Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Popis projektu

Predstavitelia poľských a slovenských miestnych samospráv zakladajúc v roku 1994 cezhraničné združenie Euroregión Tatry (CZET) mali za cieľ utvorenie inštitucionalizovanej formy cezhraničnej spolupráce, v rámci ktorej by mohli realizovať spoločné poľsko-slovenské zámery, zodpovedajúce spoločensko-ekonomickým potrebám pohraničia. Medzi zakladateľmi Euroregiónu boli mestá Nowy Targ a Kežmarok, ktoré sa stali sídlami dvoch združení tvoriacich CZET-  Związku Euroregion Tatry a Združenia Región Tatry. 17 ročná činnosť Euroregiónu Tatry priniesla očakávané efekty v prospech všestranného rozvoju pohraničia. Napriek vysokému stupňu pokroku, táto spolupráca stále naráža na limity a prekážky, ktoré sťažujú realizáciu spoločných zámerov, také, ako rôzne právne podmienky na poľskej a slovenskej strane, nerovnomerný prístup k prostriedkom Únie. Kvalita cezhraničnej spolupráce má dnes nadradený význam pre realizáciu cieľov politiky koherencie EÚ. Majúc to na mysli, v roku 2006 Európska komisia vytvorila nový právny inštrument  - Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS), ktorý umožní cezhraničným partnerom vznik subjektu majúceho právnu subjektivitu Spoločenstva a uskutočnenie spolupráce vychádzajúcej z jedného právneho poriadku, meny a organizačnej štruktúry. Vytvorí to obrovskú šancu vyeliminovania doterajších obmedzení, otvárajúc nové možnosti činnosti a uskutočnenia strategickej poľsko-slovenskej spolupráce na najvyššej, formálnej a právnej organizačnej úrovni. Upevnené a prirodzené partnerstvo, aké charakterizuje subjekty tvoriace v tomto projekte sieť: Związek Euroregion Tatry, Združenie Región Tatry, mestá Nowy Targ i Kežmarok je v stave poradiť si s výzvami a využívať potenciál, aký nesie so sebou nový právny inštrument EÚ. Rovnako prirodzenou konzekvenciou doterajšej spolupráce partnerov v rámci CZET musí byť jeho pretvorenie v prvý EZUS na poľsko-slovenskej hranici.

Sieťový projekt s názvom Od Euroregiónu „Tatry” k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce bol kľúčovým podujatím pre rozvoj poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce v Euroregióne „Tatry”. Dňa 14. 8. 2013 bol založený inovačný právny subjekt, t. j. Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, čo umožnilo dosiahnuť hlavný cieľ projektu – zvýšenie organizačnej, právnej a vecnej úrovne poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce. EZÚS TATRY je prvým subjektom tohto typu založeným euroregiónom v Poľsku a jedným z mála v Európskej únii, ktorý má takúto štruktúru zakladajúcich členov.

Projekt mal inovačný charakter a to vďaka tomu, že je to nový cezhraničný právny nástroj, ktorý vznikol vo výsledku práce partnerov, a zároveň Poľsko nemá žiadne skúsenosti v tejto oblasti, samotný postup je komplikovaný, vyžaduje znalosť európskeho a národného práva, neustále analyzovanie dokumentov a získavanie stanovísk expertov z európskych orgánov, sledovanie diskusií v oblasti uplatňovania nariadenia vo veci EZÚS.

Projekt Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

časový ramec: 01/2011 – 09/2013

celková hodnota projektu je 224.317,81 €, z toho ERDF 190,670,14 €, spolufinancovanie je vo výške 33.647,67 €

 

Čitaj viac:

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva