Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Kalendárium založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY

5. júla 2006 – Európsky parlament a Rada prijali nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ktoré nadobudlo platnosť 1. augusta 2007.

16. marca 2007 – XIII. Kongres Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry” prijal uznesenie č. 6, v ktorom zaviazal Radu, aby táto vymenovala šesťčlennú poľsko-slovenskú pracovnú skupinu, ktorá podrobne zhodnotí možnosti prípadnej transformácie Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry” na Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

9. mája 2007 – Rada Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry” uznesením č. 2/XIII/2007 vymenovala poľsko-slovenskú pracovnú Komisiu pre EZÚS v zložení: Wendelin Haber – Predseda Rady, Ivan Budiak – Podpredseda Rady (od 19. decembra 2008 – Peter Burian), Oľga Marhulíková – Riaditeľka Odboru medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Eugeniusz Zajączkowski – zástupca primátora mesta Nowy Targ, Antoni Nowak – Riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry”, Milan Nevlazla – Riaditeľ kancelárie Združenia Región „Tatry”.

21. decembra 2007 – Rada Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ v podpísanom v Červenom Kláštore Vyhlásení pri príležitosti vstupu Poľskej republiky a Slovenskej republiky do schengenského priestoru vyjadrila nádej, že Európske zoskupenie územnej spolupráce bude právnym nástrojom pre posilnenie zosúladeného rozvoja Európskej únie a jej sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti.

15. februára 2008 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (Zbierka zákonov Slovenskej republiky č. 90/2008).

7. novembra 2008 – bol schválený poľský zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce (Dz.U. [Zbierka zákonov] č. 218, pol. 1390 z roku 2008).

19. decembra 2008 – v Nowom Targu sa konalo prvé zasadnutie poľsko-slovenskej Komisie pre EZÚS. Kvôli tomu, že zákony, ktorými boli upravené zásady zakladania EZÚS na Slovensku a v Poľsku, prijali národné parlamenty až v roku 2008 (15. februára na Slovensku a 7. novembra v Poľsku), mohla Komisia začať svoju prácu až koncom roku 2008. Ďalšie zasadnutia sa konali: 15.01.2009 v Kežmarku, 28.01.2009 v Nowom Targu, 26.02.2009 v Nowom Targu a 06.08.2009 v Nowom Targu. Počas horeuvedených zasadnutí prerokovala Komisia podmienky uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o EZÚS a postup zakladania EZÚS. Bolo skonštatované, že prirodzenou cestou bude pre Euroregión „Tatry“ transformácia cezhraničného zväzku na EZÚS. Boli prerokované hlavné argumenty a zdôraznená potreba dôkladnej analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození z hľadiska prijatia rozhodnutia vo veci určenia štatutárneho sídla zoskupenia na poľskej alebo slovenskej strane. Boli ukázané otázky a pochybnosti, ktoré si vyžadujú podrobné vysvetlenie s poľskými a slovenskými vládnymi orgánmi zodpovednými za zakladanie EZÚS. Boli tiež vypracované rámcové návrhy dohovoru a stanov zoskupenia. V súvislosti s potrebou vysvetliť pochybnosti a dopracovať dokumenty pripravila pracovná komisia na rokovanie XV. kongresu Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry“ návrh Vyhlásenia XV. kongresu zväzku Euroregión „Tatry“ vo veci založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce „Tatry“ a návrh uznesenia v tejto veci.

6. a 12. marca 2009 – národné Kongresy Združenia Región „Tatry” a Zväzku Euroregión „Tatry”, ktoré rokovali v Ružomberku a Jabłonke, prijali vyhlásenia o tom, že sú ochotné transformovať Cezhraničný zväzok Euroregión „Tatry” na Európske zoskupenie územnej spolupráce.

17. apríla 2009 – XV. kongres Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry”, ktorý rokoval v Muszyne, prijal Vyhlásenie vo veci založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce „Tatry”.

10. decembra 2009 – Mimoriadny kongres Zväzku Euroregión „Tatry” sa v Jodłowniku rozhodol o splnomocnení poľsko-slovenskej pracovnej komisie pre EZÚS na vypracovanie návrhu sieťového projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, v rámci ktorého budú pripravené základné dokumenty a analýzy, budú uskutočnené organizačno-technické aktivity súvisiace so založením zoskupenia.

24. marca 2010 – XVI. kongres Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry” v Kežmarku sa rozhodol považovať sieťový projekt s názvom Od Euroregiónu „Tatry” k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce za strategický.

31. marca 2010 – Zväzok Euroregión „Tatry“ podal na Spoločný technický sekretariát v Krakove žiadosť o finančný príspevok pre projekt s názvom Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, prioritná os 2 Sociálny a ekonomický rozvoj, oblasť podpory 3 Vytváranie sietí. Ako cieľ projektu bolo prijaté skvalitnenie spolupráce dosiahnutím vyššej organizačnej, právnej a vecnej úrovne poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce vďaka vytvoreniu inovačnej európskej platformy posilňujúcej túto spoluprácu. Zväzok Euroregión „Tatry“ plnil v projekte úlohu vedúceho partnera, ostatnými partnermi boli Združenie Región „Tatry“, Mesto Nowy Targ a Mesto Kežmarok.

22. júla 2010 – počas jubilejného Mimoriadneho kongresu Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu svoju podporu pre sieťový projekt vyjadril predseda Malopoľského samosprávneho kraja, pán Marek Nawara.

15. decembra 2010 – Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 prijal sieťový projekt s názvom Od Euroregiónu „Tatry” k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce. Schválená celková hodnota projektu bola 224.317,81 EUR, z toho finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %): 190.670,14 EUR.

1. januára 2011 – začala sa realizácia kľúčovej aktivity pre rozvoj poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce v Euroregióne „Tatry“, t. j. sieťového projektu s názvom Od Euroregiónu „Tatry” k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce.

16. marca 2011 – XVII. kongres Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry“, ktorý rokoval v Zakopanom, prijal uznesenie, v ktorom zaviazal Radu, aby táto vymenovala poľsko-slovenskú komisiu pre Európske zoskupenie územnej spolupráce, ktorú budú tvoriť členovia určení Zväzkom Euroregión „Tatry“ a Združením Región „Tatry“.

16. marca 2011 – Rada Združenia Región „Tatry” prijala uznesenie vo veci vymenovania členov Komisie.

16. marca 2011 – Odbor stratégie a plánovania Ministerstva zahraničných vecí odovzdal Zväzku Euroregión „Tatry“ informácie týkajúce sa možností spolupráce v rámci európskeho zoskupenia územnej spolupráce.

30. marca 2011 – Rada Zväzku Euroregión „Tatry” prijala uznesenie č. 4/XVII/2011 vo veci: voľby zástupcov Združenia Euroregión „Tatry“ do poľsko-slovenskej komisie pre Európske zoskupenie územnej spolupráce.

7 – 8. apríla 2011 – vo Varšave sa konalo XVII. zasadnutie Poľsko-slovenskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Jeden z troch hlavných panelov zasadnutia sa týkal zakladania európskych zoskupení územnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí. Po oboznámení sa so zásadami zakladania EZÚS prezentovanými zástupcom Ministerstva zahraničných vecí sa slova ujali Igor Šajtlava a Bogusław Waksmundzki a priblížili cieľ založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY a návrh dohovoru. V diskusii veľvyslanec Andrzej Krawczyk podporil myšlienku Euroregiónu „Tatry“ týkajúcu sa založenia prvého EZÚS na poľsko-slovenskom pohraničí. V záverečnej zápisnici medzivládna komisia skonštatovala, že založenie EZÚS posilní spoluprácu na poľsko-slovenskej hranici.

18. apríla 2011 – bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre sieťový projekt medzi Vedúcim partnerom – Zväzkom Euroregión „Tatry” a Ministerstvom regionálneho rozvoja.

20. apríla 2011 – Zväzok Euroregión „Tatry” podal na Ministerstvo zahraničných vecí žiadosť, aby Poľské predsedníctvo v Rade Európskej únie v roku 2011 prevzalo záštitu nad medzinárodnou konferenciou s názvom Od Euroregiónu „Tatry” k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce.

30. mája 2011 – v Nowom Targu sa stretli poľskí a slovenskí členovia Komisie pre EZÚS a prijali harmonogram aktivít a nevyhnutných úkonov pre založenie EZÚS. Tento zahŕňal:

  1. Uskutočnenie analýzy rizík a prínosov, porovnanie pridanej hodnoty zakladaného EZÚS v porovnaní s doterajšou formou spolupráce.
  2. Identifikáciu a analýzu základných znalostí, skúseností a potenciálu partnerov – budúcich členov EZÚS.
  3. Analýzu národných právnych rámcov a zistenie, ktoré predpisy sú vhodnejšie v kontexte cieľov plánovaného EZÚS, charakteru partnerstva a pod. Analýzu dôsledkov každého predpisu z hľadiska vzťahu práva Spoločenstva a národného práva.
  4. Overenie postupov schvaľovania žiadosti o registráciu EZÚS v súlade s národnými predpismi.
  5. Vypracovanie projektov dohovoru a stanov v súčinnosti s národnými orgánmi.
  6. Po získaní súhlasu všetkých partnerov začatie postupu registrácie EZÚS.

15. júna 2011 – úlohou vypracovania návrhov Dohovoru a Stanov, t. j. dvoch hlavných dokumentov, na ktorých sa zakladá činnosť EZÚS, bola poverená Radou Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ na základe uznesenia č. 1/XVII/2011 prijatého počas zasadnutia v Ružomberku Poľsko-slovenská komisia pre EZÚS v zložení:

z poľskej strany: Władysław Bieda – primátor mesta Limanowa, Czesław Borowicz – zástupca mesta Nowy Targ, prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak – vysokoškolský učiteľ, expert v oblasti medzinárodného práva, Stanisław Łukaszczyk – starosta obce Bukowina Tatrzańska, Bogusław Waksmundzki – predseda Rady Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry” a Eugeniusz Zajączkowski – zástupca primátora mesta Nowy Targ

zo slovenskej strany: Štefan Bieľak – primátor mesta Spišská Belá, Jozef Biroš – zástupca mesta Spišská Nová Ves, Peter Burian – podpredseda Rady Združenia Región „Tatry”, František Ľach – zástupca mesta Spišská Nová Ves, Alexander Slafkovský – primátor mesta Liptovský Mikuláš a Jozef Ďubjak – primátor mesta Trstená (od 6. 10. 2011).

Za spolupredsedov Komisie Rada vymenovala: Bogusława Waksmundzkého z poľskej strany a Štefana Bieľaka zo slovenskej strany.

22. júna 2011 – Ministerstvo zahraničných vecí prijalo rozhodnutie, že Poľské predsedníctvo v Rade Európskej únie v roku 2011 prevezme záštitu nad medzinárodnou konferenciou s názvom Od Euroregiónu „Tatry” k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce.

26. augusta 2011 – Zväzok Euroregión „Tatry“ podal na Maršalkovský úrad Malopoľského vojvodstva ponuku na realizáciu verejnej úlohy Malopoľského vojvodstva v oblasti rozvoja územnej spolupráce v rozsahu podpory založenia EZÚS.

september 2011 – Zväzok Euroregión „Tatry” pripravil a vydal knihu s názvom Euroregión Tatry – poľsko-slovenská cezhraničná spolupráca miestnych samospráv. Je to prvá časť publikácie, ktorá je zhrnutím poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce v rámci Euroregiónu „Tatry“ v rokoch 1994 – 2011. Všetky príspevky boli preložené do slovenčiny a angličtiny a doplnené početnými fotografiami.

13. septembra 2011 – Vedenie Malopoľského vojvodstva prijalo uznesenie vo veci poskytnutia sumy 65.000 PLN Zväzku Euroregión „Tatry“ na realizáciu úlohy s názvom Od Euroregiónu „Tatry” k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce. Bol to finančný príspevok, ktorý umožnil dofinancovanie vlastného vkladu v sieťovom projekte.

14-15. septembra 2011 – Zväzok Euroregión „Tatry“ spolu s Mestom Nowy Targ organizoval v rámci sieťového projektu medzinárodnú konferenciu s názvom Od Euroregiónu „Tatry” k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce. Veľkou cťou pre Euroregión bolo to, že Poľské Predsedníctvo v Rade Európskej únie prijalo záštitu nad touto konferenciou. Na konferencii sa zúčastnili experti z Výboru regiónov, Združenia európskych hraničných regiónov, už založených európskych zoskupení územnej spolupráce, zástupcovia poľských a slovenských štátnych, regionálnych a miestnych orgánov a euroregiónov. Konferencia mala konzultačný charakter a stala sa platformou výmeny názorov na doterajšie výsledky činnosti európskych zoskupení územnej spolupráce, na prípadné problémy a na perspektívy rozvoja EZÚS ako účinného európskeho právneho nástroja, ktorý umožňuje územným orgánom realizovať cezhraničnú, medziregionálnu a nadnárodnú spoluprácu na nových zásadách. Názory a skúsenosti týkajúce sa potenciálu a úlohy EZÚS pri realizácii kohéznej politiky Európskej únie uvedené expertmi v ich príspevkoch a počas diskusie boli mimoriadne dôležité v kontexte práce Euroregiónu „Tatry“ pri založení EZÚS. Príspevky, ktoré odzneli počas konferencie, zverejňujeme v tejto publikácii.

14. septembra 2011 – propagačnou aktivitou, ktorá sprevádzala konferenciu, bolo hudobné predstavenie s názvom Spájajú nás Tatry v réžii Jerzyho Zonia – Riaditeľa experimentálneho divadla KTO z Krakova, ktoré bolo organizované na námestí v Nowom Targu. Na koncerte účinkovali herci z divadla KTO, Krakovského divadla tanečníkov s ohňom SIRRION a poľské aj slovenské súbory: Dychovka POPRADČANKA z Popradu, Učiteľský zbor GORCE z Nowého Targu, Regionálny súbor WIERCHOWIANIE z Bukowiny Tatrzańskej, Goralské spievané básne RZOZ, Rómsky súbor KAŁE BAŁA z Czarnej Góry a Folklórny súbor MAGURA z Kežmarku.

15. septembra 2011 – hostia konferencie sa zúčastnili na študijnom pobyte na poľsko-slovenskom pohraničí spojenom s prezentáciou niektorých výsledkov doterajšej cezhraničnej spolupráce a realizovaných investícií, o. i. cyklistického chodníka Szczawnica – Lesnica, pešej zóny v Szczawnici, lávky na rieke Dunajec medzi Sromowcami Niżnymi a Červeným Kláštorom, Domu slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku, obnoveného nádvoria hradu v Kežmarku, cyklistického chodníka Spišská Belá – Tatranská Kotlina.

6. októbra 2011 – Európska komisia zverejnila legislatívny balík pre kohéznu politiku na roky 2014 – 2020, v ktorom bol tiež projekt novely nariadenia 1082/2006 o európskom zoskupení územnej spolupráce, ktorý mení a zjednodušuje určité právne a organizačné otázky spojené so založením EZÚS a realizáciou cezhraničnej spolupráce v rámci nového európskeho nástroja.

10. – 13. októbra 2011 – členovia Poľsko-slovenskej komisie pre EZÚS a pracovníci zamestnaní pri realizácii sieťového projektu sa zúčastnili na 9. európskom týždni regiónov a miest OPEN DAYS, usporiadanom v Bruseli Výborom regiónov a Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre regionálnu politiku. Navštívili workshopy a semináre týkajúce sa výsledkov činnosti Európskych zoskupení územnej spolupráce a perspektív ich rozvoja.

8. decembra 2011 – zástupcovia poľskej a slovenskej strany Euroregiónu „Tatry“ sa spolu s podpredsedom Rady Zväzku Euroregión „Tatry“ Antonim Karlakom a riaditeľom Kancelárie združenia Antonim Nowakom stretli s orgánmi slovensko-maďarského Európskeho zoskupenia územnej spolupráce ISTER-GRANUM. Je to jedno z prvých EZÚS, ktoré vzniklo v roku 2008 a využíva tento inovačný európsky právny nástroj na realizáciu spoločných aktivít v oblasti cezhraničnej spolupráce. Boli prerokované rôzne aspekty spojené so zakladaním EZÚS, prípravou základných dokumentov pre zoskupenie a jeho fungovanie, budovaním organizačných štruktúr zoskupenia.

december 2011 – Zväzok Euroregión „Tatry“ sprevádzkoval webovú stránku sieťového projektu, na ktorej sa zverejňujú informácie o udalostiach v projekte a o realizácii úloh súvisiacich so založením EZÚS. Stránka je dostupná na adresách: www.euwt-tatry.eu, www.ezus-tatry.euwww.egtc-tatry.eu v poľskej, slovenskej a anglickej jazykovej verzii.

24. januára 2012 – na zasadnutí v Nowom Targu sa členovia Poľsko-slovenskej komisie pre EZÚS dohodli na návrhu Dohovoru o založení EZÚS TATRY. Vypracované riešenie predpokladalo, že sa sídlo EZÚS bude nachádzať na Slovensku v Kežmarku a riaditeľ bude pôsobiť na poľskej strane podľa poľského práva. Tento model si však vyžadoval počkať, až kým Európsky parlament a Rada prijmú novelizované nariadenie o EZÚS.

28. februára 2012 – Poľsko-slovenská komisia pre EZÚS sa na zasadnutí v Kežmarku dohodla na prvotnom znení Stanov EZÚS TATRY.

február 2012 – Zväzok Euroregión „Tatry“ uskutočnil spolu s partnermi sieťového projektu súťaž na grafický znak EZÚS TATRY. Bolo prihlásených 14 prác, spomedzi ktorých vybrala Komisia pre EZÚS víťazný návrh autorstva Bogumiła Krużla zo Štúdia fotografie a reklamy AF RASTER z Wieliczky. Víťaz získal objednávku na vypracovanie systému grafickej identifikácie EZÚS TATRY. Systém bol prezentovaný počas XVIII. kongresu Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry” dňa 18. 4. 2012 v Liptovskom Mikuláši.

21. marca 2012 – v Poprade sa konali konzultačné workshopy organizované Združením Región „Tatry“ v rámci sieťového projektu. Zúčastnení na workshopoch zástupcovia členských samospráv Združenia Región „Tatry“ a národných aj samosprávnych orgánov sa oboznámili s aktivitami realizovanými v rámci projektu. Bol tiež prezentovaný návrh Dohovoru o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY.

18. apríla 2012 – v Liptovskom Mikuláši sa konalo stretnutie venované realizácii sieťového projektu. Počas stretnutia predstavili spolupredsedovia Poľsko-slovenskej komisie pre EZÚS Bogusław Waksmundzki a Štefan Bieľak informácie o stave prác spojených so zakladaním Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY a o harmonograme ďalších aktivít vo veci založenia EZÚS. Bolo oficiálne prezentované logo EZÚS TATRY. Stretnutie bolo ukončené tlačovou konferenciou.

6. júna 2012 – v Nowom Targu sa konalo ďalšie spoločné zasadnutie poľsko-slovenskej Komisie pre EZÚS a Rady Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry”. Hlavnou témou stretnutia bolo prerokovanie úlohy Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY v novej perspektíve 2014 – 2020. V súvislosti so stavom prípravných aktivít pri zakladaní EZÚS TATRY, prebiehajúcim legislatívnym procesom týkajúcim sa schválenia balíka riešení vo veci politiky súdržnosti v rokoch 2014 – 2020 a zverejneným dňa 23. 4. 2012 Ministerstvom regionálneho rozvoja Poľskej republiky harmonogramom prác v súvislosti s programovými dokumentmi na roky 2014 – 2020, prejednali členovia Komisie možné smery aktivít, ktoré je potrebné realizovať, aby mohlo založené EZÚS účinne realizovať cezhraničnú spoluprácu na poľsko-slovenskom pohraničí. Komisia opäť zvážila otázku voľby štatutárneho sídla Zoskupenia v kontexte realizácie úloh v rámci novej perspektívy Európskej únie 2014 – 2020. Predtým plánovaný model EZÚS so sídlom na Slovensku a riaditeľom, ktorý pôsobí na poľskej strane a podľa poľského práva, sa zdal najvýhodnejším kompromisným riešením. Poskytoval tiež možnosť uchádzať sa o riadenie mikroprojektov, pretože riaditeľ bol poľským subjektom. Tento model sa však ukázal nerealistický, pretože bolo potrebné čakať na novelu nariadenia. Týmto sa registrácia EZÚS posúvala v čase. To zase vylučovalo účasť EZÚS na prácach pracovnej skupiny pre nový program cezhraničnej spolupráce, ktoré sa mali začať v septembri, a cesta k uchádzaniu sa o riadenie mikroprojektov by sa uzatvorila. V tejto situácii pripravil a predstavil Zväzok Euroregión „Tatry“ slovenskému partnerovi návrh na zváženie dvoch koncepcií, ktoré zabezpečia transparentnú a jednoznačnú štruktúru EZÚS – založenie EZÚS ako subjektu zaregistrovaného podľa poľského práva, ktorý by bol schopný riadiť realizáciu mikroprojektov a sieťových projektov, alebo založenie EZÚS so sídlom na Slovensku, ktorý by predovšetkým implementoval veľké cezhraničné projekty.

14. júna 2012 – Ministerstvo zahraničných vecí v odpovedi na žiadosť Zväzku Euroregión „Tatry“ o konzultáciu návrhu Dohovoru EZÚS TATRY zaslalo pripomienky týkajúce sa ďalších prác pri základných dokumentoch Zoskupenia.

26. júna 2012 – zástupcovia slovenskej časti Komisie pre EZÚS a Združenia Región „Tatry“ sa stretli v Bratislave so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré plní úlohu Národného orgánu v Programe cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013. Počas stretnutia bol prezentovaný stav prác pri zakladaní EZÚS TATRY a bola prerokovaná téma úlohy EZÚS v novej perspektíve 2014 – 2020.

27. júna 2012 – v Kežmarku sa konalo stretnutie spolupredsedov komisie pre EZÚS a riaditeľov kancelárií Zväzku Euroregión „Tatry” a Združenia Región „Tatry”, počas ktorého slovenský partner oznámil, že súhlasí s návrhom poľského partnera, aby sa štatutárne sídlo Zoskupenia nachádzalo na poľskej strane v Nowom Targu.

23. augusta 2012 – počas zasadnutia v Nowom Targu dohodli členovia Poľsko-slovenskej komisie pre EZÚS konečné znenie ustanovení návrhov Dohovoru a Stanov EZÚS a prijali uznesenie vo veci prijatia návrhov Dohovoru a Stanov EZÚS.

28. augusta 2012 – v Nowom Targu rokoval Mimoriadny kongres Zväzku Euroregión „Tatry“, ktorý prijal uznesenie vo veci pristúpenia Zväzku Euroregión „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzením a prijal návrhy Dohovoru a Stanov EZÚS vypracované Poľsko-slovenskou komisiou pre EZÚS. V rámci Kongresu sa takisto konali informačné workshopy o Európskom zoskupení územnej spolupráce TATRY. Prítomní hostia sa oboznámili s informáciami o právnych základoch EZÚS, jeho hlavného cieľa a podstatných vlastností ako aj o aktivitách Euroregiónu „Tatry“ zameraných na založenie Zoskupenia. V druhej časti workshopov boli prezentované a podrobne analyzované návrhy Dohovoru a Stanov EZÚS TATRY.

september 2012 – v 100. čísle mesačníka Europrojekty.PL / Euroregiony – Polska bol zverejnený rozhovor s Predsedom Rady Zväzku Euroregión „Tatry“ Bogusławom Waksmundzkým o Európskom zoskupení územnej spolupráce TATRY, o súvisiacich s tým prácach, snahách a cieľoch.

25. septembra 2012 – na zasadnutí v Kežmarku Rada Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry“ prijala uznesenie č. 1/XVIII/2012, v ktorom pozitívne posúdila pripravované Poľsko-slovenskou komisiou návrhy Dohovoru a Stanov EZÚS.

1. októbra 2012 – návrhy Dohovoru a Stanov EZÚS TATRY spolu s uznesením Kongresu Zväzku Euroregión „Tatry“ boli odoslané Ministrovi zahraničných vecí, ktorý v súlade s čl. 6 ods. 1 zákona zo 7. novembra 2008 o európskom zoskupení územnej spolupráce vydaním rozhodnutia vyjadruje súhlas s pristúpením Zväzku Euroregión „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce po dohodnutí s ministrom vnútra, ministrom financií a ministrom regionálneho rozvoja, a to v lehote do 3 mesiacov odo dňa doručenia uznesenia.

4. októbra 2012 Ministerstvo regionálneho rozvoja v dokumente Programy cezhraničnej spolupráce s účasťou Poľska v perspektíve 2014 – 2020 prijatom Výborom pre európske záležitosti dňa 4. 10. 2012 konštatuje, že: „Poľsko predpokladá využitie zoskupení ako inštitúcií zodpovedných za realizáciu projektov územnej spolupráce. Avšak pri zohľadnení náročnej formy predpisov EÚ týkajúcich sa zoskupení a skutočnosti, že v Poľsku chýbajú skúsenosti v rozsahu činnosti EZÚS, Poľsko neplánuje v perspektíve 2014 – 2020 ich poveriť funkciou Riadiaceho orgánu programov Európskej územnej spolupráce, ale bude podporovať zakladanie EZÚS za účelom riadenia implementácie projektov.

19. októbra 2012 – Mimoriadny kongres Združenia Región „Tatry” prijal uznesenie vo veci pristúpenia Združenia Región „Tatry” k EZÚS TATRY s r.o. spolu s návrhmi Dohovoru a Stanov EZÚS.

29. novembra 2012 – počas XVIII. zasadnutia poľsko-slovenskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu v Stropkove na Slovensku prezentovali predseda Rady Zväzku Euroregión „Tatry” Bogusław Waksmundzki a riaditeľka kancelárie Združenia Región „Tatry” Jana Majorová Garstková informáciu o EZÚS TATRY. Medzivládna komisia s uspokojením prijala na vedomie, že Zväzok Euroregión „Tatry“ z poľskej strany a Združenie Región „Tatry“ zo slovenskej strany dohodli a prijali návrhy Dohovoru a Stanov, na ktorých sa bude zakladať budúce EZÚS. Komisia vyjadrila presvedčenie, že po získaní rozhodnutí príslušných orgánov Poľska a Slovenska a po dokončení registrácie bude EZÚS TATRY novým, dôležitým a dynamickým nástrojom poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce. Komisia pozitívne vyhodnotila úsilia zamerané na založenie EZÚS TATRY za účelom realizácie spoločných poľsko-slovenských projektov v novom programe cezhraničnej spolupráce na roky 2014 – 2020.

5. – 6. decembra 2012 – na konferencii s názvom Úloha samospráv v zahraničnej politike Poľskej republiky, ktorá sa konala vo Varšave, sa predseda Rady Zväzku Euroregión „Tatry” Bogusław Waksmundzki zúčastnil na panelovej diskusii, počas ktorej prezentoval úlohu a význam EZÚS ako nástroja na realizáciu poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce.

7. decembra 2012 – bola prezentovaná informácia o EZÚS TATRY počas návštevy Veľvyslanca Slovenskej republiky Vasila Grivnu v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu.

19. decembra 2012 – zástupcovia poľských euroregiónov sa stretli vo Varšave s ministerkou regionálneho rozvoja Elżbietou Bieńkowskou a štátnym tajomníkom Adamom Zdziebłom. Počas stretnutia boli prerokované témy spojené s úlohou euroregiónov v cezhraničných programoch Európskej územnej spolupráce na roky 2014 – 2020. Zväzok Euroregión „Tatry” zastupovali predseda Rady Bogusław Waksmundzki a riaditeľ kancelárie Antoni Nowak. Jednou z tém v diskusii boli tiež európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), ktoré v budúcej perspektíve budú nástrojom na realizáciu cezhraničných projektov.

20. decembra 2012 – na zasadnutí poľsko-slovenskej Rady Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu za účasti členov Komisie pre EZÚS boli prejednané očakávania, výzvy a ohrozenia spojené so založením EZÚS TATRY, ktoré pripravila poľská strana. Rada prijala v uznesení harmonogram prác týkajúcich sa založenia a činnosti EZÚS TATRY.

3. januára 2013 – Zväzok Euroregión „Tatry“ obdržal list Ministerstva zahraničných vecí s informáciou o potrebe predĺžiť 3-mesačnú lehotu na prijatie rozhodnutia vo veci súhlasu s pristúpením Zväzku Euroregión „Tatry“ k EZÚS TATRY a to kvôli prebiehajúcemu postupu získavania súhlasu od ostatných ministerstiev.

25. januára 2013 – Rada Zväzku Euroregión „Tatry” prijala uznesenie č. 8/XVIII/2013, v ktorom schválila Harmonogram aktivít Zväzku Euroregión „Tatry” týkajúcich sa založenia a fungovania Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s r.o. v roku 2013.

26. februára 2013 – Zväzku Euroregión „Tatry“ bol z Ministerstva zahraničných vecí doručený list s informáciou, že ministri regionálneho rozvoja, financií, vnútra, zahraničných vecí vyjadrili pozitívny názor vo veci pristúpenia Zväzku Euroregión „Tatry” k EZÚS TATRY. Pritom však poukázali na potrebu urobiť niekoľko upresnení a doplnení v návrhoch Dohovoru a Stanov EZÚS TATRY.

5. marca 2013 – v Kežmarku sa konalo stretnutie Poľsko-slovenskej komisie pre EZÚS, počas ktorého boli prerokované pripomienky zaslané Ministerstvom zahraničných vecí týkajúce sa návrhov Dohovoru a Stanov EZÚS TATRY. Komisia sa dohodla na rozsahu nevyhnutných zmien v návrhoch týchto dokumentov. Zmeny boli pracovne prekonzultované s ministerstvami vnútra a zahraničných vecí a so slovenským ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

27. marca 2013 – predseda Rady Zväzku Euroregión „Tatry” Bogusław Waksmundzki a riaditeľ kancelárie Antoni Nowak sa zúčastnili na 2. stretnutí poľsko-českej pracovnej skupiny Euroregiónu Silesia pre EZÚS, ktoré sa konalo v meste Racibórz. Počas stretnutia prezentovali prácu Euroregiónu „Tatry“ pri zakladaní Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY. Bude to prvé EZÚS na poľských hraniciach založené euroregiónom. Prejednali sa tiež otázky a problémy spojené so zakladaním EZÚS, výzvy a očakávania spojené s fungovaním zoskupení v novej perspektíve 2014 – 2020.

4. apríla 2013 – XIX. kongres Zväzku Euroregión „Tatry“ opäť prijal uznesenie vo veci pristúpenia Zväzku Euroregión „Tatry“ k EZÚS spolu s návrhmi Dohovoru a Stanov. Navyše vybral kongres zástupcov Zväzku Euroregión „Tatry“ na Zhromaždenie a kandidátov na členov Dozornej rady a prijal uznesenie vo veci výšky členského príspevku v EZÚS TATRY s r.o.

15. apríla 2013 – opravené návrhy Dohovoru a Stanov EZÚS TATRY boli odoslané ministrovi zahraničných vecí Zväzkom Euroregión „Tatry“ za účelom ich konečného schválenia.

23. apríla 2013 – v Trstenej sa konal XIX. kongres Združenia Región „Tatry”, ktorý opäť prijal uznesenie vo veci pristúpenia Združenia Región „Tatry” k EZÚS TATRY s r.o. spolu s návrhmi Dohovoru a Stanov. Navyše vybral kongres zástupcov Združenia Región „Tatry“ na Zhromaždenie a kandidátov na členov Dozornej rady.

14. júna 2013 – minister zahraničných vecí Poľskej republiky po dohodnutí s ministrom vnútra, regionálneho rozvoja a financií vyjadril súhlas s pristúpením Zväzku Euroregión „Tatry” k EZÚS TATRY a schválil návrhy Dohovoru a Stanov Zoskupenia.

15. júla 2013 – slovenské orgány vyjadrili súhlas s pristúpením Združenia Región „Tatry” k EZÚS TATRY a schválili návrhy Dohovoru a Stanov Zoskupenia.

14. augusta 2013 – v Nowom Targu a Kežmarku podpísali predseda Rady Zväzku Euroregión „Tatry” Bogusław Waksmundzki a predseda Rady Združenia Región „Tatry” Jozef Ďubjak Dohovor o založení EZÚS TATRY s r.o. a Stanovy Zoskupenia. Následne bol počas prvého zasadnutia Zhromaždenia EZÚS TATRY vybraný riaditeľ Zoskupenia a členovia Dozornej rady.

20. septembra 2013 - EZÚS TATRY získal právnu subjektivitu zapísaním do registra vedeného ministrom zahraničných vecí Poľskej republiky.

25. septembra 2013 – Zväzok Euroregión „Tatry“ za spolupráce s partnermi sieťového projektu usporiadal v Nowom Targu otváraciu konferenciu EZÚS TATRY, ktorá bola zároveň zhrnutím realizácie projektu s názvom Od Euroregiónu „Tatry” k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva