Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konferencia „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“

Na jeseň 2018 uplynulo 5 rokov od založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY Zväzkom Euroregión „Tatry“ z poľskej strany a Združením Euroregión „Tatry“ zo slovenskej strany. Bol to v tom čase prvý taký subjekt na poľských hraniciach, ktorého účastníkom bol euroegión. Uplynulých 5 rokov nám umožnilo rozvinúť činnosť Zoskupenia, realizovať mnohé projekty, upevniť svoje postavenie ako subjekt s veľkými skúsenosťami a potenciálom. Teraz nastal správny okamih na zhrnutie určitej etapy činnosti, prijatie záverov a na stanovenie ďalších cieľov a plánov. Zvlášť, že prípravy na novú perspektívu 2021 – 2027 už začali a návrhy nariadení týkajúcich sa kohéznej politiky predpokladajú posilnenie úlohy zoskupení o. i. prostredníctvom riadenia fondov malých projektov.

Z tohto dôvodu dňa 30.11.2018 zorganizovalo EZÚS TATRY medzinárodnú konferenciu, ktorá sa konala v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia zakladateľov Zoskupenia – Zväzku Euroregión „Tatry“ a Združenia Euroregión Tatry, poľských a slovenských samospráv, inštitúcií zapojených do poľsko-slovenskej spolupráce, euroregiónov a zoskupení, mienkotvorných kruhov z Poľska a zo Slovenska.

Zhromaždených privítali: predseda Zhromaždenia Štefan Bieľak a riaditeľka Agnieszka Pyzowska. V prvej časti boli prednesené príspevky a predstavené prezentácie, ktoré sa týkali teoretických a praktických aspektov fungovania Európskych zoskupení územnej spolupráce. O mieste Zoskupení v systéme medzinárodnej spolupráce hovoril prof. dr. hab. Kazimierz Jóskowiak z Technickej a obchodnej vysokej školy Heleny Chodkowskej vo Varšave. Následne dr. Marcin Krzymuski z kancelárie Hempel Krzymuski Partner Frankfurt nad Odrou analyzoval úlohu EZÚS a nového mechanizmu riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte v návrhoch nariadení EÚ na roky 2021 – 2027. Predpoklady novej finančnej perspektívy, najmä tie, ktoré sa týkajú fungovania Fondu malých projektov v programoch Interreg po roku 2020 a nové návrhy Európskej komisie, priblížil Tomasz Kołodziejczak, vedúci odboru monitorovania a hodnotenia v Ministerstve investícií a rozvoja. Zhrnutím tejto časti konferencie bola prezentácia činnosti EZÚS TATRY v rokoch 2013 – 2018 a analýza potenciálu rozvoja a smerov ďalších aktivít EZÚS TATRY v budúcej perspektíve 2020+, ktorú predstavila Agnieszka Pyzowska, riaditeľka EZÚS TATRY.

Druhá časť konferencie mala formu debaty, ktorej téma bola: Európske zoskupenia územnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí – skúsenosti, príležitosti a ohrozenia. V debate svoje postrehy a skúsenosti uviedli: Štefan Bieľak, predseda Zhromaždenia EZÚS TATRY, Antoni Nowak, honorárny člen Euroregiónu „Tatry” a Marta Slavíková, riaditeľka EZÚS Tritia. Do diskusie sa tiež zapojili účastníci konferencie.

Pri príležitosti konferencie bola vydaná informačná brožúra o cezhraničnej spolupráci a činnosti EZÚS TATRY v poľskom, slovenskom a anglickom jazyku, ktorá je dostupná aj v elektronickej verzii.

Tu sa môžete oboznámiť s prezentáciami:

  • Úloha EZÚS a nového mechanizmu riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte v návrhoch nariadení EÚ na roky 2021 –2027, dr Marcin Krzymuski pdf
  • Fond malých projektov v programoch Interreg 2021 – 2027, Tomasz Kołodziejczak, Ministerstvo investícií a rozvoja pdf
  • Činnosť EZÚS TATRY v rokoch 2013 – 2018 a analýza rozvojového potenciálu a smerov ďalších aktivít EZÚS TATRY v budúcej perspektíve 2020+ , Agnieszka Pyzowska, EZÚS TATRY  pdf

 


 0001-3a

Projekt spolufinancovaný Ministerstvom zahraničných vecí PR v súťaži
„Podpora samosprávneho a občianskeho rozmeru poľskej zahraničnej politiky 2018“


Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva