Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Špecifické podmienky pre výzvu v rámci prioritných osí I a III

Monitorovací Výbor schválil špecifické podmienky záväzné pre výzvy v rámci prioritných osí „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ a „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“.

 

Špecifické podmienky pre výzvu v rámci prioritnej osi I, ktorá bude prebiehať od 4. mája do 15. augusta 2016 budú nasledovné:

Oprávnenými projektmi budú výlučne tie, ktoré:

  • ukončia vecnú realizáciu projektu do 30. apríla 2018 a zároveň
  • v ktorých nebude vystupovať riziko poskytnutia štátnej pomoci a/alebo pomoci de minimis a zároveň
  • v ktorých realizáciou naplánovaných vecných úloh bude dosiahnutý minimálne jeden s nasledovných ukazovateľov Programu:
  • počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu;
  • dĺžka nových, zmodernizovaných, alebo zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov;
  • počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva po reštaurátorských a konzervačných prácach.

Počas formálneho hodnotenia nebude žiadna možnosť opravy/doplnenia/vysvetlenia predložených dokumentov.

Špecifickou podmienkou výzvy v rámci  prioritnej osi III, ktorá bude prebiehať od 30. augusta do 30. novembra 2016 je ukončenie vecnej realizácie projektu do 31. mája 2018.

Zdroj: www.plsk.eu

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva