Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Analýza rozvojového potenciálu EZÚS TATRY

Jedným z výsledkov projektu s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“ spolufinancovaného Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky v súťaži „Podpora samosprávneho a občianskeho aspektu poľskej zahraničnej politiky 2018“ je vypracovaná Analýza rozvojového potenciálu a smerov ďalších aktivít EZÚS TATRY v budúcej perspektíve 2020+.

Analýza, ktorú vypracovala pani Anna Sowińska, je zhrnutím doterajšej etapy činnosti EZÚS TATRY, približuje rozvojový potenciál a ukazuje smery ďalšej činnosti EZÚS TATRY v kontexte príprav na novú perspektívu 2021 – 2027 a návrhov nariadení týkajúcich sa kohéznej politiky. Vypracovaná analýza bude platformou pre rozvoj ďalšej činnosti Zoskupenia a pre dosiahnutie maximálnych výsledkov pri zintenzívňovaní poľsko-slovenskej spolupráce.

Výsledky vypracovanej analýzy budú prezentované počas medzinárodnej konferencie s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“, ktorá sa bude konať 30. 11. 2018 v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu.

Analýza   pdf


 0001-3a

Projekt spolufinancovaný Ministerstvom zahraničných vecí PR v súťaži
„Podpora samosprávneho a občianskeho rozmeru poľskej zahraničnej politiky 2018“


 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva