Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 schválený

Európska komisia dňa 12.2.2015 schválila Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Je to prvý program cezhraničnej spolupráce, ktorý sa plánuje realizovať na poľských hraniciach v rámci finančnej perspektívy na roky 2014-2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou.

Na realizáciu projektov bude pridelené takmer 155 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Najviac, lebo až polovica programových finančných prostriedkov (t.j. asi 77,5 miliónov eur), bude investovaná do ochrany, propagácie a rozvoja prírodných zdrojov a kultúrneho dedičstva. 

Suma takmer 56 miliónov eur podporí rozvoj cestnej infraštruktúry, zjednodušujúcej komunikáciu medzi Slovenskom a Poľskom ako aj zlepšujúcej spojenia s Transeurópskou dopravnou sieťou.

V oblasti vzdelávania dofinancované budú spoločné cezhraničné projekty týkajúce sa odborného vzdelávania, ktorých cieľom je prispôsobenie odborného vzdelania k požiadavkám cezhraničného trhu práce ako aj k očakávaniam zamestnávateľov z oprávneného územia (12 miliónov eur).

V súčasnej dobe Riadiaci orgán (Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja), spolu so slovenským partnerom (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka) a ostatnými subjektmi zapojenými do prípravy programu, pokračuje v práci nad ďalšími dokumentami, ktoré umožnia čo najskoršie vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva