Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zrównoważony transport transgraniczny - ogłoszono nabór wniosków dla II osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

30 sierpnia 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla drugiej osi priorytetowej Programu Zrównoważony transport transgraniczny celu szczegółowego Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego


Termin składania wniosków

Nabór trwa do 30 listopada 2016 roku do godziny 16:15.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec  2017 roku

Miejsce składania wniosków

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska-Słowacja

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

Sposób składania wniosków

Wnioski w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie najpóźniej do 30 listopada 2016 roku do godziny 16:15.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej do WST.

Złożenie wersji elektronicznej:

Wniosek należy złożyć przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. generatora wniosków.

Złożenie wersji papierowej:

Wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora,należy złożyć (wraz z  załącznikami do wniosku (pdf) 55.0 KB) w 2 oddzielnych kompletach (w osobnych segregatorach).

Kto może składać wnioski?

Kwalifikujący się wnioskodawcy:

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 • jednostki naukowe.
Szczegółowa lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na:

 • Planowanie zintegrowanego transgranicznego systemu komunikacji publicznej, w tym m.in.: koordynacja rozkładów jazdy, wspólne bilety, system obsługi pasażerów, biletomaty; kampanie informacyjne i promocyjne, przewodniki, wspólne ulotki wielojęzyczne, mapy, oznakowanie przystanków, system wielojęzycznej informacji dla pasażerów na przystankach i stacjach kolejowych, zaprojektowanie wielojęzycznych stron internetowych umożliwiających wybór właściwego biletu, internetowe i dostępne z telefonu komórkowego wyszukiwarki połączeń itd.
 • Opracowanie transgranicznych map i koordynacja połączeń; rozwój przyjaznego środowisku systemu transportu multimodalnego na obszarze objętym Programem; wykorzystanie dostępnych narzędzi i stworzenie nowych produktów informatycznych; np. ułatwienie wyboru właściwego biletu, internetowe i dostępne z telefonu komórkowego wyszukiwarki połączeń
 • Projekty dotyczące połączeń multimodalnych w zakresie publicznego systemu przewozu osób, np. budowa obiektów parkingowych typu „Parkuj i Jedź”.

Nie przewiduje się możliwości finansowania kosztów transportu publicznego (np. dofinansowania dla właścicieli środków transportu), zakupu środków transportu, poza projektami pilotażowymi, mającymi na celu pobudzenie lub rozwój transportu publicznego na obszarze pogranicza.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:

 • ocena formalna i kwalifikowalności,
 • ocena techniczna,
 • ocena  merytoryczna.

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę gotowość danego projektu do realizacji, udowodniony transgraniczny charakter działań.

Szczegółowe kryteria oceny projektów.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej wartośćdofinansowania ustalona zostanie zgodnie z zatwierdzonym programem pomocowym.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3 mln euro.

Minimalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 200 tys. euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru to 3,72 mln euro.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego