Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Združenie Euroregión „Tatry“ je aktívne vo vybudovávaní cyklotrás

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v júli v roku 2014 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka v podtatranskom regióne. V partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“, Európskym zoskupením územnej spolupráce Tatry, Prešovským samosprávnym krajom, mestami Spišská Belá a Podolínec a obcami Veľká Lomnica a Vyšné Ružbachy začalo Združenie Euroregión Tatry s realizáciou projektu v mesiaci november 2014.  

Kompletný strategický cezhraničný projekt Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás s cieľom vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť cyklotrás. Navrhovaná trasa predpokladá spájanie regiónov (Spiš, Podhalie, Orava a Liptov), zlepšenie dostupnosti a sprístupnenie unikátnych miest a lokálnych hodnôt krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice, podporu rozvoja voľnočasových aktivít šetrných voči životnému prostrediu, zdravý životný štýl, aktívny oddych a bezmotorové formy dopravy. Cezhraničný značkový turistický produkt, ktorý vznikne vo výsledku postupnej realizácie strategického projektu Euroregiónu „Tatry“ prispeje k výhodnej cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráci; ekonomicky oživí mestá a obce nachádzajúce sa pri ceste a takisto miestne komunity a inštitúcie; umožní vznik nových pracovných miest; prispeje k zníženiu turistickej záťaže v Tatrách; priblíži turistom historické a kultúrne dedičstvo regiónu; odhalí doteraz neznáme a pozabudnuté hodnoty prírody a krajiny na slovensko-poľskom pohraničí; umožní a bude popularizovať aktívne trávenie voľného času (pešo, na bicykli, na bežkách), atď.

V predchádzajúcich rokoch boli v rámci viacerých výziev a projektov prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ a jeho členov vypracované štúdie a projektové dokumentácie nevyhnutné pre samotné budovanie jednotlivých úsekov cyklochodníka. Okrem tohto boli v uplynulom období vybudované časti dielčich cyklochodníkov, ktoré sa nachádzajú na hlavnej trase Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier alebo sú jej odbočkami. Existujúce cyklistické chodníky preukázali vysokú životaschopnosť a sú nepretržite využívané turistami a miestnymi obyvateľmi na pohybové aktivity. Priniesli podstatné oživenie turistického ruchu daného územia. Keďže medzi návštevníkmi podtatranského regiónu evidentne dochádza k vzostupu cykloturistiky, bolo v rámci podporeného projektu Združenia Euroregión Tatry pod názvom Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka v podtatranskom regióne vypracované: 1. dokumentácia pre stavebné povolenie na trase od k. ú. Huncovce – Veľká Lomnica po k. ú. Poprad, 2. dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie na úseku Strážky – Spišská Belá a 3. dokumentácia pre územné rozhodnutie na trase Spišská Belá – Podolínec – Vyšné Ružbachy za účelom postupného vybudovania týchto úsekov cyklochodníka. Tieto úseky budú v budúcnosti nadväzovať na už vybudovanú časť cyklotrasy zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny s plánovaným prepojením na poľskú časť Vysokých Tatier. Ďalej je naplánované prepojenie Tatranskej Kotliny s Tatranskou Lomnicou a Huncoviec s Kežmarkom (pripravené projektové dokumentácie). Úsek od k. ú. Huncovce – Veľká Lomnica po k. ú. Poprad bol dokumentáciou pre stavebné povolenie vyriešený v rámci tohto projektu, rovnako aj dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na trase Strážky - Spišská Belá a dokumentácia pre územné rozhodnutie na trase Spišská Belá – Podolínec – Vyšné Ružbachy, čím sa vytvoril ďalší úsek okruhu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier a možnosť prejsť na bicykli z regionálnej cyklotrasy okolo Tatier priamo na medzinárodnú sieť cyklotrás EuroVelo 11 na území Slovenska. Realizácia projektu so sebou prináša výhody pre lokálnu spoločnosť v podobe zvýšenia turistickej návštevnosti bez dopadu na životné prostredie, vzbudenia nových podnikateľských iniciatív a vytvorenia podmienok pre aktívny odpočinok.

Celková výška rozpočtu projektu činila: 44.425,98 € (z toho: spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR vo výške: 39.908,00 € a vlastné zdroje: 4.517,98 €).

 

Ing. Radoslava Krafčíková
poverená zastupovaním riadenia Združenia Euroregión Tatry

                                                          


 

minis          Logo Euroregionu TATRY       spera

                                                                                 

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“


 


Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva