Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zmena nariadenia týkajúceho sa EZÚS

Od 22. júna 2014 nadobudlo platnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo dňa 17. decembra 2013, ktorým sa mení Nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení.


V súlade s čl. 2 nariadenia č. 1302/2013 pdf EZÚS založené pred 21 december 2013 nie sú povinné zosúladiť svoj dohovor a stanovy s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1082/2006, zmeneného týmto nariadením.

V prípade EZÚS, ohľadom ktorých sa postup podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1082/2006 začal pred 22 júna 2014 a zostáva už len registrácia alebo uverejnenie podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1082/2006, sa ich dohovor a stanovy zaregistrujú alebo uverejnia alebo oboje, v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1082/2006 pred jeho zmenou týmto nariadením.

EZÚS, v prípade ktorých sa postup podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1082/2006 začal viac ako šesť mesiacov pred 22 júna 2014, sa schvália v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1082/2006 pred jeho zmenou týmto nariadením.

EZÚS iné ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku, v prípade ktorých sa postup podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1082/2006 začal pred 22 júna 2014, sa schvália v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1082/2006 zmeneného týmto nariadením.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva