Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Aktualíty

26.09.2016 - Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry

Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli 2015 Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2015. Združenie Euroregión...
čitaj viac

01.07.2016 - Vlajkový projekt predložený!

Vlajkový projekt predložený!
Dňa 30. júna 2016 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok vlajkových projektov. Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY (EZUS TATRY) podalo v rámci výzvy Programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020 projekt  pod...
čitaj viac

16.05.2016 - Konzultácie pre potenciálnych žiadateľov

Konzultácie pre potenciálnych žiadateľov
Spoločný technický sekretariát Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko vedie konzultácie pre potenciálnych žiadateľov.
čitaj viac

05.05.2016 - Školenia pre potenciálnych žiadateľov – I prioritná os programu

Školenia pre potenciálnych žiadateľov – I prioritná os programu
V súvislosti s výhlašenou výzvou na predkladanie žiadostí pre prvú prioritnú os programu organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenia pre potenciálnych žiadateľov.
čitaj viac
archív
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva