Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Ciele projektu

Hlávný cieľ:
Pozdvihnutie na vyššiu úroveň organizačnej, právnej a odbornej poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce.

Špecifické ciele:
Utvorenie inovatívnej, európskej platformy prehlbujúcej cezhraničnú spoluprácu uskutočňovanú Zväzkom Euroregion „Tatry”, Združením Región „Tatry”, mestom Nowy Targ a mestom Kežmarok.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva