Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Prvé zasadnutie Zhromaždenia EZÚS TATRY

Po slávnostnom podpísaní Dohovoru v Nowom Targu dňa 14. augusta 2013 predsedovia Rád v Kežmarku podpísali Stanovy Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným, v ktorých sú zakotvené zásady spolupráce medzi zakladajúcimi členmi Zoskupenia. Následne sa konalo prvé zasadnutie Zhromaždenia EZÚS TATRY s r. o.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva