Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Pracuje už 45 EZÚS – Výbor regiónov vydal Monitorovaciu správu za rok 2013

Výbor regiónov zhrnul už 45 fungujúcich Európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) a ďalších 15 stanovení v roku 2013. Medzi nimi je EZÚS TATRY vytvorený dňa 14. 08. 2014 prostredníctvom Zväzku Euroregión „Tatry“ a Združením Región „Tatry“. Na každoročnom posedení  Platformy EZÚS dňa 18. februára 2014 jej koordinátor Herwig Van Staa predstavil Správu o monitorovaní EZÚS za rok 2013 - na ceste k novej politike súdržnosti."

Správa sumarizuje rolu, ktorú majú zabezpečovať európske zoskupenia územnej spolupráce v novej politike súdržnosti v programovacom období 2014 – 2020. Okolo 10 zoskupení oznámilo, že sa chce zúčastňovať spoločných plánov činností, 15 má zámer pôsobiť ako miestny orgán druhej úrovne v rámci teritoriálneho integrovaného systému, 9 chce realizovať činnosti týkajúce sa cezhraničného rozvoja riadeného miestnymi orgánmi. 4 EZÚS majú zámer ako inštitúcia vykonávať riadenie programov. Celkovo 21 zoskupení  prejavilo záujem v pripravovaní operačných programov týkajúcich sa regionálnej a celoštátnej úrovne.

V dokumente sa hovorí o rôznych aspektoch zoskupení. Obsahuje všeobecné informácie o zamestnanosti v zoskupeniach, ako aj o prostriedkoch získaných z európskych fondov. Okrem toho, správa obsahuje všeobecný graf zobrazujúci realizované činnosti jednotlivých zoskupení. Detailná schéma umožňuje odborníkom, vedcom a širokej verejnosti dozvedieť sa, ktorý EZÚS je zaangažovaný v zdravotnej politike, doprave, zamestnanosti, kultúre a ďalších oblastiach, rovnako ako hlavných iniciatív stratégie „Európa 2020“. Okrem toho správa poskytuje prehľad nových prvkov v znení nariadenia vo veci EZÚS a úplný zoznam existujúcich EZÚS, zoradených podľa ich činnosti.


Zdroj: Výbor regiónov

Správa o monitorovaní EZÚS za rok 2013 - na ceste k novej politike súdržnosti pdf

Súhrn v v slovenčine pdf

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva