Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Cezhraničné školenia

Základné informácie:

Mikroprojekt je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020 prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“.

Termín realizácie mikroprojektu: máj 2017 – október 2018.

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY je tzv. „jediným prijímateľom“ mikroprojektu, ktorý spĺňa všetky 4 kritériá cezhraničného partnerstva a môže samostatne pripravovať a realizovať mikroprojekty.

 

Odôvodnenie mikroprojektu:

V roku 2014 v rámci prác nad stratégiou činnosti realizovalo EZÚS TATRY medzi 131 samosprávami pohraničia, členmi Euroregiónu „Tatry“, dotazníkový prieskum týkajúci sa kvality cezhraničnej spolupráce a perspektív jej rozvoja. Výsledky tohto prieskumu výrazne ukázali potrebu zvyšovania odborných kvalifikácií zamestnancov samosprávnych orgánov, ktorí zodpovedajú za prípravu a realizáciu cezhraničných projektov. Znalosť právnych systémov a administratívnych postupov uplatňovaných na druhej strane hranice je medzi týmito osobami stále nedostatočná. Vyskytujú sa tiež jazykové bariéry spojené s porozumením a používaním odbornej terminológie. Na druhej strane neexistuje žiadna ponuka školení zameraných na odborné zdokonaľovanie a týkajúcich sa aspektov práce v jednotkách územnej samosprávy súvisiacich s cezhraničnou spoluprácou. To sťažuje realizáciu spoločných aktivít a účinné, rýchle riešenie problémov, ktoré sa priamo týkajú miestnych komunít pohraničia. Pritom je účinná a efektívna spolupráca medzi administráciou na všetkých úrovniach na oprávnenom území nevyhnutná pre odstránenie infraštruktúrnych, organizačných a právnych prekážok v procese integrácie oprávneného územia. Je teda potrebné umožniť zvyšovanie odborných kvalifikácií PL a SK zamestnancov samosprávnych inštitúcií a získavanie potrebných zručností a vedomostí prostredníctvom spoločných kurzov a školení, ktoré umožnia prekonávanie existujúcich prekážok a skvalitnia realizovanú cezhraničnú spoluprácu. Druhým identifikovaným problémom je nízka miera poznatkov medzi zamestnancami, živnostníkmi, hľadajúcimi zamestnanie a nezamestnanými o možnostiach využívania moderných internetových nástrojov v profesionálnej praxi.

Hlavný cieľ mikroprojektu:

Skvalitnenie cezhraničného odborného a profesionálneho vzdelávania na území pôsobenia EZÚS TATRY.

Úlohy mikroprojektu:

  •  Cezhraničné aspekty práce v jednotkách územnej samosprávy na poľsko-slovenskom pohraničí – odborné zdokonaľovanie
Pre zamestnancov samosprávy z poľskej a slovenskej strany boli zorganizované cezhraničné školenia v oblasti zvyšovania kompetencií nevyhnutných pri príprave a realizácii cezhraničných projektov. Cyklus školení bol tvorený 5 tematickými modulmi, z ktorých každý bol realizovaný v Poľsku a na Slovensku. Celkovo sa konalo 10 školiacich stretnutí – 5 na poľskej strane a 5 na slovenskej strane.
Počas všetkých školení bol uplatnený cezhraničný prístup, vďaka čomu sa rozšíria poznatky účastníkov o aktuálnych právnych národných postupoch, zároveň získajú informácie, aké postupy platia na druhej strane hranice v rozsahu o. i. verejného obstarávania a uplatňovania zásady konkurencieschopnosti, štátnej pomoci, prípravy investícií v rámci cezhraničnej infraštruktúry (napr. stavebný zákon), zásad posudzovania vplyvov na životné prostredie, zamestnávanie personálu.
 
  •  Porozumieť susedovi – jazykové kurzy a tandemy
Cezhraničné kurzy poľského a slovenského jazyka boli adresované zamestnancom samosprávy. Boli zorganizované 4 skupiny – 2 na poľskej strane a 2 na slovenskej strane.Celkovo svoje jazykové schopnosti zlepší cca. 60 osôb. Kurz zahŕňal okolo 60 vyučovacích hodín. Posledné stretnutie počas kurzov malo formu jazykových tandemov, tzn. spoločného stretnutia poľskej a slovenskej skupiny účastníkov. Takáto forma výučby umožňuje dodatočne stretnúť sa s jazykom v jeho prirodzenej forme, spája sa so skutočnou komunikáciou a medzikultúrnymi vzťahmi. Kurz zahŕňal aspekty nevyhnutné v každodennej práci v prihraničnej samospráve, spojené s prípravou a realizáciou poľsko-slovenských projektov, účastníci spoznajú gramatické zásady, naučia sa odbornú slovnú zásobu, základné formy komunikácie, rozumieť korešpondenciu ap. 
 
  • Kurz „E-biznis a e-marketing v cezhraničnej praxi“ – profesionálne zdokonaľovanie
Cyklus stacionárnych dielní a tematických modulov realizovaných vo forme e-learningu bol zameraný na poskytnutie vedomostí o využití internetu v rámci hospodárskej činnosti najmä na predaj rôzneho druhu výrobkov prostredníctvom siete a na schopnosti budovať e-biznis od základov s využitím nástrojov dostupných v internete pri zvláštnom dôraze na poľsko-slovenskú cezhraničnú spoluprácu. Úloha adresovaná bola nezamestnaným a osobám pracujúcim v rôznych odvetviach na poľsko-slovenskom pohraničí, ktoré chcú rozšíriť profesionálne kompetencie o poznatky a zručnosti v oblasti e-biznisu a e-marketingu. Bola vytvorená a sprevádzkovaná dvojjazyčná PL-SK e-learningová platforma www.e-plskedu.eu
 
  •  Riadenie a propagácia mikroprojektu
Bola zorganizovaná otváracia informačná konferencia, počas ktorej sa účastníci oboznámili so štruktúrami a nástrojmi cezhraničnej spolupráce a so zásadami pôsobenia PL a SK samosprávy. Bola zorganizovaná záverečná konferencia, počas ktorej o.i. boli účastníkom školení a kurzov odovzdané certifikáty. Bola vydaná pl-sk publikácia, dostupná tiež vo forme elektronickej knihy – kompendium praktických vedomostí poskytovaných počas školení.
 

Výsledky mikroprojektu:

  1. Praktické kompetencie získané počas spoločných školení sa budú bezprostredne využivať v procese prípravy PL-SK projektov, ich realizácie a zúčtovania.
  2. Budú prekonané bariéry týkajúce sa poznania a pochopenia postupov a predpisov cezhraničných partnerov, čo uľahčí a zjednoduší vzájomné kontakty. Týmto sa zvýši efektivita práce samosprávy a kvalita PL-SK projektov.
  3. Rozšírenie profesjonalnych kompetencií a odborných zručností v oblasti e-biznisu a e-marketingu zodpovedá tiež aktualnym požiadavkám trhu práce. Umožňuje totiž modernizovať služby ponúkané na pohraničí, najčastejšie súvisiace s cestovným ruchom rozvíjajúcim sa na poľskej a slovenskej strane Tatier, založeným na kultúrnom a prírodnom dedičstve.

logo sk

Mikroprojekt s názvom „Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY” spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Projekt realizovaný s finančnou podporou Malopoľského vojvodstva


rekrutacja

Nábor na školenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiały szkoleniowe

Školiace materiály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

platforma e-learningowa

E-learningová platforma


Aktuality:

29.10.2018 - Konferencia zhrňujúca mikroprojekt s názvom „Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY“

Konferencia zhrňujúca mikroprojekt s názvom „Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY“
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na konferenciu zhrňujúcu mikroprojekt s názvom „Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY“, ktorá sa bude konať dňa 31.10.2018 v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu, ul. Sobieskiego 2  

10.10.2018 - Školenia pre zamestnancov samosprávnych orgánov z územia Euroregiónu „Tatry“

Školenia pre zamestnancov samosprávnych orgánov z územia Euroregiónu „Tatry“
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás srdečne pozýva na bezplatné školenia v rámci cyklu „Cezhraničné aspekty práce v jednotkách územnej samosprávy na poľsko-slovenskom pohraničí – odborné zdokonaľovanie“

14.09.2018 - Bezplatný kurz poľského jazyka pre zamestnancov miestnych samospráv - členov Euroregiónu "Tatry"

 Bezplatný kurz poľského jazyka pre zamestnancov miestnych samospráv - členov Euroregiónu "Tatry"
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY začína kurz poľského jazyka pre zamestnancov miestnych samospráv - členov Euroregiónu "Tatry", ktorí sa každodenne podieľajú na aktivitách súvisiacich s cezhraničnou spoluprácou, prípravou, realizáciou a vyúčtovaním poľsko-slovenských projektov.

12.07.2017 - KURZ "E-BIZNIS A E-MARKETING V CEZHRANIČNEJ PRAXI"

KURZ "E-BIZNIS A E-MARKETING V CEZHRANIČNEJ PRAXI"
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na bezplatný internetový kurz "E-BIZNIS A E-MARKETING V CEZHRANIČNEJ PRAXI"

07.06.2017 - Konferencia "Efektívni v spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom"

Konferencia "Efektívni v spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom"
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na informačnú konferenciu s názvom „Efektívni v spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom – cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie“, ktorá sa bude konať dňa 21. júna 2017 v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu, ul. Sobieskiego 2.
 

 
 
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva