Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja, kľúčom k pozitívnemu obrazu Poľska na medzinárodnej aréne

Projekt s názvom Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja, kľúčom k pozitívnemu obrazu Poľska na medzinárodnej aréne realizuje Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY od 1. 7. 2020 do 15. 12. 2020. Verejná úloha je spolufinancovaná Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky v rámci súťaže s názvom VEREJNÁ DIPLOMACIA 2020 – nový rozmer (zložka č. 1: Posilnenie obrazu Poľska na medzinárodnej aréne, komunikačná priorita: Angažované Poľsko a jeho medzinárodné postavenie).

Hodnota projektu je 74.850,00 PLN, z čoho dotácia získaná z Ministerstva zahraničných vecí je 64.500,00 PLN.

 

PREČO REALIZUJEME VEREJNÚ ÚLOHU?

Udržateľná a rozvinutá cezhraničná spolupráca je kľúčom k pozitívnemu obrazu Poľska na medzinárodnej aréne ako silného partnera, ktorý realizuje aktivity regionálneho charakteru v EÚ. Takáto spolupráca už mnohé roky existuje na poľsko-slovenskom pohraničí a jej viditeľným prejavom sú pozitívne výsledky projektov realizovaných poľskými samosprávami a inštitúciami v rámci európskych programov spolupráce Interreg. Takisto viac ako 25-ročná činnosť Euroregiónu „Tatry“ a pôsobenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY na tejto hranici svedčia o vysokej úrovni pokročilosti tejto spolupráce.

V čase zmien a obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19 v tejto spolupráci a počas prípravy na nový program cezhraničnej spolupráce je nevyhnutné propagovať výsledky týchto rôznorodých cezhraničných projektov s vedúcou úlohou poľských partnerov, osloviť verejnú mienku a mienkotvorné kruhy najmä na Slovensku, a určenie konkrétnych smerov rozvoja a posilňovania tejto spolupráce pri zohľadnení následkov pandémie. Z tohto dôvodu sme v projekte naplánovali rôznorodé aktivity adresované širokej skupine adresátov.


AKÉ AKTIVITY SME NAPLÁNOVALI?

Verejnú úlohu s názvom „Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja, kľúčom k pozitívnemu obrazu Poľska na medzinárodnej aréne“ budeme realizovať prostredníctvom niekoľkých rôznorodých aktivít, ako napr.:

  • interaktívne workshopy – budú miestom prezentácie skúseností, nápadov, koncepcií a záverov z doterajšej spolupráce, počas workshopov budeme hľadať možnosti riešenia negatívnych dopadov pandémie COVID-19. Prepojenie diskusie počas workshopov s prácou na novom programe poľsko-slovenskej spolupráce a s vypracovaním analýz umožní využiť potenciál poľských samospráv v regionálnom aspekte na medzinárodnej aréne.
  •  Internetový blog v poľskom, slovenskom a anglickom jazyku – umožní zhromaždiť a prezentovať najzaujímavejšie a najhodnotnejšie príklady zapojenia samospráv do spolupráce v regionálnom a cezhraničnom aspekte, sprístupniť rozhovory s osobami, ktoré túto spoluprácu ovplyvňujú, prezentovať výsledky a tiež nové nápady a návrhy, ako predchádzať následkom pandémie v rôznych rovinách.
  •  Vypracovanie dvoch analytických a koncepčných podkladov – ktoré sa budú týkať budúcnosti poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce, posilňovania poľských samospráv a EZÚS TATRY pri vedení tejto spolupráce. Táto forma činnosti bude mimoriadne dôležitá a užitočná pre poľské, slovenské aj európske inštitúcie zapojené do formovania ďalšej spolupráce v regióne poľsko-slovenského pohraničia. Bude to stabilný základ pre zosúladenie projektových žiadostí a koncepcií s budúcimi formami tejto spolupráce, čo bude zároveň novou výzvou v súvislosti s následkami pandémie COVID-19.

Všetky tieto vecné aktivity budú sprevádzané propagačnými aktivitami, ktoré budú informovať o projekte a jeho výsledkoch.

Aktivity sa budú realizovať v Nowom Targu v Malopoľsku, kde sa nachádza štatutárne sídlo EZÚS TATRY, a na poľsko-slovenskom pohraničí. Vďaka širokému využitiu internetovej technológie a komunikačných nástrojov sa budú môcť na týchto aktivitách zúčastniť Poliaci a Slováci, výsledky projektu oslovia širokú skupinu odberateľov, bez ohľadu na ďalšie následky pandémie COVID-19.


AKÉ BUDÚ VÝSLEDKY?

Vďaka realizácii projektu sa rozšíria poznatky o zapojení poľských prihraničných samospráv do cezhraničnej spolupráce so slovenskými partnermi v rámci spoločných programov Európskej únie a o úlohe EZÚS TATRY. Medzi cieľovými skupinami, najmä medzi odberateľmi a účastníkmi projektu zo Slovenska, dôjde k prehĺbeniu poznatkov o výsledkoch aktivít poľských samospráv a EZÚS TATRY v prospech spolupráce v regionálnej rovine na poľsko-slovenskom pohraničí v rámci EÚ a Vyšehradskej skupiny. Prispeje to k propagácii pozitívneho obrazu Poľska, poľských samospráv, miest a regiónov ako aktívnych, zaangažovaných lídrov regionálnej spolupráce v rámci programov Interreg. Bude tiež zdôraznená úloha inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce v podobe Euroregiónu „Tatry“ či inovačného subjektu, akým je EZÚS TATRY, a určitý potenciál využitia výsledkov cezhraničnej spolupráce a EZÚS v upevňovaní silnej úlohy poľských subjektov v poľsko-slovenskej spolupráci v budúcnosti, čoho vyjadrením bude nový program Interreg Poľsko-Slovensko.

Pozitívne vnímanie spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí, ako aktivít, ktoré posilňujú a rozvíjajú, bude kľúčové pre posilnenie pozitívneho obrazu Poľska na medzinárodnej aréne.

Všetky výsledky vypracované počas realizácie projektu sa budú využívať v rámci bežných aktivít Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY – pri príprave koncepcií ďalších projektov spolupráce medzi poľskými a slovenskými partnermi, podpore poľských samospráv pri posilňovaní ich postavenia v cezhraničnej spolupráci, výbere smerov aktivít a prijímanej úlohy v perspektíve 2021 – 2027, ale predovšetkým počas práce nad novým programom cezhraničnej spolupráce, v ktorom bude tiež potrebné zohľadniť nové podmienky medzinárodnej spolupráce spôsobené následkami pandémie COVID-19.

 logo EN

Verejna úloha s názvom „Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja kľúčom k pozitívnemu medzinárodnému vnímaniu Poľska“ financovana Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky v rámci súťaže „Verejná diplomacia 2020 – nový rozmer“.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva