Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Založili sme Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY!

Dňa 14. augusta 2013 bol v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu slávnostne podpísaný Dohovor o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným. Dohovor v mene Združenia Región „Tatry“ podpísal predseda Rady Jozef Ďubjak a v mene Zväzku Euroregión „Tatry“ predseda Rady Bogusław Waksmundzki. Podpísaniu Dohovoru predchádzalo niekoľkoročné úsilie Združenia Región „Tatry“ a Zväzku Euroregión „Tatry“ zamerané na vytvorenie spoločného, poľsko-slovenského právneho subjektu. Samotný vstup oboch združení do EZÚS TATRY s r. o. a návrhy Dohovoru a Stanov pred ich samotným podpísaním schválili na základe uznesení oba národné Kongresy - dňa 04. 04. 2013 XIX. Kongres Zväzku Euroregión „Tatry“ v Jablonke a dňa 23. 04. 2013 XIX. Kongres Združenia Región „Tatry“ v Trstenej.

V tejto súvislosti bolo taktiež potrebné získať rozhodnutia od príslušných orgánov oboch krajín. Rozhodnutím zo dňa 14. 06. 2013 Minister zahraničných vecí Poľskej republiky vyjadril súhlas s pristúpením Zväzku Euroregión „Tatry“ do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným. Listom zo dňa 16. 07. 2013 Úrad vlády Slovenskej republiky udelil súhlas s účasťou Združenia Región „Tatry“ v Európskom zoskupení územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným.

Po slávnostnom podpísaní Dohovoru v Nowom Targu predsedovia Rád v Kežmarku podpísali Stanovy Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným, v ktorých sú zakotvené zásady spolupráce medzi zakladajúcimi členmi Zoskupenia. Následne sa konalo prvé zasadnutie Zhromaždenia EZÚS TATRY s r. o.

Zhromaždenie je najvyšším orgánom Zoskupenia. Zhromaždenie sa v našom prípade skladá zo 14 zástupcov členov Zoskupenia, z ktorých 7 zástupcov reprezentuje Zväzok Euroregión „Tatry“ (páni Władysław Bieda, Paweł Dziuban, Antoni Karlak, Michał Jarończyk, Stanisław Łukaszczyk, Grzegorz Niezgoda, Bogusław Waksmundzki) a 7 zástupcov reprezentuje Združenie Región „Tatry“ (páni Štefan Bieľak, Michal Biganič, Jozef Ďubjak, Igor Kredátus, Štefan Kubík, Peter Petko, Jozef Repaský). Za predsedu Zhromaždenia bol zvolený pán Štefan Bieľak, primátor mesta Spišská Belá, ktorý bol zároveň spolupredsedom spoločnej slovensko-poľskej Komisie vo veci EZÚS, ktorá sa venovala príprave Dohovoru a Stanov Zoskupenia. Za podpredsedu Zhromaždenia bol zvolený pán Bogusław Waksmundzki, predseda Rady Zväzku Euroregión „Tatry“.

Za Riaditeľku Zoskupenia bola zvolená pani Agnieszka Pyzowska, pracovníčka kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“ a koordinátorka cezhraničného sieťového projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce. Riaditeľ je štatutárny orgán Zoskupenia, ktorý riadi činnosť Zoskupenia a koná v jeho mene. Sídlo kancelárie Riaditeľa je v Nowom Targu, kde je sídlo celého EZÚS.

Zhromaždenie zvolilo taktiež členov Dozornej Rady, ktorá je kontrolným orgánom Zoskupenia zriadeným na vykonávanie dozoru. Dozorná rada sa skladá zo šiestich členov, z ktorých traja členovia reprezentujú Zväzok Euroregión „Tatry“ (páni Paweł Cetera, Adam Sawina, Edward Tybor) a traja reprezentujú Združenie Región „Tatry“ (pani Ľudmila Gnojčáková, páni Ján Pavlík a Alexander Slafkovský).


Dohovor o založení EZÚS TATRY  pdf

Stanovy EZÚS TATRY  pdf

Antoni Nowak, Od Euroregiónu „Tatry” k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce TATRY  pdf

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva