Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

XIX Kongres Związku Euroregion „Tatry”

Dnia 4 kwietnia 2013 r. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce obradował XIX Kongres Związku Euroregion „Tatry”. Uczestniczyli w nim delegaci samorządów członkowskich Związku Euroregion „Tatry” oraz goście, w tym m.in.: Honorowy Prezes Euroregionu „Tatry” Wendelin Haber, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Pajor, Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 Grzegorz Gołda, Współprzewodniczący polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT Štefan Bieľak oraz Dyrektor biura Združenia Region “Tatry” Jana Majorová Garstková.  

Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki w wygłoszonym Sprawozdaniu z działalności Rady Związku Euroregion „Tatry” w 2012 r. przedstawił obszerne informacje na temat procesu tworzenia EUWT TATRY i uzgadniania dokumentów z polskimi i słowackimi ministerstwami pdf.

Związek Euroregion „Tatry” w październiku 2012 r. przesłał do ministra spraw zagranicznych wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie do EUWT TATRY wraz z projektami Konwencji i Statutu Ugrupowania. W odpowiedzi przekazanej w lutym 2013 r. MSZ poinformowało, że ministrowie rozwoju regionalnego, finansów, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych wyrazili pozytywną opinię w sprawie przystąpienia Związku Euroregion „Tatry” do EUWT TATRY oraz pozytywnie zaopiniowali inicjatywę i potwierdzili jej merytoryczną zasadność. Wskazano też na potrzebę wprowadzenia kilku drobnych uściśleń i uzupełnień w projektach Konwencji i Statutu EUWT TATRY. Niezbędne zmiany w projekcie Konwencji i Statutu Ugrupowania zostały uzgodnione przez polsko-słowacką Komisję ds. EUWT na posiedzeniu w dniu 5 marca 2013 r. w Kieżmarku i przedłożone Kongresowi.

XIX Kongres Związku Euroregion „Tatry” ponownie jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia do EUWT i projekty Konwencji i Statutu pdf.

Biorąc pod uwagę przygotowania do rozpoczęcia działalności przez Ugrupowanie Kongres podjął również decyzje dotyczące wyboru przedstawicieli Związku Euroregion „Tatry” do Zgromadzenia EUWT TATRY (najwyższego organu Ugrupowania) pdf oraz wskazał kandydatów na członków Rady Nadzorczej (organu kontrolnego Ugrupowania) pdf. Podjął także uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej do EUWT TATRY z o.o. pdf.

 

  • Uchwała Nr 4 Kongresu Związku Euroregion "Tatry" z dnia 04.04.2013 r. w sprawie przystąpienia Związku Euroregion "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością pdf
  • Projekt Konwencji o utworzeniu EUWT TATRY  pdf
  • Projekt Statutu EUWT TATRY  pdf
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego