Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktivíty

Realizácia projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce mala 4 etapy, ktoré zodpovedali fázam budovania udržateľnej štruktúry spolupráce partnerov, akou je Európske zoskupenie územnej spolupráce. Od spracovania projektu, cez jeho realizáciu a udržanie trvácnosti, partneri, spolupracujúci v rámci tvoriacej sa siete, na vysokom stupni sa odborne a finančne angažujú v realizácii všetkých činností na oboch stranách hranice.

 

  • Prípravná etapa – konceptualizácia novej formy spolupráce – EZUS

Začala sa v roku 2007 formálnym založením poľsko-slovenskej pracovnej komisie, ktorá sa podujala spracovať koncepciu EZUS-u. Prostredníctvom jej práce, získanej podpore poľských a slovenských samospráv pohraničia, ktoré na Kongrese zadeklarovali vôľu pretvorenia CZET na EZUS, vznikla základňa pre vytvorenie silnej partnerskej štruktúry a spracovanie projektu.

 

  • Etapa 1 - budovaníe štruktúr EZUS

Etapa konzultačné stretnutia na poľskej i slovenskej strane, príprava analýz a expertíz, využívanie skúseností, konzultácie s expertmi, spracovanie projektov dokumentov konštitujúcich novú štruktúru – Štatútu a Konvencie, uskutočnenie informačných pracovných stretnutí. Táto etapa vyžadovala veľa práce, bolo potrebné dohodnúť spoločné stanovisko poľskej a slovenskej strany, vypracovať kompromisy a konečné znenie projektov dvoch najdôležitejších dokumentov EZÚS – Dohovoru a Stanov. Vymenovaná poľsko-slovenská Komisia pre EZÚS vykonala spoločne s projektovými partnermi početné analýzy, pripravila štúdie, viedla konzultácie. Mimoriadnu úlohu odohrala medzinárodná konferencia v dňoch 14. – 15. 9. 2011 pod záštitou poľského predsedníctva v Rade Európskej únie, na konferencii sa zúčastnili experti z Výboru regiónov, ZEHR, zástupcovia poľských a slovenských štátnych, regionálnych a miestnych orgánov, zástupcovia už existujúcich zoskupení. Partneri získali potrebné vedomosti počas študijného pobytu v maďarsko-slovenskom EZÚS Ister-Granum a prostredníctvom účasti na tvorivých dielňach Open Days v Bruseli organizovaných Európskou komisiou a Výborom regiónov, ktoré v roku 2011 boli venované EZÚS. Konzultačné a informačné tvorivé dielne organizované partnermi na poľskej a slovenskej strane umožnili prezentáciu, analýzu a diskusiu o EZÚS spolu so zástupcami poľských a slovenských miestnych samospráv pohraničia, ktorí sú priamou cieľovou skupinou projektu.

 

  • Etapa 2 – utvorenie EZUS a inaugurácia jeho činnosti

Začala sa v roku 2012 od prijatia projektov dokumentov najvyššími rozhodovacími orgánmi partnerov. Následne partneri zvolajú spoločné Valné zhromaždenie, ktoré prijme dokumenty. K utvoreniu EZUS-u bude potrebné ešte uskutočnenie registračnej procedúry.  Dňa 14. 06. 2013 Ministerstvo zahraničných vecí PR v spolupráci s ministrami regionálneho rozvoja, financií a vnútra udeľílo súhlas s členstvom Zväzku Euroregión „Tatry“  v EZÚS TATRY. Dná 16. 07. 2013 Úrad vlády Slovenskej republiky udeľil súhlas s účasťou Združenia Región „Tatry“ v Európskom zoskupení územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným. Dňa 14. 08. 2013 bol v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu slávnostne podpísaný Dohovor o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným. Následne sa v Kežmarku konalo prvé zasadnutie Zhromaždenia EZÚS TATRY. Dňa 20. 09. 2013 EZÚS TATRY získal právnu subjektivitu zapísaním do registra vedeného ministrom zahraničných vecí Poľskej republiky. Etapu ukončíla konferencia inaugurujúca činnosť EZUS-u, ktora sa uskutočnila dňa 25. 09. 2013 v Nowom Targu.

 

  • Etapa 3 obsahuje širokú prezentačnú a informačnú činnosť o EZUS
    Vecné aktivity boli sprevádzané propagačnými podujatiami, ktorých cieľom bolo šírenie vedomostí o EZÚS a o projekte. Bola vytvorená webová stránka, a vyhlásená súťaž na logo umožnila pripravenie rovnorodej vizuálnej identifikácie zoskupenia; postup prác bol prezentovaný na rôznych fórach, konferenciách a stretnutiach. Boli tiež vydané publikácie týkajúce sa EZÚS, ktoré boli odovzdávané účastníkom projektových udalostí, samosprávam, expertom, knižniciam a sú dostupné v elektronickej podobe na webovej stránke projektu a Euroregiónu „Tatry“.
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva