Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

11. Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS

W dniach 7-10 października 2013 r. w Brukseli już po raz 11 odbył się Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS pod hasłem "Europejskie regiony i miasta obierają kurs na 2020 rok". Pośród 100 warsztatów, seminariów, spotkań i wydarzeń wiele dotyczyło Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej oraz przyszłości współpracy terytorialnej.

Platforma EUWT przy Komitecie Regionów zorganizowała w dniu 9 października seminarium, któremu przewodniczył koordynator polityczny Platformy Herwig Van Staa. Miało ono na celu zbadanie skutków i możliwości EUWT związanych z jednolitym rynkiem do 2020 roku. Dyskutowano o takich zagadnieniach dotyczących funkcjonowania EUWT, jak udzielanie zamówień publicznych, transgraniczne zatrudnienie, usługi użyteczności publicznej, rynki finansowe, usługi administracyjne. Seminarium poprzedziło wydarzenie zorganizowane wspólnie z Konferencją Europejskich Transgranicznych i Międzyregionalnych Sieci Miejskich CECICN. Szczegóły dotyczące tego seminarium można znaleźć na stronie Komitetu Regionów  ikona strzałka

Interesujące były również warsztaty dotyczące nowych instrumentów wsparcia rozwoju terytorialnego (ITI, JAP, CLLD) i roli EUWT w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, które zorganizowane zostały 9 października przez Dyrekcję Generalną ds. Rozwoju Regionalnego Komisji Europejskiej. Zaprezentowano informacje na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Integrated Territorial Investments), Wspólnych Planów Działania (Joint Action Plan) oraz rozwoju kierowanym przez lokalną społeczność (Community-led Local Development). Dyskutowano o możliwym wykorzystaniu tych  instrumentów przez EUWT. Z kolei 10 października odbyły się warsztaty zatytułowane EUWT: przybliżanie inteligentnych rozwiązań?

Podczas tegorocznych OPEN DAYS Komitet Regionów ogłosił ustanowienie europejskiej nagrody zwanej „Nagrodą EUWT” w celu uznania i wyeksponowania najlepszych praktyk europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) związanych z przyczynianiem się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie (strategia „Europa 2020”). Oczekuje się, że nagroda ta przyczyni się do popierania i pobudzania wysiłków „oddolnych” podejmowanych przez władze lokalne i regionalne na rzecz wzrostu i tworzenia miejsc pracy za pośrednictwem nastawionych na wynik EUWT. Ponadto współpraca terytorialna powinna być w większym stopniu postrzegana jako sposób poprawy spójności terytorialnej i realizacji strategii „Europa 2020” przy jednoczesnym umacnianiu wielopoziomowego sprawowania rządów. Nagroda ta ma się także przyczynić do wzrostu wiedzy na temat EUWT wśród władz krajowych, lokalnych i regionalnych UE, instytucji UE i społeczeństwa.

Komitet Regionów uważa, że do roku 2020 EUWT stanie się jednym z głównych mechanizmów promowania współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej, zgodnie z celem spójności terytorialnej, i zobowiązał się do propagowania EUWT w ramach polityki spójności w okresie 2014–2020.

Pierwsza nagroda zostanie wręczona podczas rocznej konferencji Platformy EUWT w lutym 2014 r.

 

Szczegółowy program warsztatów dotyczących EUWT i współpracy terytorialnej w ramach OPEN DAYS przygotował Komitet Regionów ikona strzałka

Natomiast wszystkie informacje, prezentacje i materiały z 11. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast dostępne są na stronie OPEN DAYS ikona strzałkaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego