Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Wzmacnianie potencjału rozwojowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej

Od 1 kwietnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizuje zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. „Wzmacnianie potencjału rozwojowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej” dofinansowane ze środków dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Całkowita kwota tego zadania publicznego wynosi 117.200,00 zł z czego 75%, czyli  87.900,00 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

DLACZEGO REALIZUJEMY ZADANIE PUBLICZNE?

Atutów, które wyróżniają rowerowy Szlak wokół Tatr spośród innych ofert turystyki rowerowej jest wiele. Od początku koncepcja budowy pętli ścieżek rowerowych wokół Tatr koncentrowała się nie tylko na powstaniu infrastruktury, ale wiązała się z projektowaniem i budową ścieżek rowerowych w taki sposób, aby prowadziły przez miejsca  atrakcyjne, unikatowe, mniej znane, prezentujące walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze tych regionów. Co więcej, ścieżki miały być tak planowane, aby zapewniały bezpieczne zwiedzanie i ekologiczne spędzanie wolnego czasu dla całych rodzin z dziećmi, aby mogli z nich korzystać nie tylko rowerzyści, ale również rolkarze, nartorolkarze, biegacze, a zimą mogły być wykorzystywane jako trasy do narciarstwa biegowego. Dodatkowo oprócz głównej asfaltowej pętli wokół Tatr powstawać miały dodatkowe trasy, odnogi i pętle tematyczne, np. pętla po torfowiskach czarnodunajeckich, odnoga prowadząca w stronę Gorców itp. Wszystkie te założenia i koncepcje są realizowane i wiele z nich stało się już faktem. To co wyróżnia Szlak wokół Tatr to również to, iż przy jego planowaniu i powstawaniu współpracuje wiele polskich i słowackich samorządów lokalnych, połączonych partnerstwem w ramach Euroregionu „Tatry”.

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr dzięki wieloletnim staraniom samorządów lokalnych, Euroregionu „Tatry”, a w końcu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY stał się produktem turystyki rowerowej.

Wszystkie dotychczas podjęte działania, wybudowana infrastruktura rowerowa (ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku, tablice informacyjne, bezpłatne parkingi park&ride itd.), działania promocyjne i informacyjne doprowadziły do powstania w Małopolsce produktu turystycznego, który jest coraz popularniejszy (liczbę użytkowników szacuje się na 200.000 osób rocznie) i coraz bardziej rozpoznawalny. Stanowi też wzór jakości budowania infrastruktury rowerowej. Jego ogromny potencjał wymaga jednak rozwoju i wzmocnienia poprzez zbudowanie na bazie tego produktu terytorialnej marki turystycznej.


CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Etap budowy i rozwoju produktu turystycznego, na którym znajduje się obecnie Szlak wokół Tatr jest najbardziej odpowiedni, aby EUWT TATRY jako podmiot zarządzający przedsięwzięciem, podjęło profesjonalne działania, skoncentrowane na celu, jakim jest zbudowanie marki tego produktu. Bez zbudowania marki Szlaku wokół Tatr potencjał tego produktu turystycznego nie zostanie wykorzystany w pełni, w sposób kompleksowy i dostosowany do potrzeb rynku turystycznego.

Do działań tych, które zidentyfikowało EUWT TATRY i podejmuje się ich realizacji w ramach niniejszego zadania należy przeprowadzenie szerokich badań ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr i ich analizy, opracowanie strategii rozwoju Szlaku wokół Tatr jako marki turystyki rowerowej, przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla samorządów i przedsiębiorców nt. współpracy w zakresie rozwoju produktu turystycznego oraz budowania wysokiej jakości atrakcyjnej oferty dla turystów przyjeżdżających na Szlak wokół Tatr, wizyta studyjna na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. Realizację zadania zakończy konferencja podsumowująca z prezentacją wyników badania i analizy ruchu turystycznego, strategii rozwoju Szlaku oraz wniosków z warsztatów szkoleniowych.

 

JAKIE ZAPLANOWALIŚMY DZIAŁANIA?

Zadanie publiczne objęte niniejszą ofertą obejmuje pięć działań, które wspólnie pozwalają rozwijać i wzmacniać potencjał Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako terytorialnej marki turystycznej:

 • Wizyta studyjna na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo

W początkowej fazie realizacji zadania zorganizowana zostanie wizyta studyjna na Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, który jest najdłuższym oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Wezmą w niej udział przedstawiciele EUWT TATRY oraz samorządów lokalnych uczestniczących w budowaniu i utrzymywaniu Szlaku rowerowego wokół Tatr oraz towarzyszącej mu infrastruktury. W programie znajdzie się miejsce na spotkania z organizacjami, które odpowiadają za tworzenie Szlaku Green Velo oraz jego utrzymanie i promocję jako marki terytorialnej. Przedmiotem tych spotkań będą zagadnienia dotyczące m.in. współpracy wielu podmiotów samorządowych w zakresie rozwoju i promocji produktu turystycznego, wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń związanych z rozwiązywaniem napotkanych problemów, budowanie relacji z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie tworzenia spójnej oferty turystycznej, spostrzeżenia i wnioski wynikające z dotychczasowego funkcjonowania Szlaku, zarządzania i utrzymania produktu i marki turystycznej. Ponadto uczestnicy wizyty odwiedzą na rowerach wybrane odcinki Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, aby bezpośrednio poznać infrastrukturę i towarzyszące jej elementy oznakowania, systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom itd.

 • Warsztaty szkoleniowe dla samorządów i przedsiębiorców nt. współpracy w zakresie rozwoju produktu turystycznego oraz budowania wysokiej jakości atrakcyjnej oferty dla turystów przyjeżdżających na Szlak wokół Tatr

Działanie to adresowane jest zarówno do polskich i słowackich samorządów uczestniczących w budowie Szlaku wokół Tatr, jak i przedsiębiorców oferujących usługi dla użytkowników Szlaku i zainteresowanych np. w udziale w systemie tzw. miejsc przyjaznych rowerzystom. Zostaną dla nich przygotowane i przeprowadzone przez eksperta praktyczne warsztaty szkoleniowe. Zagadnienia, których dotyczyć będą warsztaty skoncentrują się na: współpracy w zakresie rozwoju produktu turystycznego jakim jest Szlak wokół Tatr, wspólnemu budowaniu wysokiej jakości atrakcyjnej oferty dla turystów, dostosowaniu oferty do zróżnicowanych potrzeb turystów, zasadom korzystania z marki turystycznej.

 • Badanie i analiza ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr

EUWT TATRY zleci profesjonalne i szerokie badanie ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr oraz opracowanie analizy tego ruchu. Badanie będzie prowadzone od początku sezonu rowerowego do jesieni, co pozwoli maksymalnie zobiektywizować jego wyniki. Wyniki badania oraz ich analiza zostaną opublikowane na stronie internetowej EUWT TATRY www.euwt-tatry.eu oraz Szlaku wokół Tatr www.szlakwokoltatr.eu Będą również rozesłane do wszystkich samorządów uczestniczących w budowie i rozwoju Szlaku wokół Tatr. Zostaną wykorzystane w opracowaniu strategii rozwoju Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej oraz zaprezentowane i omówione podczas konferencji podsumowującej zadanie.

 • Strategia rozwoju Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej

EUWT TATRY zleci przygotowanie profesjonalnej strategii rozwoju Szlaku wokół Tatr jako produktu i marki turystycznej. Strategia i jej najważniejsze wytyczne zostaną opublikowane na stronie internetowej EUWT TATRY www.euwt-tatry.eu oraz Szlaku wokół Tatr www.szlakwokoltatr.eu Dzięki temu będzie mogła być szeroko wykorzystywana przez samorządy, przedsiębiorców i osoby zainteresowane. Będzie również rozesłana do wszystkich samorządów uczestniczących w budowie i rozwoju Szlaku wokół Tatr. Zostanie omówiona i zaprezentowana podczas konferencji podsumowującej zadanie.

 • Konferencja podsumowująca realizację zadania z prezentacją wyników badania i analizy ruchu turystycznego, strategii rozwoju Szlaku oraz wniosków z warsztatów szkoleniowych

Podsumowaniem realizacji zadania będzie konferencja, na której spotkają się przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy, media. Planuje się udział ok. 30 osób. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną efekty realizacji zadania – wyniki badania ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr, efekty realizacji warsztatów szkoleniowych i wizyty studyjnej, opracowana strategia rozwoju. Ponadto EUWT TATRY przedstawi prezentację podsumowującą całościowo projekt i pokazująca aktualny stan budowania marki turystycznej Szlaku wokół Tatr. 

Główne działania objęte ofertą będą realizowane na terenie województwa małopolskiego w powiecie nowotarskim w mieście Nowy Targ. Wyjątkiem jest wizyta studyjna na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo, która realizowana będzie na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

JAKIE BĘDĄ EFEKTY?

Ze względu na różnorodność działań zaplanowanych w ramach niniejszego zadania publicznego również planowane rezultaty są urozmaicone. Wszystkie jednak mają istotne znaczenie dla budowania potencjału Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej. Bezpośrednimi rezultatami zadania będą:

 • strategia rozwoju Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej,
 • badanie i analiza ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr,
 • warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców dotyczące współpracy w zakresie rozwoju produktu turystycznego oraz budowania wysokiej jakości atrakcyjnej oferty dla turystów przyjeżdżających na Szlak wokół Tatr (udział ok. 20 uczestników),
 • wizyta studyjna na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo (1 wizyta, ok. 15 uczestników),
 • konferencja podsumowująca realizację zadania i prezentujące jego efekty (1 konferencja, ok. 30 uczestników),


Dzięki osiągnięciu zakładanych powyżej rezultatów nastąpi rozwój i wzmocnienie potencjału Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako terytorialnej marki turystycznej,

 • określone zostaną potencjały Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej, co ukierunkuje działania EUWT TATR jako podmiotu zarządzającego marką, a także samorządów i przedsiębiorców,
 • rezultatem będzie także wzrost rozpoznawalności Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej,
 • dzięki intensywnej i sprofilowanej w dokumentach strategicznych współpracy dojdzie do zwiększanie oferty turystycznej dla użytkowników Szlaku oraz do zwiększenia jakości usług świadczonych dla użytkowników Szlaku,
 • wieloletnia strategia rozwoju Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej będzie trwale wykorzystywana przez EUWT TATRY jako podmiot zarządzający marką oraz samorządy i przedsiębiorców,
 • EUWT TATRY zostanie wzmocnione w swoich zadaniach związanych z zarządzaniem i koordynowaniem rozwoju produktu turystycznego i budowy marki turystycznej Szlaku wokół Tatr, dzięki opracowaniu profesjonalnej strategii rozwoju, a także dysponowaniu szerokimi badaniami ruchu turystycznego,
 • nastąpi stymulowanie współpracy w zakresie rozwoju produktu turystycznego – współpracy pomiędzy EUWT TATRY i samorządami lokalnymi oraz współpracy z przedsiębiorcami,
 • wymiana dobrych praktyk z zakresu rozwijania produktu turystycznego i marki z doświadczonymi podmiotami odpowiedzialnymi za Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo przełoży się na unikanie błędów i zagrożeń przez EUWT i samorządy na Szlaku wokół Tatr.
   MSIT (2)

08.04.2019 - Rozpoczynamy projekt rozwoju marki turystycznej Szlaku wokół Tatr!

Rozpoczynamy projekt rozwoju marki turystycznej Szlaku wokół Tatr!
Szlak wokół Tatr rozwija się dla Was! W dniu 1 kwietnia 2019 r. EUWT TATRY rozpoczęło realizację zadania publicznego z dziedziny turystyki pn. "Wzmacnianie potencjału rozwojowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej”.
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego