Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Študijná návšteva na poľsko-slovenskom pohraničí

Deň pred konferenciou s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“ sa jej účastníci vydali na návštevu, počas ktorej boli prezentované výsledky vybraných cezhraničných projektov a zaujímavé aktivity realizované členskými samosprávami Euroregiónu „Tatry“. Medzi nimi boli tiež projekty, na ktorých sa zúčastňuje EZÚS TATRY.

 

Po krátkom stretnutí v sídle Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY sa účastníci návštevy presunuli do novootvoreného Múzea tlače v Nowom Targu, ktoré bolo vytvorené v zrekonštruovanej prístavbe budovy hotela Herza. Je to výsledok realizácie cezhraničného projektu mesta Nowy Targ za spolupráce s Žilinským samosprávnym krajom a obcou Ludrová s názvom „Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov“, ktorý získal finančný príspevok z Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. V Múzeu tlače hostí privítal zástupca primátora mesta Nowy Targ, pán Waldemar Wojtaszek, ktorý prezentoval cezhraničný projekt a jeho výsledky. Sprievodcom po Múzeu bol pán Antoni Nowak, honorárny člen Euroregiónu „Tatry“ a iniciátor založenia Múzea tlače.

 

muz

Následne sa účastníci návštevy vydali do Limanowej, ktorá spolupracuje s mestom Dolný Kubín už takmer 50 rokov. V Regionálnom múzeu limanovskej zeme spoznali svet dávnej lekárne na poľsko-slovenskom pohraničí. Vďaka mikroprojektu z Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko realizovanému za spolupráce s Múzeom v Kežmarku bol vytvorený interiér lekárne z prielomu 19. a 20. storočia, boli zreštaurované prvky zariadenia lekárne, rozšírená zbierka exponátov súvisiacich s lekárnictvom, implementovali sa multimediálne riešenia a boli vytvorené modely historických osobností v dobovom oblečení. Je to jediná expozícia tohto druhu v regióne. Múzeom sprevádzali pani riaditeľka Magdalena Urbaniec a pani Anna Kulpa. Mesto Limanowa trvale spolupracuje s mestom Dolný Kubín od roku 1969. Projekty realizované v rámci poľsko-slovenskej spolupráce samotným mestom Limanowa a inými mestskými inštitúciami – Kultúrnym domom či Mestskou verejnou knižnicou – prezentovala pani Jolanta Szyler, vedúca oddelenia propagácie, kultúry, športu a cestovného ruchu.

lim

Z Limanowej viedla trasa študijnej návštevy smerom k Pieninám a mestu Szczawnica. Je to ďalšie mesto, ktoré môže byť hrdé na viacročnú spoluprácu so slovenskými samosprávami a na mnohé zrealizované projekty. Tu sa účastníci návštevy stretli s primátorom mesta, pánom Grzegorzom Niezgodom a tajomníkom mesta, pánom Tomaszom Ciesielkom, ktorý ich sprevádzal po malebných zákutiach Szczawnice a investíciách realizovaných v rámci projektov. Medzi nimi je aj cyklistický chodník Szczawnica – Lesnica (jedna z prvých cezhraničných investícií realizovaných z prostriedkov predvstupového programu Phare CBC Poľsko – Slovensko), pešia zóna, zrekonštruované Dietlovo námestie v kúpeľnom centre mesta, zrevitalizovaný mestský park a parkovisko pri pešej zóne.

szcz

Zo Szczawnice sa účastníci návštevy vydali do Łopusznej nachádzajúcej sa na úpätí Gorcov v obci Nowy Targ. Návšteva pokračovala v tzv. „Tischnerovke”. V tomto goralskom dome sú zhromaždené pamiatky, obľúbené predmety, rukopisy, knihy a fotografie, ako aj multimédiá – filmy, nahrávky, reportáže. Hostia sa oboznámili s touto expozíciou a stretli sa so zástupcom starostu obce Nowy Targ Marcinom Kolasom, ktorý prezentoval informácie o početných projektoch realizovaných obcou Nowy Targ, o plánoch súvisiacich s cestovným ruchom, s výstavbou ďalších úsekov cyklistických chodníkov, ktorých je na území obce už viac ako 100 km, s rozvojom bežeckého lyžovania, s výstavbou Brány Gorcov s chodníkom v korunách stromov a vzdelávacím pavilónom, s projektom výstavby moderného archeologického parku Obłazowa v Nowej Białej na mieste, kde bol objavený najstarší bumerang na svete, ap.

tisc

Účastníci študijnej návštevy obohatení novými zážitkami odišli z Łopusznej do Chochołowa – skanzenu drevenej architektúry, ktorý UNESCO ocenilo. Tu navštívili novovzniknuté Centrum ochrany a propagácie rašelinísk, ktoré je výsledkom projektu realizovaného obcou Czarny Dunajec za spolupráce s Oravským múzeom z Dolného Kubína v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Projekt je finalistom súťaže RegioStars 2018 na najoriginálnejší a najinovačnejší projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie. Multimediálnu expozíciu, ktorá prezentuje unikátne prírodné dedičstvo rašelinísk pri Ceste okolo Tatier prezentoval pán Jacek Piotrowski z Obecného úradu Czarny Dunajec.

torf

Študijná návšteva a cesta poľsko-slovenským pohraničím boli naplánované tak, aby inšpirovali a ukázali, aké možnosti a potenciál má medzinárodná spolupráca medzi Poľskom a Slovenskom za účasti miestnych samospráv a takých subjektov ako je EZÚS TATRY. Bol to vynikajúci úvod k diskusii počas konferencie, ktorá sa konala 30. novembra.


 0001-3a

Projekt spolufinancovaný Ministerstvom zahraničných vecí PR v súťaži
„Podpora samosprávneho a občianskeho rozmeru poľskej zahraničnej politiky 2018“Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva