Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Schválenie návrhu vlajkového projektu pod názvom Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. Etapa

S radosťou Vám oznamujeme, že Monitorovací výbor Programu Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020 schválil návrh vlajkového projektu pod názvom Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa. Získal najvyššie hodnotenie z 5 návrhov schválených Monitorovacím výborom. 

Podmienkou realizácie vlajkového projektu bude predloženie formálnej žiadosti o financovanie projektu so všetkými potrebnými prílohami v termíne do 30. 06. 2016  a jeho schválenie Monitorovacím výborom.  Predpokladaný termín schválenia vlajkových projektov je naplánovaný na september 2016. Plánovaný termín podpísania zmlúv o financovanie projektu je október 2016.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva