Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Pracovné rokovanie slovenskej Komisie vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce

Dňa 05. 04. 2011 sa v Spišskej Belej uskutočnilo 1. rokovanie slovenskej pracovnej komisie k EZÚS za účelom realizácie aktivít naplánovaných v projekte pod názvom Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce.Na rokovaní boli predložené: návrh Dohovoru a Štatútu EZÚS „Tatry“, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006, Zákon č. 90 z 15. februára o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Prítomní sa dohodli, že si každý z členov pracovnej skupiny naštuduje predložené návrhy Dohovoru a Stanov EZÚS „Tatry“ a každý samostatne spracuje svoje pripomienky a návrhy na zmenu v súlade s nariadeniami a zákonmi.   

 

Dňa 10. 05. 2011 sa v Kežmarku uskutočnilo 2. rokovanie slovenskej pracovnej skupiny s cieľom pracovať na doplnkoch a opravách v návrhu Dohovoru EZÚS „Tatry“. Vznikom EZÚS by sa nemali narušiť existujúce štruktúry Združenia Región „Tatry“ a Zväzku Euroregión „Tatry“. Dňa 11. 05. 2011 sa v Kežmarku uskutočnilo zasadnutie Rady Združenia Región „Tatry“ (ZRT). Členom Rady ZRT boli poskytnuté informácie o aktivitách a rozpočte projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce. Zároveň boli informovaní o uskutočnených stretnutiach pracovnej skupiny.


Dňa 24. 05. 2011 sa v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku konalo 3. pracovné rokovanie zamerané na spracovanie zmien a úpravy v návrhu Stanov EZÚS „Tatry“ a na zosúladenie Stanov s Dohovorom EZÚS „Tatry“. Počas rokovania sa pracovalo so Zákonom č. 90 z 15. februára o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006. Jednotliví členovia pracovného tímu spoločne predkladali návrhy na zmeny v predloženom znení Stanov EZÚS „Tatry“.

 

Práce Komisie sa realizujú v rámci projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva