Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Specyficzne warunki obowiązujące dla I naborów w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Komitet Monitorujący zatwierdził specyficzne warunki obowiązujące dla naborów w ramach osi priorytetowych „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” oraz „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.

  OŚ 1:

Specyficzne warunki, dla naboru w I osi priorytetowej, który będzie trwał od 04 maja do 15 sierpnia 2016 będą następujące:

Kwalifikowalne będą wyłącznie projekty, które:

  • zakończą rzeczową realizację do 30 kwietnia 2018 roku oraz
  • w których nie występuje pomoc publiczna i/lub pomoc de minimis oraz
  •  w których zaplanowane zadania merytoryczne realizują co najmniej jeden z następujących wskaźników programu:liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych, długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych, liczba zmodernizowanych elementów obiektów dziedzictwa kulturowego po zakończeniu prac restauracyjnych i konserwatorskich.

Na etapie oceny formalnej nie będzie możliwości jednorazowej poprawy/uzupełniania/wyjaśnień do złożonych dokumentów.

OŚ 3:

Specyficznym warunkiem dla naboru w III osi priorytetowej, który będzie trwał od 30.sierpnia do 30 listopada 2016 roku jest warunek, że kwalifikowalne będą tylko projekty, które zakończą rzeczową realizację do 31 maja 2018 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego