Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Ukončili sa verejné konzultácie návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020

Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja v období od 15. apríla 2014 do 22 mája 2014 uskutočnilo verejnú konzultáciu projektu Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2014 - 2020 (PL-SK 2014-2020).

Cieľom konzultácií bolo získať pripomienky kruhov, ktoré zastupujú potenciálnych príjemcov Programu, vrátane sociálno-ekonomických partnerov, umožňujúce uskutočniť zmeny, pokiaľ ide o podporu zahrnutú do návrhu Programu, čo v dôsledku bude určovať cieľovú víziu poľsko-slovenského pohraničia a urobiť rozhodnutie o strategickej povahe pre spoluprácu na oboch stranách hranice v rámci finančného výhľadu EÚ 2014-2020.

V priebehu verejných konzultácií bola pripravená správa. Prílohou k tejto správe je súhrn všetkých pripomienok účastníkov verejnej konzultácie, so zdôvodnením.

Ak si chcete prečítať správu a súhrn pripomienok, stiahnite si nižšie uvedené dokumenty.

Na základe hlásených v priebehu konzultácií pripomienok, ktoré boli zohľadnené alebo zohľadnené, bude návrh Programu PL-SK 2014-2020 modifikovaný. V priebehu revízie znení dokumentu bude treba vziať do úvahy postuláty a pripomienky, ktoré boli hlásené v rámci vnútorných konzultácií od organizačných jednotiek MIiR, pokynov obdržených od Európskej komisie, budú zohľadnené odporúčania vyplývajúce z hodnotenia ex-ante a hodnotenia účinkov Programu na životné prostredie, ako aj výsledky ich vlastných prác a vlastné zmeny.

Revidovaný návrh PL-SK 2014-2020 pred prenosom do Európskej komisii bude predložený na schválenie príslušnými orgánmi na oboch stranách hranice. Plánovaný dátum predloženia dokumentov Európskej komisie je september 2014.

 

Stiahnite si súbory:

 

Zdroj: www.ewt.gov.pl

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva