Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

II. verejná výzva programu Interreg Europa

Monitorovací výbor programu spolupráce Interreg Europe schválil podmienky pre II. výzvu na predkladanie projektových zámerov. Verejná výzva bude pre žiadateľov otvorená od 5. apríla do 13. mája 2016.

Program spolupráce podporuje vzdelávanie v oblasti politík medzi verejnými orgánmi s cieľom zlepšiť efektívnosť politík a programov regionálneho rozvoja. Zapojenie sa slovenských partnerov do riešenia otázok celoeurópskeho významu predstavuje dôležitý nástroj na podporu regiónov. Podrobnejšie informácie o programe spolupráce nájdete na webovej stránke Interreg Europe.

Oprávnenými subjektmi pre financovanie z programu spolupráce sú verejné orgány, subjekty, ktoré sa riadia verejným právom a súkromné neziskové organizácie. Výzva je pripravená prijímať projektové návrhy vo všetkých témach, t.j výskum, technologický rozvoj a inovácie, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, nízkouhlíkové hospodárstvo a životné prostredie.
Slovenskí žiadatelia môžu nájsť informácie o pripravovanej výzve na predkladanie projektov na www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/.

Program spolupráce vytvoril pre žiadateľov databázu projektových myšlienok a vyhľadávania partnerov prostredníctvom vytvorenia účtu obsahujúceho informácie o Vás a Vašich projektových ideách, získate prístup k zoznamu inštitúcií s podobným zameraním, pričom zároveň môžete propagovať aj ten Váš projekt. Zároveň prostredníctvom stránky LinkedIn boli vytvorené skupiny pre neformálnu výmenu názorov a diskusiu venované vyhľadávaniu partnerov a nápadov. Všetky informácie sú dostupné na www.interregeurope.eu/help/support-for-applicants/. Žiadatelia majú tiež možnosť požiadať Spoločný sekretariát programu spolupráce o spätnú väzbu na ich projektový zámer. Možnosť asistencie sekretariátu je otvorená od polovice februára do polovice apríla 2016.

Zároveň Ministerstvo hospodárstva SR ako Národné kontaktné miesto pre program spolupráce Interreg Europe umožňuje v rámci druhej verejnej výzvy pre potenciálnych žiadateľov osobné konzultácie k projektovým zámerom. Termín konzultácie je možné dohodnúť prostredníctvom elektronickej pošty na interregeurope@mhsr.sk alebo telefonicky na 02/4854 5019.

Zdroj: MH SR

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva