Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Nowelizacja polskiej ustawy o EUWT

W dniu 21.07.2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie Ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej. Dokument doprecyzował zasady dotyczące zakładania i funkcjonowania ugrupowań w Polsce oraz je uprościł. Wpłynie to na tempo wydawania zgód na udział w nich polskich podmiotów. W nowelizowanej ustawie uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013.

W projekcie nowelizacji ustawy uregulowano zasady tworzenia i funkcjonowania europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT) oraz zasady prowadzenia ich rejestru w celu wykonania rozporządzenia wspólnotowego nr 1082/2006 w sprawie EUWT.

EUWT jest instrumentem prawnym wprowadzonym przez Unię Europejską, który ma ułatwić współpracę terytorialną i służyć wzmacnianiu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE. W każdym EUWT uczestniczą partnerzy z co najmniej dwóch państw.

Rejestr wszystkich istniejących EUWT prowadzi Komitet Regionów. Do końca 2013 r. w Unii Europejskiej zarejestrowano 45 ugrupowań, w tym 3 EUWT z udziałem polskich podmiotów: TATRY, Tritia i Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy.

W projekcie nowelizacji ustawy:

  • doprecyzowano zasady zakładania i przystępowania do EUWT i jego funkcjonowania (wprowadzone zmiany skrócą czas potrzebny na utworzenie ugrupowania przez szczegółowe określenie zasad współpracy MSZ i innych resortów w trakcie zakładania EUWT);
  • wprowadzono mechanizm tzw. milczącej zgody na przystąpienie do EUWT;
  • określono zasady postępowania w przypadku zmiany konwencji EUWT;
  • doprecyzowano regulacje dotyczące prowadzenia rejestru EUWT w Polsce (rejestr będzie jawny i prowadzony przez ministra spraw zagranicznych w postaci elektronicznej).

Rozszerzono katalog potencjalnych członków EUWT o przedsiębiorstwa publiczne i realizujące usługi o ogólnym interesie gospodarczym, co oznacza, że więcej podmiotów będzie mogło uczestniczyć w EUWT. Procedura przystępowania do EUWT tych podmiotów będzie analogiczna do stosowanej wobec jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzono katalog informacji, które EUWT będą musiały przekazywać do MSZ, przed wpisaniem do rejestru.

Zgodnie z projektem noweli ustawy, w odniesieniu do polskich podmiotów zgodę na przystąpienie do EUWT ma wyrażać: w przypadku członkostwa Polski lub władz na szczeblu krajowym – Rada Ministrów (w uchwale), a w przypadku pozostałych podmiotów, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego – minister spraw zagranicznych, w uzgodnieniu z ministrami: spraw wewnętrznych, finansów publicznych oraz infrastruktury i rozwoju (w decyzji administracyjnej).

Źródło: www.premier.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego