Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Programy Európskej územnej spolupráce 2014 – 2020. Perspektívy pre poľských a slovenských žiadateľov

Dňa 27. novembra 2015 v Stredisku poľsko – slovenskej spolupráce v Nowom Targu sa uskutočnila informačná konferencia týkajúcá sa nových programov európskej územnej spolupráce na roky 2014 – 2020. 

Konferencia bola realizovaná v rámci projektu spolufinancovaného Malopoľským vojvodstvom, v rámci výzvy v oblasti územnej spolupráce pod názvom: „Malopoľská územná spolupráca 2020.” Je tiež organizovaná v rámci Európskeho týždňa miest a regiónov OPEN DAYS 2015, ako udalosť pod heslom „Európa v mojom regióne”.

 

Prezentácie z konferencie si viete stiahnuť nižšie:

 • Príležitosti a výzvy v rámci Programu Interreg V – A  PL – SK 2014 – 2020 - Grzegorz Gołda, vedúci Spoločného technického sekretariátu  pdf
 • Realizácia mikroprojektov v Programe Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020 v oblasti EZÚS TATRY - Michał Stawarski, Zväzok Euroregión „Tatry”    pdf
 • Program Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 - Agnieszka Burda, odbor územnej spolupráce, Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja  pdf
 • Program Interreg Europa 2014-2020 - Agnieszka Burda, odbor územnej spolupráce, Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja  pdf
 • Regionálny operačný program Malopoľského vojvodstva 2014 – 2020 - Małgorzata Frączek, Maršalkovský úrad Malopoľského vojvodstva  pdf

 • Regionálna integrovaná územná stratégia PSK a Integrovaný operačný program 2014 – 2020 - Andrea Hagovská, Regionálna rozvojová agentúra - Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier, Prešovský samosprávny kraj  pdf
 • Medzinárodný Vyšehradský fond ako nástroj regionálnej spolupráce vo Vyšehradskej skupine - Gyorgy Varga, zástupca výkonného riaditeľa Medzinárodného vyšehradského fondu   pdf
 • Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – značkový produkt Euroregiónu „Tatry“ - Antoni Nowak, riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“  pdf
 • Spájajú nás mikroprojekty“ – príklady dobrej praxeTeresa Siaśkiewicz, vedúca oddelenia mikroprojektov v kancelárii Zväzku Euroregión „Tatry  pdf
 • Úloha Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY v programoch Interreg 2014 – 2020 – Agnieszka Pyzowska, EZÚS TATRY  pdf
 • Partnerstvo pre spoločný rozvoj – ako sa zmenilo poľsko – slovenské pohraničie - film, ktorý sumarizuje výsledky Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013  ikona strzalka
 • Cesta okolo Tatier - propagačný film  ikona strzalka

logo konferencja SKProjekt spolufinancovaný Malopoľským vojvodstvom, v rámci výzvy v oblasti územnej spolupráce pod názvom:
„Malopoľská územná spolupráca 2020.”


 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva