaku wokół Tatr służy uprawianiu turystyki aktywnej, przyjaznej dla środowiska i promuje zdrowe spędzanie wolnego czasu jako alternatywę dla zmotoryzowanych form zwiedzania i podróżowania.

Geneza i idea Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr - prezentacja

 


PROJEKT  PT. HISTORYCZNO-KULTUROWO-PRZYRODNICZY SZLAK WOKÓŁ TATR

Charakterystyka projektu:

Projekt pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr zakłada realizację I etapu szlaku rowerowego łączącego Polskę ze Słowacją. Docelowo szlak ma okalać Tatry, prowadząc z Nowego Targu przez tereny historycznego rozwoju osadnictwa regionu Podhala, Spisza, Orawy i Liptowa, położone po obu stronach Tatr.

Realizacja projektu stanowi odpowiedź polskich i słowackich samorządów na brak odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej umożliwiającej dostęp do niezwykłych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych pogranicza polsko-słowackiego. Konsekwencją braku utwardzonych i oznakowanych tras  jest niepełne wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru pogranicza przez mieszkańców, turystów oraz inwestorów. Po zakończeniu realizacji projektu partnerzy będą dalej współpracować w zakresie przygotowania kolejnych etapów tej strategicznej inwestycji.  Co więcej  zakres partnerstwa będzie ulegał ciągłemu rozszerzaniu – włączane będą kolejne miejscowości przez które przebiega szlak.

W ramach projektu do września 2015 r. powstanie w sumie 74,22 km tras rowerowych z nawierzchnią asfaltową lub szutrową biegnących przez tereny o wysokich walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, w tym 35 km nieprzerwanego transgranicznego odcinka prowadzącego od Nowego Targu trasą dawnej linii kolejowej do granicy słowackiej w Suchej Horze i dalej do miasta Trstena, a także odcinki na Spiszu (Vrbov-Kieżmark-Huncovce) oraz w Liptowskim Mikulaszu, które w zimie będą mogły pełnić funkcję tras biegowych dla narciarzy w tym:

- Gmina Czarny Dunajec – 31,80 km
- Miasto Nowy Targ – 12,60 km
- Gmina Szaflary – 0,504 km
- Mesto Kežmarok –5,4 km
- Obec Hladovka – 3,334 04 km
- Obec Huncovce – 1 km (oznakowanie)
- Obec Liesek – 5,702 56 km
- Mesto Liptovský Mikuláš – 3,213 km
- Obec Nižná – 0,825 km
- Obec Suchá Hora – 1,857 54 km
- Mesto Trstená – 3,507 31 km
- Obec Vrbov – 4,477 km

W ciągu ścieżki znajdują się zabytkowe mosty kolejowe, które zostaną wyremontowane. Na trasie zaprojektowano również 3 miejsca widokowo-postojowe (2 w Liptowskim Mikulaszu oraz jedno na obszarze Gminy Czarny Dunajec) oraz parking w Czarnym Dunajcu. Powstałe w ramach inwestycji ścieżki rowerowe w okresie zimowym będą pełnić rolę tras biegowych dla narciarzy.

Warto podkreślić, że niektórzy partnerzy projektu (Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Miasto Kieżmark, Miasto Liptowski Mikulasz) zrealizowali już z innych środków ok. 12 km tras rowerowych stanowiących odcinki Szlaku wokół Tatr.

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu: 4.935.162,52 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%): 4.194.888,13 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa dla słowackich partnerów: 215.773,53 EUR
Wkład własny: 524.500,86 EUR

Partnerzy:

W realizację projektu zaangażowanych jest 13 partnerów – 4 z Polski i 9 ze Słowacji: Gmina Czarny Dunajec jako Partner Wiodący, Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary, Miasto Kieżmark, Obec Vrbov, Obec Huncovce, Miasto Liptowski Mikulasz, Miasto Trstena, Obec Niżna, Obec Liesek, Obec Hladovka, Obec Sucha Hora.


Grupy docelowe:

Projekt skierowany jest do mieszkańców, turystów, przedsiębiorców, osób bezrobotnych. Korzyści płynące z realizacji projektu odczuwalne będą przez społeczność lokalną, turystów i inwestorów.


Cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa komunikacji i transportu mieszkańców zamieszkałych na terenie gmin pogranicza polsko – słowackiego przyczyniająca się do zwiększenia atrakcyjności regionu pod kątem turystyki (rozwój usług turystycznych, rekreacyjnych, sportowych itp.) oraz zapewnienia spójności przestrzennej obszaru przygranicznego, przy zachowaniu unikalnych walorów środowiska przyrodniczego.

Do celów szczegółowych projektu należą:

  • nawiązanie długotrwałej współpracy gmin pogranicza polsko – słowackiego w zakresie tworzenia odpowiedniej infrastruktury zwiększającej dostępność terenów pogranicza dla mieszkańców, turystów i inwestorów,
  • poprawa bezpośrednich połączeń pomiędzy polską i słowacką stroną obszaru pogranicza oraz  zwiększenie dostępności obszarów o unikalnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych dla mieszkańców, turystów i inwestorów poprzez budowę 74,22 km ścieżek rowerowych (wykorzystywanych również przez narciarzy - jako trasy biegowe w zimie oraz przez pieszych),

  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru gmin biorących udział w projekcie poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej oraz organizację kampanii promocyjno-informacyjnej (impreza kończąca realizację projektu połączona z prezentacją partnerów projektu oraz zawodami rowerowymi).

Okres realizacji:

luty 2014 - wrzesień 2015


Zaplanowane działania:

Realizacja projektu pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr odbywa się w czterech etapach. Współpracujący partnerzy angażują się w realizację działań po obu stronach granicy począwszy od opracowania projektu  poprzez jego realizację.

Etap 1 – inwestycyjny
Etap ten rozpoczął się w lutym 2014 r. W ramach tego etapu zaplanowano budowę 42,962 km ścieżek rowerowych na obszarze 12 gmin pogranicza polsko – słowackiego, na którą składają się:

  • roboty budowlane bezpośrednio związane z utworzeniem szlaku historyczno – kulturowo – przyrodniczego wokół Tatr  w ilości 41,137 km na obszarze Gminy Czarny Dunajec, Miasta Kieżmark, Miasta Nowy Targ, Obec Hladovka, Obec Liesek, Miasta Liptowski Mikulasz, Obec Sucha Horá, Miasta Trstena, Obec Vrbov.
  • Oznaczenie ścieżki rowerowej na odcinku 1,825 km w Obec Huncovce i w Obec Nižná.

Etap 2 - promocja projektu

Merytorycznym przedsięwzięciom projektu towarzyszą działania promocyjne mające na celu upowszechnianie wiedzy o Szlaku i o projekcie. Na każdym odcinku zbudowanej trasy rowerowej zamontowane zostaną tablice informacyjne i pamiątkowe w łącznej ilości 52 sztuk. Część tablic przybliżać będzie osobom korzystającym z wykonanej infrastruktury informacje na temat unikatowych walorów kulturowych i przyrodniczych trasy Szlaku. Powstanie strona internetowa oraz prowadzona będzie obsługa medialna w lokalnej prasie i w telewizji. Zaplanowane zostało także wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych, tj. ulotek, broszur, folderów. Na zakończenie projektu, po polskiej i słowackiej stronie granicy zorganizowane zostaną 2 imprezy promocyjne dla mieszkańców i turystów połączone z prezentacją gmin oraz zawodami rowerowymi.

Etap 3 – zarządzanie projektem

Etap ten zakłada powołanie zespołu koordynująco-zarządzającego oraz organizację spotkania partnerów w Gminie Czarny Dunajec na początku i na końcu realizacji projektu.

Etap 4  – inwestycyjny dodatkowy

Podpisany w dniu 30.12.2014 r. aneks do umowy o dofinansowanie projektu poszerzył zakres projektu o realizację następujących działań, tj.:

  • roboty budowlane bezpośrednio związane z budową szlaku historyczno-kulturowo-przyrodniczego wokół Tatr w ilości 19,46 km w obrębie Gminy Czarny Dunajec, Miasta Kieżmark, Miasta Nowy Targ, Obec Nižná i oznakowanie tras rowerowych  na odcinku 11,8 km w Gminie Czarny Dunajec.
  • utworzenie 4 obiektów obsługi dla użytkowników Szlaku wokół Tatr w tym: 3 miejsc rekreacyjnych do odpoczynku: 2 na obszarze Miasta Liptowski Mikulasz i jednego na obszarze Gminy Czarny Dunajec oraz bezpłatnego parkingu dla użytkowników Szlaku wokół Tatr w Czarnym Dunajcu.
  • produkcję filmu promocyjnego, który w sposób nowatorski zaprezentuje ponad 70 km powstałych ścieżek rowerowych (ujęcia Szlaku wokół Tatr latem i zimą zostaną wykonane za pomocą kamer zamontowanych na dronach).

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE BUDOWY SZLAKU WOKÓŁ TATR ikona strzałka

Więcej na stronie www.szlakwokoltatr.eu


                      

                       

Projekt pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego