Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Międzyinstytucjonalna konferencja na temat europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej

Dnia 29 marca 2012 r. Komitet Regionów i Parlament Europejski zorganizowały w Brukseli międzyinstytucjonalną konferencję na temat europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej „EUWT – gotowe do użycia”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych, istniejących EUWT oraz instytucji wspierających współpracę terytorialną.

Przedyskutowano dotychczasowe stosowanie rozporządzenia (WE) 1082/2006 w sprawie EUWT oraz perspektywy na lata 2014-2020 związane z wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym zmiany ww. rozporządzenia. 

Najpilniejszą z poruszonych kwestii była nowelizacja rozporządzenia w sprawie EUWT. Jest ona niezbędna do sprawnego funkcjonowania obecnie ustanawianych i przyszłych EUWT. Parlament Europejski, Komisja Europejska, Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ustaliły wspólne stanowisko i wezwały obecną Prezydencję w Radzie Europejskiej do jak najszybszego przyjęcia zmienionego rozporządzenia. Do tej pory zostało utworzonych 26 EUWT z udziałem ponad 570 lokalnych i regionalnych władz z 15 państw członkowskich Unii Europejskiej. W najbliższych miesiącach spodziewane jest utworzenie kolejnych 20 EUWT. Dlatego wprowadzenie nowych zasad wynikających ze znowelizowanego rozporządzenia stało się pilną potrzebą. Jak zauważył Michel Delebarre, Przewodniczący Komisji Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów i sprawozdawca wniosku o zmianę rozporządzenia projekt nowelizacji rozporządzenia poprawia funkcjonowanie EUWT bez bezpośredniego odnoszenia się do funduszy Unii Europejskiej. Dlatego w związku z brakiem konsekwencji finansowych dla budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich możliwe staje się szybkie przyjęcie nowej regulacji, nie czekając na zatwierdzenie całego pakietu legislacyjnego w sprawie polityki spójności po 2013 roku

Przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso przypomniała, że „EUWT zostały wprowadzone jako odpowiedź na konkretne potrzeby regionów transgranicznych". Bresso podkreśliła wagę konferencji dla szybkiego międzyinstytucjonalnego porozumienia w sprawie przyjęcie zmienionego rozporządzenia.

Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, podkreśliła znaczenie EUWT w znoszeniu barier we współpracy terytorialnej: „EUWT jest bardzo skutecznym instrumentem dla poprawy współpracy terytorialnej, które może pomóc w przezwyciężeniu wewnętrznych barier. Wzmacnia społeczności lokalne i regionalne, a także stymuluje rozwój ponad granicami".

Europejski Komisarz ds. Polityki Regionalnej Johannes Hahn podkreślił w swoim przesłaniu kluczową rolę Komitetu Regionów w tym zakresie instytucjonalnego wspierania działań EUWT.

Konferencję zakończyło doroczne spotkanie uczestników Platformy EUWT, koordynowanej przez Komitet Regionów.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie Komitetu Regionów  ikona strzałka

oraz w broszurze The European Groupings of Territorial Cooperation delivering growth and opportunities dostępnej w języku angielskim pdf


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego