Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Cieľe a úlohy

Cieľom EZÚS TATRY s r. o. je ďalší rozvoj, uľahčovanie a rozširovanie poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce s cieľom posilniť sociálnu a hospodársku súdržnosť územia pôsobnosti Zoskupenia na poľskej a na slovenskej strane Tatier.

Úlohy EZÚS sa predovšetkým sústreďujú na prípravu a realizáciu projektov územnej spolupráce spolufinancovaných Európskou úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu alebo Fondu súdržnosti, ale tiež projekty bez finančnej účasti Európskej únie.

Zoskupenie sa môže podieľať na riadení a implementácii programov alebo časti programov financovaných Európskou úniou, najmä poľsko-slovenských cezhraničných mikroprojektov a sieťových projektov.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva