Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Kalendarium utworzenia EUWT TATRY

5 lipca 2006 r. – Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), które weszło w życie 1 sierpnia 2007 r.

16 marca 2007 r. – XIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” podjął uchwałę nr 6, w której zobowiązał Radę do powołania sześcioosobowej polsko-słowackiej grupy roboczej, która dokona szczegółowej analizy możliwości ewentualnego przekształcenia się Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT).

9 maja 2007 r. – Rada Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” uchwałą nr 2/XIII/2007 powołała polsko-słowacką Komisję roboczą ds. EUWT w składzie: Wendelin Haber – Przewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, Ivan Budiak – Wiceprzewodniczący Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” (od 19 grudnia 2008 roku – Peter Burian), Oľga Marhuliková – Dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Transgranicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, Eugeniusz Zajączkowski – Wiceburmistrz Miasta Nowego Targu, Antoni Nowak – Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”, Milan Nevlazla – Dyrektor biura Združenia Region „Tatry”. Komisja została zobowiązana do dokonania szczegółowej analizy możliwości ewentualnego przekształcenia się Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej.

21 grudnia 2007 r. – Rada Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w podpisanej w Czerwonym Klasztorze Deklaracji z okazji wejścia Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej do strefy Schengen wyraziła nadzieję, że Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej będzie instrumentem prawnym zwiększającym harmonijny rozwój Unii Europejskiej oraz jej spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną.

15 lutego 2008 r. – Rada Narodowa Republiki Słowackiej przyjęła ustawę o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej i o uzupełnieniu ustawy nr 540/2001 Dz. U. o statystyce publicznej z uwzględnieniem późniejszych przepisów (Zbiór Ustaw Republiki Słowackiej nr 90/2008).

7 listopada 2008 r. – uchwalona została polska ustawa o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej nr 218, poz. 1390 z 2008 r.).

26 listopada 2008 r. – Rada Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” na posiedzeniu w Spiskiej Nowej Wsi, biorąc pod uwagę przyjęte dopiero w 2008 r. krajowe ustawy wykonawcze dotyczące tworzenia EUWT zobowiązała polsko-słowacką Komisję roboczą ds. EUWT do przygotowania stanowiska oraz projektów dokumentów (konwencji i statutu) na XV Kongres Trangranicznego Związku Euroregion „Tatry”.

19 grudnia 2008 r. – w Nowym Targu odbyło się pierwsze posiedzenie polsko-słowackiej Komisji roboczej ds. EUWT. Ze względu na fakt, iż ustawy regulujące zasady tworzenia EUWT na Słowacji i w Polsce zostały przyjęte przez parlamenty narodowe dopiero w 2008 roku (15 lutego na Słowacji i 7 listopada w Polsce), Komisja mogła rozpocząć swoje prace dopiero pod koniec 2008 roku. Kolejne posiedzenia odbyły się: 15.01.2009 r. w Kieżmarku, 28.01.2009 r. w Nowym Targu, 26.02.2009 r. w Nowym Targu i 06.08.2009 r. w Nowym Targu. Podczas ww. posiedzeń Komisja m.in. omówiła założenia rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie EUWT oraz procedury powoływania EUWT. Stwierdzono, iż naturalną drogą dla Euroregionu „Tatry” będzie przekształcenie Transgranicznego Związku w EUWT. Omówiono główne argumenty i zwrócono uwagę na konieczność dokonania szczegółowej analizy mocnych i słabych stron oraz korzyści i zagrożeń pod kątem podjęcia decyzji w sprawie określenia miejsca siedziby statutowej ugrupowania po polskiej lub słowackiej stronie. Wskazano kwestie i wątpliwości, które wymagają szczegółowego ustalenia z instytucjami rządu polskiego i słowackiego odpowiedzialnymi za tworzenie EUWT. Opracowano również ramowe projekty konwencji i statutu ugrupowania. W związku z koniecznością wyjaśnienia wątpliwości i dopracowania dokumentów Komisja robocza przygotowała pod obrady XV Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” projekt Deklaracji XV Kongresu Związku Euroregion „Tatry” w sprawie utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Euroregion „Tatry” oraz uchwały w jej sprawie.

6 i 12 marca 2009 r. – narodowe Kongresy Združenia Region „Tatry” i Związku Euroregion „Tatry”, obradujące w Rużomberku i Jabłonce przyjęły Deklarację wyrażającą wolę przekształcenia Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w Europejskie Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej.

17 kwietnia 2009 r. – XV Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” obradujący w Muszynie przyjął Deklarację w sprawie utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Euroregion „Tatry”.

10 grudnia 2009 r. – Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion „Tatry” w Jodłowniku zadecydował o upoważnieniu polsko-słowackiej Komisji roboczej ds. EUWT do opracowania projektu sieciowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, w ramach którego przygotowane zostaną podstawowe dokumenty i analizy oraz przeprowadzone działania organizacyjno-techniczne związane z utworzeniem ugrupowania.

24 marca 2010 r. – XVI Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w Kieżmarku uznał projekt sieciowy pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej za strategiczny.

31 marca 2010 r. – Związek Euroregion „Tatry” złożył do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie wniosek o dofinansowanie projektu pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 – oś priorytetowa II. Rozwój społeczno-ekonomiczny, temat 3. Projekty sieciowe. Jako cel projektu określono podniesienie na wyższy poziom organizacyjny, prawny i merytoryczny polsko-słowackiej współpracy transgranicznej poprzez utworzenie innowacyjnej, europejskiej platformy wzmacniającej tę współpracę. Związek Euroregion „Tatry” pełnił w projekcie rolę partnera wiodącego, natomiast pozostałymi partnerami zostały Združenie Region „Tatry”, Miasto Nowy Targ i Miasto Kieżmark.

22 lipca 2010 r. – podczas jubileuszowego Nadzwyczajnego Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu poparcie dla projektu sieciowego zadeklarował Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara.

15 grudnia 2010 r. – Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 zatwierdził projekt sieciowy pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Zatwierdzona całkowita wartość projektu wynosiła 224.317,81 EUR, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%): 190.670,14 EUR.

1 stycznia 2011 r. – rozpoczęła się realizacja kluczowego dla rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w Euroregionie „Tatry” projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

16 lutego 2011 r. – partnerzy projektu sieciowego podpisali Umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu.

16 marca 2011 r. – XVII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” obradujący w Zakopanem podjął uchwałę, w której zobowiązał Radę Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” do powołania polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, składającej się z członków wskazanych przez Związek Euroregion „Tatry” oraz Združenie Region „Tatry”.

16 marca 2011 r. – Rada Združenia Region „Tatry” podjęła uchwałę w sprawie powołania członków Komisji.

16 marca 2011 r. – Departament Strategii i Planowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazał Związkowi Euroregion „Tatry” informacje dotyczące możliwości współpracy w ramach europejskiego ugrupowana współpracy terytorialnej.

30 marca 2011 r. – Rada Związku Euroregion „Tatry” podjęła uchwałę nr 4/XVII/2011 w sprawie: wyboru przedstawicieli Związku Euroregion „Tatry” do polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

7-8 kwietnia 2011 r. – w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się XVII posiedzenie Polsko-Słowackiej Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Jeden z trzech głównych paneli posiedzenia dotyczył tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej EUWT na polsko-słowackim pograniczu. Po prezentacji przez przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych zasad tworzenia EUWT głos zabierali  Igor Šajtlava i Bogusław Waksmundzki przedstawiając cel utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz projekt konwencji. W dyskusji Ambasador Andrzej Krawczyk poparł pomysł Euroregionu „Tatry” dotyczący utworzenia pierwszego na pograniczu polsko-słowackim EUWT. W protokole końcowym Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej uznała, że utworzenie EUWT wzmocni współpracę na granicy polsko-słowackiej.

18 kwietnia 2011 r. – została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu sieciowego pomiędzy Partnerem Wiodącym – Związkiem Euroregion „Tatry” a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

20 kwietnia 2011 r. – Związek Euroregion „Tatry” złożył do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wniosek o przyznanie patronatu Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku nad międzynarodową konferencją pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

30 maja 2011 r. – w Nowym Targu spotkali się polscy i słowaccy członkowie Komisji ds. EUWT, którzy uzgodnili harmonogram działań i niezbędnych kroków koniecznych do podjęcia w celu utworzenia EUWT. Obejmował on:

  1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń i korzyści oraz porównanie wartości dodanej tworzonego EUWT w stosunku do dotychczasowej formy współpracy.
  2. Identyfikację i analizę podstawowych kompetencji, doświadczeń i potencjału partnerów – przyszłych członków EUWT.
  3. Analizę krajowych ram prawnych i zbadanie, które z przepisów są bardziej właściwe w odniesieniu do celów planowanego EUWT, charakteru partnerstwa, itp. Przeanalizowanie skutków każdego przepisu pod kątem relacji prawa wspólnotowego do prawa krajowego.
  4. Sprawdzenie procedur zatwierdzania wniosku o rejestrację EUWT zgodnie z krajowymi przepisami.
  5. Opracowanie projektów konwencji i statutu w porozumieniu z władzami krajowymi.
  6. Po uzyskaniu zgody wszystkich partnerów rozpoczęcie procedury rejestracji EUWT.

15 czerwca 2011 r. – zadanie opracowania projektów Konwencji i Statutu, czyli dwóch głównych dokumentów konstytuujących EUWT, zostało powierzone przez Radę Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” na podstawie uchwały nr 1/XVII/2011 podjętej podczas posiedzenia w Rużomberku polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT w składzie:

ze strony polskiej: Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa, Czesław Borowicz – przedstawiciel Miasta Nowego Targu, prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak – wykładowca akademicki, ekspert w dziedzinie prawa międzynarodowego, Stanisław Łukaszczyk – Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” oraz Eugeniusz Zajączkowski – Wiceburmistrz Miasta Nowego Targu

ze strony słowackiej: Štefan Bieľak – Burmistrz Miasta Spiska Bela, Jozef Biroš – przedstawiciel miasta Spiska Nowa Wieś, Peter Burian – Wiceprzewodniczący Rady Združenia Region „Tatry”, František Ľach – przedstawiciel miasta Spiska Nowa Wieś, Alexander Slafkovský – Burmistrz Miasta Liptowski Mikulasz oraz Jozef Ďubjak – Burmistrz Miasta Trstena (od 06.10.2011 r.)

Na współprzewodniczących Komisji Rada powołała panów: Bogusława Waksmundzkiego ze strony polskiej oraz Štefana Bieľaka ze strony słowackiej.

22 czerwca 2011 r. – Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło pozytywną decyzję w sprawie przyznania patronatu Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku nad międzynarodową konferencją pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

26 sierpnia 2011 r. – Związek Euroregion „Tatry” złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ofertę na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego z zakresu rozwoju współpracy terytorialnej wspierających utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialne.

wrzesień 2011 r. – Związek Euroregion „Tatry” przygotował i wydał książkę pt. Euroregion Tatry – polsko-słowacka współpraca transgraniczna samorządów lokalnych. Jest to pierwsza części publikacji, która podsumowuje polsko-słowacką współpracę transgraniczną w ramach Euroregionu „Tatry” w latach 1994-2011. Wszystkie teksty zostały przetłumaczone na język słowacki i angielski oraz bogato zilustrowane fotografiami.

13 września 2011 r. – Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania Związkowi Euroregion „Tatry” kwoty 65.000 PLN na realizację zadania pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Stanowiła ona dofinansowanie wkładu własnego w projekcie sieciowym.

14-15 września 2011 r. – Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Miastem Nowy Targ zorganizował w ramach projektu sieciowego międzynarodową konferencję pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Wielkim wyróżnieniem dla Euroregionu był fakt objęcia tej konferencji Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W konferencji wzięli udział eksperci z Komitetu Regionów, Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, utworzonych już Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, przedstawiciele polskich i słowackich władz państwowych, regionalnych i lokalnych oraz euroregionów. Konferencja miała charakter konsultacyjny i stała się forum wymiany poglądów na temat dotychczasowych rezultatów działalności Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, napotkanych problemów, a także perspektyw rozwoju EUWT jako skutecznego europejskiego instrumentu prawnego, pozwalającego władzom terytorialnym na realizowanie współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i transnarodowej na nowych zasadach. Opinie i doświadczenia dotyczące potencjału i roli EUWT w realizacji polityki spójności Unii Europejskiej, przekazane przez ekspertów w ich wystąpieniach oraz podczas dyskusji stały się szczególnie ważne w kontekście prac Euroregionu „Tatry” nad utworzeniem EUWT. Referaty wygłoszone podczas konferencji zamieszczamy w niniejszej publikacji.

14 września 2011 r. – wydarzeniem promocyjnym, które towarzyszyło konferencji było widowisko muzyczne pt. Łączą nas Tatry w reżyserii Jerzego Zonia – dyrektora eksperymentalnego Teatru KTO z Krakowa, zorganizowane na nowotarskim rynku. W koncercie wzięli udział aktorzy Teatru KTO oraz Krakowskiego Teatru Tancerzy Ognia SIRRION, a także polskie i słowackie zespoły: Orkiestra Dęta POPRADČANKA z Popradu, Nauczycielski Chór GORCE z Nowego Targu, Zespół Regionalny WIERCHOWIANIE z Bukowiny Tatrzańskiej, Góralska Poezja Śpiewana RZOZ, Romski zespół KAŁE BAŁA z Czarnej Góry oraz Zespół Folklorystyczny MAGURA z Kieżmarku.

15 września 2011 r. – goście konferencji uczestniczyli w wizycie studyjnej na polsko-słowackie pogranicze, połączonej z prezentacją wybranych rezultatów dotychczasowej współpracy transgranicznej i zrealizowanych inwestycji, m.in. ścieżki rowerowej Szczawnica – Leśnica, promenady spacerowej w Szczawnicy, kładki na rzece Dunajec pomiędzy Sromowcami Niżnymi i Czerwonym Klasztorem, Domu Spotkań Słowacko-Polskich Euroregionu „Tatry” w Kieżmarku, odnowionego dziedzińca zamku w Kieżmarku, ścieżki rowerowej Spiska Bela – Tatrzańska Kotlina.

6 października 2011 r. – Komisja Europejska ogłosiła pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020, w którym znalazł się również projekt nowelizacji rozporządzenia 1082/2006 ws. europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej, który zmienia i uelastycznia pewne kwestie prawne i organizacyjne związane z tworzeniem EUWT i prowadzeniem współpracy transgranicznej w ramach nowego europejskiego instrumentu. Publikując dokumenty i przekazując je Radzie i Parlamentowi Komisja Europejska rozpoczęła oficjalną debatę na temat przyszłości polityki spójności po 2013 r. 

10-13 października 2011 r. – członkowie polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT oraz pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektu sieciowego uczestniczyli w wizycie studyjnej na 9. Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS, organizowany w Brukseli przez Komitet Regionów oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej. Wzięli udział w warsztatach i seminariach dotyczących rezultatów działalności Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej oraz perspektyw ich rozwoju. Warsztaty te stanowiły główne forum wymiany doświadczeń i poglądów na temat rozporządzenia 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej oraz propozycji jego zmian, ogłoszonych przez Komisję Europejską zaledwie kilka dni wcześniej 6 października 2011 r. INTERACT zorganizował warsztaty szkoleniowe dotyczące konsekwencji zmian w rozporządzeniu 1082/2006.

17 października 2011 r. – została zawarta umowa dotacji pomiędzy Województwem Małopolskim a Związkiem Euroregion „Tatry” o w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

8 grudnia 2011 r. – przedstawiciele polskiej i słowackiej strony Euroregionu „Tatry” na czele z Wiceprzewodniczącym Rady Związku Euroregion „Tatry” Antonim Karlakiem oraz Dyrektorem Biura Antonim Nowakiem spotkali się z władzami słowacko-węgierskiego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej ISTER-GRANUM. Jest to jedno z pierwszych EUWT, które powstało w 2008 r. i wykorzystuje ten innowacyjny instrument prawa europejskiego do realizowania wspólnych działań z zakresu współpracy transgranicznej. Omówiono różne aspekty związane z tworzeniem EUWT, opracowywaniem dokumentów konstytuujących jego założenie i dalsze funkcjonowanie, budowaniem struktur organizacyjnych ugrupowania. Była to również okazja do przedyskutowania dotychczasowych doświadczeń zebranych przez partnerów z granicy słowacko-węgierskiej, napotkanych przez nich problemów we wczesnych etapach działalności organizacji oraz perspektyw rozwoju.

grudzień 2011 r. – Związek Euroregion „Tatry” uruchomił stronę internetową projektu sieciowego, na której zamieszczane są informacje o wydarzeniach projektu oraz realizacji działań związanych z tworzeniem EUWT. Strona funkcjonuje pod adresami: www.euwt-tatry.eu, www.ezus-tatry.eu oraz www.egtc-tatry.eu i dostępna jest w polskiej, słowackiej i angielskiej wersji językowej.

24 stycznia 2012 r. – na posiedzeniu w Nowym Targu polsko-słowacka Komisja ds. EUWT uzgodniła projekt Konwencji o utworzeniu EUWT TATRY. Wypracowany kompromis zakładał, iż siedziba EUWT mieścić się będzie na Słowacji w Kieżmarku, natomiast dyrektor będzie działał po stronie polskiej wg prawa polskiego. Model ten wymagał jednak zaczekania na przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę znowelizowanego rozporządzenia ws. EUWT.

28 lutego 2012 r. – polsko-słowacka Komisja ds. EUWT na posiedzeniu w Kieżmarku uzgodniła pierwotną wersję Statutu EUWT TATRY. 

luty 2012 r. – Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z partnerami projektu sieciowego przeprowadził konkurs na symbol graficzny EUWT TATRY. Zgłoszono 14 prac, spośród których Komisja ds. EUWT wybrała zwycięski projekt autorstwa Bogumiła Krużla ze Studia Fotografii i Reklamy AF RASTER z Wieliczki. Zwycięzca otrzymał zlecenie na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej EUWT TATRY. Została ona zaprezentowana podczas XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” dnia 18.04.2012 r. w Liptowskim Mikulaszu.

21 marca 2012 r. – w Popradzie odbyły się warsztaty konsultacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie Region „Tatry” w ramach projektu sieciowego. Uczestniczący w warsztatach przedstawiciele samorządów członkowskich Stowarzyszenia Region „Tatry” oraz władz krajowych i samorządowych zapoznali się z działaniami realizowanymi w ramach projektu. Zaprezentowano także projekt Konwencji o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.

18 kwietnia 2012 r. – w Liptowskim Mikulaszu odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu sieciowego, zorganizowane przez Stowarzyszenie Region „Tatry”. Podczas spotkania Współprzewodniczący polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Bogusław Waksmundzki i Štefan Bieľak przedstawili informacje na temat stanu prac nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz harmonogramu dalszych działań w sprawie założenia EUWT. Oficjalnie zaprezentowane zostało logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Spotkanie zakończyła konferencja prasowa. 

6 czerwca 2012 r. – w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyło się kolejne wspólne posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT oraz Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”. Głównym tematem spotkania było omówienie roli Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w nowej perspektywie 2014-2020. W związku z zaawansowaniem prac nad utworzeniem EUWT TATRY, postępującym procesem legislacyjnym dotyczącym zatwierdzenia pakietu rozporządzeń w sprawie polityki spójności w latach 2014-2020 oraz ogłoszonym w dniu 23.04.2012 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP harmonogramem prac nad dokumentami programowymi 2014-2020, członkowie Komisji przedyskutowali możliwe kierunki działania, które powinny zostać podjęte, aby utworzone EUWT mogło skutecznie realizować współpracę transgraniczną na pograniczu polsko-słowackim. Komisja ponownie rozważyła kwestię wyboru siedziby statutowej Ugrupowania w kontekście realizacji zadań w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020. Wcześniej planowany model EUWT z siedzibą na Słowacji i dyrektorem działającym po stronie polskiej wg prawa polskiego wydawał się najbardziej kompromisowym rozwiązaniem. Dawał też szansę na staranie się o zarządzanie mikroprojektami, ponieważ dyrektor był podmiotem polskim. Jednak model ten stał się nierealny z uwagi na konieczność czekania na nowelizację rozporządzenia. Tym samym rejestracja EUWT oddalała się. To wykluczało udział EUWT w pracach grupy roboczej ds. nowego programu współpracy transgranicznej, które miały rozpocząć się we wrześniu, i zamykało drogę do starania się o zarządzanie mikroprojektami.  W tej sytuacji Związek Euroregion „Tatry” przygotował i przedłożył słowackiemu partnerowi propozycję rozważenia dwóch koncepcji, które zapewnią przejrzystą i jednoznaczną strukturę EUWT – utworzenie EUWT jako podmiotu zarejestrowanego według prawa polskiego, który mógłby zarządzać realizacją mikroprojektów i projektów sieciowych lub utworzenie EUWT z siedzibą na Słowacji, realizującego przede wszystkim duże projekty transgraniczne.

14 czerwca 2012 r. – Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na prośbę Związku Euroregion „Tatry” o konsultację projekt Konwencji EUWT TATRY przekazało sugestie dotyczące dalszych prac nad dokumentami konstytuującymi Ugrupowanie.

26 czerwca 2012 r. – przedstawiciele słowackiej części Komisji ds. EUWT oraz Združenia Region „Tatry” spotkali się w Bratysławie z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Republiki Słowackiej, które pełni rolę Instytucji Krajowej w Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Podczas spotkania zaprezentowano stan prac nad utworzeniem EUWT TATRY oraz dyskutowano na temat roli EUWT w nowej perspektywie 2014-2020.

27 czerwca 2012 r. – w Kieżmarku odbyło się spotkanie Współprzewodniczących Komisji ds. EUWT i Dyrektorów biur Związku Euroregion „Tatry” i Združenia Region „Tatry”, podczas którego partner słowacki poinformował, iż przychyla się do propozycji strony polskiej, aby siedziba statutowa Ugrupowania mieściła się po stronie polskiej w Nowym Targu.

23 sierpnia 2012 r. – podczas posiedzenia w Nowym Targu członkowie polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT uzgodnili ostateczne brzmienie zapisów projektów Konwencji i Statutu EUWT oraz podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia projektów Konwencji i Statutu EUWT.

28 sierpnia 2012 r. – w Nowym Targu zebrał się Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion „Tatry”, który podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Związku Euroregion „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przyjął projekty Konwencji i Statutu EUWT, opracowane przez polsko-słowacką Komisję ds. EUWT. W ramach Kongresu odbyły się również warsztaty informacyjne na temat Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Zebrani zapoznali się z informacjami na temat podstaw prawnych tworzenia EUWT, jego głównego celu i cech konstytutywnych, a także działań Euroregionu „Tatry” zmierzających do utworzenia Ugrupowania. W drugiej części warsztatów zostały zaprezentowane i szczegółowo przeanalizowane projekty Konwencji i Statutu EUWT TATRY.

wrzesień 2012 r. – w 100. numerze miesięcznika Europrojekty.PL / Euroregiony – Polska opublikowany został wywiad z Przewodniczącym Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusławem Waksmundzkim na temat tworzonego przez Euroregion „Tatry” Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY, związanych z tym prac oraz dążeń i celów.

25 września 2012 r. – na posiedzeniu w Kieżmarku Rada Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” podjęła uchwałę nr 1/XVIII/2012, w której pozytywnie zaopiniowała przygotowane przez polsko-słowacką Komisję ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej projekty Konwencji i Statutu EUWT.

1 października 2012 r. – projekty Konwencji i Statutu EUWT TATRY wraz z uchwałą Kongresu Związku Euroregion „Tatry” zostały przesłane do ministra spraw zagranicznych, który zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej w uzgodnieniu z ministrem spraw wewnętrznych, ministrem finansów oraz ministrem rozwoju regionalnego, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania uchwały wyraża zgodę, w drodze decyzji, na przystąpienie do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

4 października 2012 r. – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dokumencie Programy współpracy transgranicznej z udziałem Polski w perspektywie 2014-2020 przyjętym przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 04.10.2012 r. stwierdza, iż: „Polska zakłada wykorzystanie ugrupowań jako instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów współpracy terytorialnej. Niemniej jednak, z uwagi na skomplikowany kształt przepisów UE dotyczących ugrupowań oraz brak w Polsce doświadczeń w zakresie działalności EUWT w perspektywie 2014-2020 Polska nie przewiduje powierzenia im funkcji Instytucji Zarządzającej programami EWT, natomiast będzie zachęcać do powoływania EUWT w celu zarządzania realizacją projektów”.

19 października 2012 r. – Nadzwyczajny Kongres Združenia Region „Tatry” przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia Združenia Region „Tatry” do EUWT TATRY z o.o. wraz projektami Konwencji i Statutu EUWT.

29 listopada 2012 r. – podczas XVIII posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej w Stropkovie na Słowacji Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki i Dyrektor biura Združenia Region „Tatry” Jana Majorová Garstková zaprezentowali informację na temat EUWT TATRY. Komisja Międzyrządowa z zadowoleniem przyjęła do wiadomości, że Związek Euroregion „Tatry” ze strony polskiej i Združenie Region „Tatry” za strony słowackiej uzgodniły i przyjęły projekty Konwencji i Statutu, które konstytuują utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością. Komisja wyraziła przekonanie, że po uzyskaniu decyzji właściwych organów Polski i Słowacji oraz zakończeniu procesu rejestracji, EUWT TATRY stanie się nowym, ważnym i dynamicznym instrumentem polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Komisja pozytywnie oceniła starania zmierzające do powołania EUWT TATRY celem realizacji wspólnych polsko-słowackich projektów w nowym programie współpracy transgranicznej na lata 2014-2020.

5-6 grudnia 2012 r. – na konferencji pt. Rola samorządów w polityce zagranicznej RP, która odbyła się w Warszawie Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki wziął udział w dyskusji panelowej, podczas której przedstawił rolę i znaczenie EUWT jako instrumentu realizacji polsko-słowackiej współpracy transgranicznej.

7 grudnia 2012 r. – informacja o EUWT TATRY zostały przedstawione podczas wizyty Ambasadora Republiki Słowackiej Vasila Grivny w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu

19 grudnia 2012 r. – w Warszawie przedstawiciele polskich euroregionów spotkali się z Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską oraz Sekretarzem Stanu Adamem Zdziebło. Spotkanie dotyczyło roli euroregionów w programach transgranicznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020. Związek Euroregion „Tatry” reprezentowali Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor biura Antoni Nowak.  Jednym z tematów dyskusji były także Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT), które w przyszłej perspektywie będą instrumentem do realizacji transgranicznych projektów.

7 grudnia 2012 r. – Rada Związku Euroregion „Tatry” na posiedzeniu w Nowym Targu, w którym uczestniczyli również członkowie polskiej części Komisji ds. EUWT przeanalizowała oczekiwania, wyzwania i zagrożenia związane z utworzeniem EUWT TATRY. Zostały one przedłożone stronie słowackiej.

20 grudnia 2012 r. – na posiedzeniu polsko-słowackiej Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu z udziałem członków Komisji ds. EUWT przedyskutowano oczekiwania, wyzwania i zagrożenia związane z utworzeniem EUWT TATRY. Rada uchwałą przyjęła harmonogram prac dotyczących utworzenia i działalności EUWT TATRY.

3 stycznia 2013 r. – Związek Euroregion „Tatry” otrzymał pismo MSZ z informacją o konieczności przedłużenia 3-miesięcznego terminu podjęcia decyzji w sprawie zgody na przystąpienie Związku Euroregion „Tatry” do EUWT TATRY z uwagi na trwający proces uzgodnień z pozostałymi ministerstwami.

25 stycznia 2013 r. – Rada Związku Euroregion „Tatry” podjęła uchwałę nr 8/XVIII/2013, w której zatwierdziła Harmonogram działań Związku Euroregion „Tatry” dotyczących utworzenia i działalności Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. w 2013 roku.

26 lutego 2013 r. – Związek Euroregion „Tatry” otrzymał z Ministerstwa Spraw Zagranicznych pismo, w którym poinformowano, że ministrowie rozwoju regionalnego, finansów, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych wyrazili pozytywną opinię w sprawie przystąpienia Związku Euroregion „Tatry” do EUWT TATRY. Wskazano jednak na potrzebę wprowadzenia kilku uściśleń i uzupełnień w projektach Konwencji i Statutu EUWT TATRY.

5 marca 2013 r. – w Kieżmarku odbyło się spotkanie polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT, podczas którego omówiono przekazane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych uwagi do projektów Konwencji i Statutu EUWT TATRY. Komisja uzgodniła zakres niezbędnych zmian w projektach tych dokumentów. Zostały one skonsultowane w trybie roboczym z ministerstwami spraw wewnętrznych i zagranicznych, a także słowackim ministerstwem transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego.

27 marca 2013 r. – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor Biura Antoni Nowak uczestniczyli w 2. spotkaniu polsko-czeskiej grupy roboczej Euroregionu Silesia do spraw EUWT, które odbyło się w Raciborzu. Podczas spotkania zaprezentowali oni prace Euroregionu „Tatry” nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Będzie to pierwsze EUWT na polskich granicach utworzone przez euroregion. Członkowie polsko-czeskiej grupy roboczej mieli możliwość zapoznania się z projektami Konwencji i Statutu EUWT TATRY oraz najważniejszymi ustaleniami Związku Euroregion „Tatry” i Združenia Region „Tatry”, które są podmiotami założycielskimi Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Dyskutowano także o dylematach i problemach napotkanych podczas prac nad utworzeniem EUWT oraz wyzwaniach i oczekiwaniach związanych z funkcjonowaniem ugrupowań w nowej perspektywie 2014-2020.

4 kwietnia 2013 r. – XIX Kongres Związku Euroregion „Tatry” ponownie podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Związku Euroregion „Tatry” do EUWT wraz z projektami Konwencji i Statutu. Delegatom zaprezentowano również obszerną informację na temat postępu prac nad utworzeniem EUWT TATRY. Ponadto Kongres wybrał przedstawicieli Związku Euroregion „Tatry” do Zgromadzenia oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej, a także podjął uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej do EUWT TATRY z o.o.

15 kwietnia 2013 r. – poprawione projekty Konwencji i Statutu EUWT TATRY zostały przesłane przez Związek Euroregion „Tatry” do ministra spraw zagranicznych w celu ich ostatecznego zatwierdzenia.

23 kwietnia 2013 r. – w Trstenie odbył się XIX Kongres Združenia Region „Tatry”, który ponownie podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Združenia Region „Tatry” do EUWT wraz z projektami Konwencji i Statutu. Ponadto Kongres wybrał przedstawicieli Združenia Region „Tatry” do Zgromadzenia oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

14 czerwca 2013 r. – minister spraw zagraniczny Rzeczypospolitej Polskiej w uzgodnieniu z ministrami spraw wewnętrznych, rozwoju regionalnego oraz finansów wyraził zgodę na przystąpienie Związku Euroregion „Tatry” do EUWT TATRY i zaakceptował projekty Konwencji i Statutu Ugrupowania.

16 lipca 2013 r. – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Republiki Słowackiej wyraziła zgodę na przystąpienie Stowarzyszenia Region „Tatry” do EUWT TATRY i zaakceptowała projekty Konwencji i Statutu Ugrupowania.

14 sierpnia 2013 r. – w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu uroczyście podpisano Konwencję o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Konwencję w imieniu Związku Euroregion „Tatry” podpisał Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki, natomiast w imieniu Stowarzyszenia Region „Tatry” Przewodniczący Rady Jozef Ďubjak. Z kolei w Domu Spotkań Słowacko-Polskich w Kieżmarku Przewodniczący Rad podpisali Statut Ugrupowania. Następnie podczas pierwszego posiedzenia Zgromadzenia EUWT TATRY wybrano dyrektora Ugrupowania oraz członków Rady Nadzorczej.

20 września 2013 r. – Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski podpisał decyzję o wpisaniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. do rejestru ugrupowań, prowadzonego przez MSZ. Oznacza to, iż z tym dniem EUWT TATRY uzyskało osobowość prawną.

25 września 2013 r. – Związek Euroregion „Tatry” zorganizował w Nowym Targu konferencję inaugurującą działalność EUWT TATRY, która jednocześnie podsumowała realizację projektu pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego