Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania analizy finansowo-ekonomicznej

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu flagowego pt. “Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A PL-SK 2014-2020, oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
 
Podstawowe informacje na temat zamówienia:
  • w projekcie uczestniczy 10 partnerów - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jako partner wiodący, 5 słowackich samorządów oraz 4 polskie samorządy. Samorządy realizują tylko działania inwestycyjne (budowę ścieżek rowerowych z towarzyszącą im infrastrukturą dla rowerzystów, np. miejsca postojowe, parking). Partner Wiodący (EUWT TATRY) realizuje działania nieinwestycyjne (zarządzanie projektem, promocja)
  • analiza finansowo-ekonomiczna musi zostać opracowana zgodnie z zakresem i wymogami metodologicznymi oraz gotowymi arkuszami obliczeniowymi określonymi w Podręczniku analiz finansowych, który stanowi załącznik nr 4 do Podręcznika beneficjenta Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 [dokument dostępny tutaj https://pl.plsk.eu/-/podrecznik-beneficjenta oraz w załączeniu].
  • odrębna analiza ekonomiczno-finansowa powinna być przedstawiona dla każdego z partnerów projektu, który realizuje inwestycję lub/i zadania nieinwestycyjne.
  • zamawiający dostarczy niezbędne informacje do wykonania analizy:
    1) informacje wspólne dla projektu – opis problemów, które rozwiązuje projekt, celów projektu, planowanych działań, wskaźników produktów i rezultatów
    2) informacje dotyczące każdego z partnerów projektu, w tym dane finansowe (koszty całkowite i kwalifikowalne inwestycji i działań miękkich)
  • analiza powinna być dostarczona w języku polskim w formie papierowej w 12 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej na CD/DVD.
  • termin realizacji – do 10.06.2016 r.

Ofertę proszę przesłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 11.05.2016 r. pocztą elektroniczną: info@euwt-tatry.eu 


W załączeniu:

1) Formularz ofertowy   doc

2) Wytyczne do opracowania analizy ekonomiczno-finansowej Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 - 2020   zip

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego