Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Záverečná konferencia vlajkového projektu

25. apríla 2019 sa v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu konala záverečná konferencia vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Na konferencii sa zúčastnili poľskí a slovenskí projektoví partneri, vicekonzul Slovenskej republiky pán Slavomír Nagy, vedúci odboru Európskej územnej spolupráce v Malopoľskom vojvodskom úrade pán Stanisław Pajor, riaditelia kancelárií Zväzku Euroregión „Tatry“ pán Michał Stawarski a Združenia Euroregión Tatry pani Lívia Kredatusová.

Počas konferencie bol prezentovaný vlajkový projekt s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ a efekty projektu dosiahnuté 10 partnermi – mestom Nowy Targ, obcou Nowy Targ, obcou Szaflary, obcou Nižné Lapše, mestom Kežmarok, mestom Spišská Belá, mestom Liptovský Mikuláš, mestom Trstená, mestom Stará Ľubovňa a Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY. Boli tiež prezentované usmernenia pre rozvoj cykloturistiky na poľsko-slovenskom pohraničí prijaté ako závery vyplývajúce z realizácie všetkých projektových aktivít.

O opatreniach Ministerstva športu a cestovného ruchu v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu v Poľsku hovoril pán Marek Sołtysiak – vedúci Oddelenia plánovania a šírenia cestovného ruchu v Ministerstve športu a cestovného ruchu. Myšlienku, realizáciu, efekty a budúcnosť projektu VeloMałopolska prezentovala pani Dorota Skotnicka – riaditeľka Odboru Cestovného ruchu a športu v Maršalkovskom úrade Malopoľského vojvodstva. Cyklistické trasy na území Žilinského samosprávneho kraja, plány ich rozšírenia a prepojenia s Cestou okolo Tatier prezentoval pán Juraj Hlatký – cyklistický koordinátor z Oddelenia regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja.

Na záver konferencie boli prezentované aktivity týkajúce sa rozšírenia a rozvoja Cesty okolo Tatier ako cezhraničného turistického produktu a všetci účastníci dostali pozvanie na aktívne trávenie voľného času na novovybudovaných cyklistických chodníkoch Cesty okolo Tatier.

 

 

Konferencia realizovaná v rámci vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – II. etapa“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva