Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Partnerzy projektu:

Podziel się z innymi:

Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY

W latach 2016-2018 EUWT TATRY przygotowało dla pracowników administracji samorządowej cykl komplementarnych działań edukacyjnych, które mają rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: kompetencje miękkie, wiedza specjalistyczna i znajomość języka sąsiadów.

 

 

W listopadzie 2016 r. odbyły się warsztaty pt. "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem" przeznaczone dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej z obszaru Euroregionu „Tatry”. Tematyka warsztatów pozwalała na kształtowanie kompetencji miękkich w tym m.in.zdobycie wiedzy na temat budowania skutecznych partnerstw i wysokiej jakości współpracy z partnerami z zagranicy oraz uporządkowanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów.

Warsztaty te były prologiem do cyklu spotkań, kursów i szkoleń dla pracowników samorządów pogranicza, zaplanowanych przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w ramach mikroprojektu pt. „TRANSGRANICZNE DOSKONALENIE SPECJALISTYCZNE I ZAWODOWE W EUWT TATRY”, których efektem ma być nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności, wiedzy specjalistycznej oraz znajomości języka sąsiada, a tym samym uzyskanie kluczowych kompetencji niezbędnych, aby stać się LIDEREM POLSKO-SŁOWACKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ. W ramach tego mikroprojektu EUWT TATRY pełni rolę tzw. BENEFICJENTA JEDYNEGO. Wartość mikroprojektu wynosi 117.600,30 EUR w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) to: 99.960,25 EUR.

DLACZEGO REALIZUJEMY MIKROPROJEKT?

Przeprowadzana w 2014 roku  przez EUWT TATRY analiza potrzeb szkoleniowych wyraźnie wskazała, że wśród pracowników administracji samorządowej, którzy odpowiadają za przygotowanie i realizację transgranicznych projektów  niewystarczająca jest znajomość systemów prawnych i procedur administracyjnych stosowanych po drugiej stronie granicy, występują bariery językowe oraz brakuje szkoleń z zakresu doskonalenia specjalistycznego odnoszących się do aspektów pracy w jednostkach samorządu terytorialnego związanych ze współpracą transgraniczną. Utrudnia to realizację wspólnych przedsięwzięć i skuteczne rozwiązywanie problemów, które bezpośrednio dotyczą społeczności lokalnych pogranicza.Ponadto dostrzegliśmy, że dużym problemem na pograniczu polsko-słowackim jest niska wiedza na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi internetowych w pracy zawodowej.

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Naszym celem jest POPRAWA JAKOŚCI TRANSGRANICZNEJ EDUKACJI SPECJALISTYCZNEJ I ZAWODOWEJ NA OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI EUWT TATRY.

JAKIE ZAPLANOWALIŚMY DZIAŁANIA?

W ramach mikroprojektu przygotowana została bezpłatna oferta szkoleniowa, która pozwoli na doskonalenie pozostałych dwóch obszarów kluczowych z punktu widzenia lidera współpracy transgranicznej, tj. wiedzy specjalistycznej i znajomości języka sąsiadów. Wdrożony zostanie także mający charakter pilotażowy kurs e-biznesu i e-marketingu. A to wszystko w ramach czterech zadań:

  • Transgraniczne aspekty pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na polsko-słowackim pograniczu - doskonalenie specjalistyczne

Dla pracowników administracji samorządowej z polskiej i słowackiej strony zorganizowane zostaną transgraniczne szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji niezbędnych do przygotowania i realizacji transgranicznych projektów W sumie odbędzie się 10 spotkań szkoleniowych – 5 po stronie polskiej i 5 po stronie słowackiej.

Wszystkie szkolenia przeprowadzone będą w ujęciu transgranicznym, dzięki czemu zwiększy się wiedza uczestników o aktualnych procedurach prawnych krajowych i równocześnie uzyskają oni informacje, jakie procedury obowiązują po drugiej stronie granicy. Z wskazań osób uczestniczących w ankiecie przeprowadzonej w 2014 r. wynika zakres tematyczny specjalistycznych transgranicznych szkoleń zaproponowanych w ramach mikroprojektu dotyczących transgranicznych aspektów zamówień publicznych, prawa budowlanego, pomocy publicznej, zatrudniania personelu, prowadzenia księgowości i rozliczeń finansowych wspólnych projektów, oddziaływania inwestycji na środowisko. W każdym ze szkoleń uczestniczyć będzie maks. 15 osób.

  • Zrozumieć sąsiada - kursy i tandemy językowe

Transgraniczny kurs języka polskiego i słowackiego skierowany jest do pracowników administracji samorządowej. Zorganizowane zostaną 2 po stronie polskiej i 2 po stronie słowackiej. W sumie umiejętności językowe poprawi 60 osób. Kurs będzie trwał łącznie 9 miesięcy i obejmował około 60 godzin lekcyjnych. Ostatnie spotkanie podczas kursu będzie miało formę tandemów językowych, tzn. wspólnego spotkania polskiej i słowackiej grupy kursantów. Taka forma nauki dodatkowo pozwala na doświadczenie języka w jego naturalnej formie, wiąże się z nauką prawdziwej komunikacji i międzykulturowego kontaktu. Kurs obejmować będzie aspekty niezbędne do codziennej pracy w przygranicznym samorządzie, przygotowywania i realizacji polsko-słowackich projektów. Uczestnicy poznają zasady gramatyczne, nauczą się specjalistycznego słownictwa, podstawowych form komunikacji, rozumienia otrzymywanej korespondencji, itp.

  • E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce - doskonalenie zawodowe

Ta zupełnie nowa oferta ta skierowana będzie do osób zatrudnionych na pograniczu w różnych branżach, prowadzących samodzielną działalność, chcących zmienić pracę, które dzięki możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu poprzez platformę e-learningową będą mogły nabyć zupełnie nowe umiejętności dotyczące e-biznesu i e-marketingu w kontekście transgranicznego rynku pracy. Cykl warsztatów stacjonarnych i modułów tematycznych prowadzonych w formie e-learningu będzie miał na celu bowiem przekazanie wiedzy na temat wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności sprzedaży różnego rodzaju produktów za pośrednictwem sieci, jak i umiejętności budowy e-biznesu od podstaw z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Cykl będzie trwał 10 miesięcy.Zakłada się udział 50 osób w szkoleniu.

  • Zarządzanie i promocja mikroprojektu

W ramach zadania dodatkowego zorganizowana zostanie konferencja informacyjna na inaugurację projektu, podczas której uczestnicy poznają m.in. struktury i instrumenty współpracy transgranicznej oraz zasady funkcjonowania polskiej i słowackiej administracji samorządowej oraz konferencja za zakończenie mikroprojektu. Wydane zostanie także kompendium wiedzy praktycznej przekazywanej podczas działań szkoleniowych.

JAKIE BĘDĄ EFEKTY?

-Konkretne i praktyczne kompetencje nabyte podczas wspólnych szkoleń będą mogły zostać bezpośrednio i natychmiast wykorzystane przez polskich i słowackich  pracowników administracji samorządowej  w procesie przygotowywania polsko-słowackich projektów, ich realizacji i rozliczania.

-Przełamane zostaną bariery dotyczące znajomości i wzajemnego zrozumienia procedur i przepisów transgranicznych partnerów, co ułatwi i usprawni wzajemne kontakty. Zwiększy to jakość polsko-słowackich przedsięwzięć.

-Poszerzone zostaną kompetencje zawodowe oraz specjalistyczne umiejętności w zakresie prowadzenia e-biznesu i e-marketingu, które odpowiadają aktualnym wymaganiom rynku pracy i pozwolą na unowocześnienie usług oferowanych na pograniczu, najczęściej związanych z rozwijająca się po polskiej i słowackiej stronie Tatr turystyką opartą na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Informacji o mikroprojekcie udzielają  Agnieszka Pyzowska i Anna Sowińska

Kontakt: info@euwt-tatry.eu, www.euwt-tatry.eu


 Logointerregznapisem-mikro


 

 

post_studiogif

REKRUTACJA NA SZKOLENIA

 

330x160mCROPcBLUE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE        


Bez tytułu

PLATFORMA E-LEARNINGOWAeducation_news

AKTUALNOŚCI

05.09.2017 - Pierwsze warsztaty szkoleniowe w ramach kursu "E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce"

Pierwsze warsztaty szkoleniowe w ramach kursu "E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce"
W dniu 2 września 2017 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyły się pierwsze warsztaty stacjonarne w ramach kursu e-learningowego  "E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce".
więcej

12.07.2017 - Kurs "E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce"

Kurs "E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce"
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY serdecznie zaprasza na bezpłatny polsko-słowacki kurs "E-BIZNES i E-MARKETING w TRANSGRANICZNEJ PRAKTYCE.     Jesteś chcesz: podnieść swoje kwalifikacje zawodowe zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy profesjonalnie zaprezentować i wypromować swoją firmę lub swój produkt w sieci dowiedzieć się jak zbudować e-biznes od podstaw z wykorzystaniem Internetu odkryć zasady prowadzenia działalności gospodarczej...
więcej

05.07.2017 - Zapraszamy na szkolenia i kursy dla liderów współpracy polsko-słowackiej

Zapraszamy na szkolenia i kursy dla liderów współpracy polsko-słowackiej
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY rozpoczęło nabór na szkolenia i kursy organizowane w ramach mikroprojektu pt. “Transgraniczne doskonalenie zawodowe i specjalistyczne w EUWT TATRY”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.   Proponujemy Państwu udział w trzech różnych blokach...
więcej

21.06.2017 - Konferencja "Skuteczni we współpracy, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem"

Konferencja "Skuteczni we współpracy, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem"
W dniu 21.06.2017 r. w Nowym Targu zorganizowana została konferencja inaugurująca realizację mikroprojektu pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY".
więcej

07.06.2017 - Zaproszenie na konferencję "Skuteczni we współpracy, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem"

Zaproszenie na konferencję "Skuteczni we współpracy, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem"
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza do udziału w konferencji informacyjnej pt. „Skuteczni we współpracy, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem – transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe”, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2.
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego