Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Tretie zasadnutie Monitorovacieho výboru

V dňoch 31. Marca – 1. apríla 2016 sa v  Žiline na Slovensku  uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho Výboru Programu Interreg Poľsko – Slovensko. Počas zasadnutia prijal MV 14 rozhodnutí (aktuálny zoznam rozhodnutí MV):

 

MV schválil päť nasledovných návrhov vlajkových projektov s celkovou hodnotou finančného príspevku z EFRR 14.080.626,52  EUR:

 • „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo  Tatier – II etapa“, ktorého vedúcim partnerom je EZÚS Tatry;
 • „Vzdelávanie bez hraníc“, ktorého vedúcim partnerom je Malopoľské Vojvodstvo;
 • „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej - Etap I - Budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu", ktorého vedúcim partnerom je združenie obcí „Perły Doliny Popradu“;
 • „Svätomariánska púť“, ktorého vedúcim partnerom je Prešovský samosprávny kraj;
 • „KultFilmTur“, ktorého vedúcim partnerom je Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Informácie o schválených návrhoch vlajkových projektov sa nachádzajú v záložke Výsledky výziev. Žiadatelia schválených návrhov vlajkových projektov budú vyzvaní k predloženiu kompletnej žiadosti o pridelenie finančného príspevku projektu. Termín na predloženie kompletnej žiadosti je 30. jún 2016. Podmienkou schválenia žiadosti o finančný príspevok je zapracovanie odporúčaní sformulovaných počas hodnotenia a schvaľovania  návrhu projektu.

MV schválil aj šesť strešných projektov spolu s odporúčaniami. Informácie o schválených strešných projektoch sa nachádzajú v záložke Výsledky výziev.

Počas zasadnutia boli schválené taktiež zmeny v Príručke pre prijímateľa a v nasledovných prílohách:

 • Príloha číslo 2: Partnerská zmluva;
 • Príloha číslo 6: Uzly v dopravnej sieti v Programe;
 • Príloha číslo 7: Príručka Info Promo;
 • Príloha číslo 8: Zásady zadávania zákaziek;
 • Príloha číslo 9: Kritéria hodnotenia projektov;
 • Príloha číslo 10: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku;
 • Príloha číslo 10.1 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre projekty so štátnou pomocou (nový dokument); 
 • Príloha číslo 14: Príručka FMP;

Aktuálne dokumenty a register zmien príručky budú od 15.04.2016 dostupné na internetovej stránke Programu v záložke Zoznám sa s dokumentmi.

Ostatné záležitosti, ktoré boli prejednané počas zasadnutia, v nadväznosti na ktoré boli prijaté rozhodnutia:

 • Bol schválený „Plán hodnotenia programu“, nachádzajúci sa na internetovej stránke Programu  v záložke Prečítaj si správy, analýzy, zhrnutia.
 • Bol schválený „Pracovný poriadok expertov hodnotiacich projekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020“, ktorý bude od 15.04.2016 dostupný na internetovej stránke Programu v záložke Proces hodnotenia žiadostí.
 • Bol schválený projekt technickej pomoci kontrolóra – Podkarpatského Vojvodského Úradu v meste Rzeszów.

Monitorovací Výbor vydal kladné stanovisko k príručkám pre mikroprijímateľov, pripravených vedúcimi partnermi a partnermi strešných projektov a k odporúčaniam, ktoré majú byť zapracované do konečných verzií týchto príručiek.

Nasledujúce zasadnutie MV sa bude konať koncom septembra 2016.

Zdroj: www.plsk.eu

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva