Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

EkoPogranicze

Od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY  realizuje mikroprojekt pt. "EkoPogranicze". W ramach tego mikroprojektu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY pełni rolę tzw. BENEFICJENTA JEDYNEGO. Zakontraktowana wartość mikroprojektu wynosi 36 069,75 EUR w tym przyznane za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020  - 30 659,28 EUR.

 Logotypy-2 (1)

 DLACZEGO REALIZUJEMY MIKROPROJEKT?

Środowisko naturalne obszaru polsko-słowackiego pogranicza, który obejmuje EUWT TATRY, charakteryzuje się zachowanymi ekosystemami z wysoką bioróżnorodnością i występowaniem rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Przeważają tutaj tereny górskie i leśne, charakteryzujące się urozmaiconymi warunkami i prawie nieskażonym środowiskiem naturalnym. Występuje tu wiele gatunków roślin i zwierząt rzadkich, chronionych oraz zagrożonych, które spotkać można zarówno na obszarach poddanych pod ochronę, jak i poza nimi. Obszar wokół Tatr należy do najbardziej chronionych na terenie Polski i Słowacji, o czym świadczy liczba prawnie chronionych obszarów. 

Postęp cywilizacyjny oraz zwiększony ruch turystyczny na pograniczu sprawiają, że te cenne tereny stają się zagrożone zanieczyszczeniem. Można to zaobserwować poprzez wzrastającą liczbę wytwarzanych odpadów, zanieczyszczone powietrze – smog, który coraz bardziej daje się we znaki w sezonie zimowym; czy jakość wód powierzchniowych. Mieszkańcy zamieszkujący obszar wokół Tatr zauważają, że problem ten staje się nie tylko lokalny, ale ma wpływ na ilość odwiedzających i tym samym rozwój tutejszej turystyki. W związku z tym, że ekosystem i problemy związane ochroną środowiska nie znają granic, dlatego główne wyzwania na pograniczu polsko-słowackim to te związane z upowszechnianiem wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu wspólnej ochrony środowiska naturalnego, zarządzania jego zasobami oraz zrównoważonego wykorzystania, a także promowania kształtowania proekologicznych postaw w zakresie ochrony walorów przyrodniczych pogranicza. Aby sprostać temu wyzwaniu należy po pierwsze w sposób kompleksowy zająć się analizą kwestii związanych z gospodarką odpadami, zanieczyszczeniem wód, powietrza i możliwościami wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a po drugie zaangażować w dyskusję zarówno samorządowców, naukowców jak i branżowców zajmujących się tymi zagadnieniami z praktycznego punktu widzenia na co dzień. Konieczna jest bowiem weryfikacja różnic, podobieństw, mocnych i słabych stron systemu ochrony ww. elementów przyrody funkcjonującego w Polsce i na Słowacji. Ważną rolą w projekcie jest również uwrażliwianie najmłodszego pokolenia na kwestię ochrony środowiska poprzez organizowane w ramach projektu zajęcia ekologiczne, konkurs wiedzy i proekologiczy happening. Wszystkie te działania przyczynią się do polepszenia zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego na polsko-słowackim pograniczu wokół Tatr, a w konsekwencji pozwolą w sposób przemyślany i zaplanowany wspólnie chronić środowiska naturalne pogranicza. Dzięki temu wzrośnie atrakcyjność obszarów położonych na pograniczu, co wpłynie na większe docenienie istniejącego tu od wieków dziedzictwa przyrodniczego przez lokalnych mieszkańców i przez turystów.

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

 Naszym celem jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego na polsko-słowackim pograniczu.Chcemy to osiągnąć poprzez:

-upowszechnianie wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu wspólnej ochrony środowiska naturalnego na polsko-słowackim pograniczu,

-wymianę polskich i słowackich doświadczeń w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi, ich ochrony i zrównoważonego wykorzystania,

-podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i promowanie kształtowania proekologicznych postaw w zakresie ochrony walorów przyrodniczych pogranicza w społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

DO KOGO KIERUJEMY NASZE DZIAŁANIA?

Projekt skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców z pogranicza polsko-słowackiego, jaką są:samorządy z Polski i Słowacji, mieszkańcy pogranicza w tym dzieci i młodzież, oraz przedsiębiorcy zajmujący się gospodarowaniem odpadami oraz jakością powietrza i wody. Grupom docelowym projektu zostanie upowszechniona wiedza i praktyczne rozwiązania z zakresu wspólnej ochrony środowiska naturalnego na polsko-słowackim pograniczu. Zostanie zwiększony poziom świadomości ekologicznej. Zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży wykształtowane zostaną proekologiczne postawy w zakresie ochrony walorów przyrodniczych pogranicza. Dzięki poprawie zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego na pograniczu z rezultatów projektu skorzystają bezpośrednio również turyści odwiedzający ten obszar.

JAKIE PLANUJEMY DZIAŁANIA?

PL-EKO-SK samorząd na pograniczu

Okres realizacji: lipiec 2020 - czerwiec 2021

W ramach zadania zlecone zostanie przeprowadzenie analiz dotyczących gospodarki odpadami na pograniczu polsko-słowackim, jakości powietrza i wód, możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Następnie wyniki tych analiz zostaną zaprezentowane na polsko-słowackim seminarium, w którym będą uczestniczyć zarówno naukowcy -specjaliści z tych dziedzin jak i samorządy z Polski i Słowacji oraz branżowcy.  Dla samorządowców z Polski i Słowacji (ok. 15 osób) zostaną zorganizowane zajęcia terenowe "Ekologia w praktyce" podczas których będą mogli odwiedzić instalacje zajmujące się segregowaniem odpadów, oczyszczalnie ścieków czy instalacjami związanymi z energią odnawialną po obu stronach granicy. Pozwoli to uczestnikom w praktyce wymienić doświadczenia i podejrzeć stosowane konkretne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Ochrona środowiska naturalnego oczami dzieci

Okres realizacji: lipiec 2020 - czerwiec 2021

Działania będą obejmować przeprowadzenie 5 cyklów zajęć ekologicznych ( 3 Polsce i 2 na Słowacji) z zakresu praktycznej ochrony środowiska (gospodarka odpadami, jakość powietrza i wody, odnawialne źródła energii ). W zajęciach będzie uczestniczyć ok. 125 uczniów (ok. 75 z Polski i 50 ze Słowacji). Aby zmobilizować dzieci z Polski i Słowacji do dalszej aktywnej ochrony środowiska po zajęciach zorganizowany, zostanie konkurs wiedzy. W celu uświadomienia i zobrazowania dzieciom i mieszkańcom jak ważne jest dbanie o środowisko na zakończenie tego zadania przeprowadzony zostanie proekologiczny happenig z atrakcjami - jak segregować odpady, czym palić w piecu, jak dbać o czystość wody itp.. Będzie on miał za zadanie zmobilizować uczestników do postaw proekologicznych.

JAKIE BĘDĄ EFEKTY?

  • Realizacja seminarium i zajeć terenowych z udziałem samorządów, naukowców i branżowców zajmujących się gospodarką odpadami, ochroną wód, powietrza, odnawialnymi źródłami energii uświadomi nie tylko uczestnikom tego wydarzenia, ale i mieszkańcom pogranicza, do których trafi przekaz z seminarium jak istotna jest rozważna ochrona środowiska i racjonalne korzystanie z zasobów- tak aby z jednej strony chronić w możliwie maksymalny sposób, to co nam dała natura, a z drugiej strony umożliwić korzystanie z tych zasobów mieszkańcom i turystom.
  • Działania te pozwolą także podejrzeć dobre praktyki stosowane w tym zakresie po drugiej stronie granicy i staną się impulsem do analizy ich wykorzystania po stronie krajowej. 
  • Ważną rolą w projekcie jest również uwrażliwianie najmłodszego pokolenia na kwestię ochrony środowiska. Dlatego wspólna ochrona środowiska naturalnego będzie także głównym tematem atrakcyjnych działań skierowanych do najmłodszych mieszkańców pogranicza (zajęć ekologicznych, konkursu, happeningu) - ponieważ w przyszłości to od ich sposobu życia i podejmowanych decyzji zależeć jakość bogactw naturalnych pogranicza 
  • Seminarium, wydana publikacja, wizyta terenowa, zajęcia dla dzieci, konkurs, happening upowszechnią wiedzę i praktyczne rozwiązania z zakresu wspólnej ochrony środowiska naturalnego na polsko-słowackim pograniczu. Pozwolą również na wymianę polskich i słowackich doświadczeń w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi, ich ochrony i zrównoważonego wykorzystania. Wpłyną także korzystnie na podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Informacji o mikroprojekcie udzielają  Agnieszka Pyzowska i Anna Sowińska

Kontakt: info@euwt-tatry.eu, www.euwt-tatry.eu

Fot. Pixabay

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego