Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY

W dniu 29 czerwca 2015 r. w skansenie w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.

Podczas spotkania dyrektor Ugrupowania pani Agnieszka Pyzowska przedłożyła sprawozdanie z działalności EUWT TATRY w 2014 roku oraz sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Czlonek Rady Nadzorczej EUWT TATRY pan Adam Sawina przedstawił informację Rady Nadzorczej na temat wyniku badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Ugrupowania w 2014 roku. Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe EUWT TATRY za rok 2014 oraz udzieliło absolutorium dyrektor Ugrupowania.

Ponadto Zgromadzenie zapoznało się z informacje na temat aktualnej działalności EUWT TATRY, w tym realizacji projektu pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013, przynanej dotacji Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z zakresu rozwoju współpracy terytorialnej pn. „Małopolska Współpraca Terytorialna 2020” na projekt pt. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wobec wyzwań nowych programów EWT 2014-2020 oraz stanu przygotowania projektu flagowego dotyczącego realizacji II etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

Zgormadzenie podjęło również uchwałę w sprawie członków Rady Nadzorczej EUWT TATRY z o.o. oraz zmian w budżecie Ugrupowania na 2015 rok.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego