Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Školenia pre potenciálnych žiadateľov – II. a III. prioritná os programu

V súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí pre druhú a tretiu prioritnú os programu organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenie pre potenciálnych žiadateľov zo Slovenska.


Školenie je venované nasledovným prioritným osiam programu

-Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, špecifický cieľ: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy.

-Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia.

Znamená to, že osobitný dôraz bude kladený na informácie týkajúce sa týchto prioritných osí. Školenie sa bude týkať praktickej prípravy účastníkov na prácu so žiadosťou o FP (od návrhu k hodnoteniu).

Školenie sa uskutoční v dňoch 18.-19.10.2016 v Liptovskom Mikuláši v hoteli Jánošík a bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Školenie sa uskutoční v dňoch 25.-26.10.2016 v Szczawnicy v hoteli Smile a bude prebiehať v poľskom jazyku.

Účasť na školení je bezplatná. V rámci školenia je zabezpečená strava (obed). Zabezpečenie ubytovania a dopravy spolu z nákladmi s tým spojenými (cestovné a ubytovacie náklady) si hradí každý účastník sám.

Vzhľadom na obmedzený počet miest je potrebné sa na školenie vopred registrovať. Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie.

Školenie je dvojdňové a zahŕňa všeobecný modul a modul vo forme workshopu. Prvý modul  obsahuje dôležité informácie potrebné pre prípravu žiadosti v rámci výziev pre dané prioritné osi. Druhý  modul je venovaný práci s generátorom žiadostí, t. j. on-line nástrojom, ktorý slúži na vypĺňanie a podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Pre druhý modul bude potrebné počítačové vybavenie. Spoločný technický sekretariát zabezpečuje jeden prenosný počítač (notebook) na dvoch účastníkov školenia vo forme workshopu.

Podrobnosti týkajúce sa plánovaných školení sa nachádzajú v založke „Ako použiť program“ – „Zapoj sa do školení“.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva