Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Prečítajte si výsledky analýz vypracovaných expertmi pre EZÚS TATRY!

V rámci verejnej úlohy s názvom Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja, kľúčom k pozitívnemu obrazu Poľska na medzinárodnej aréne experti v oblasti cezhraničnej spolupráce vypracovali pre Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY dve koncepčné a analytické štúdie. Prečítajte si, čo vypracovali pre nás experti.

Prvá z dvoch analýz sa týkala vypracovania koncepcie – návrhu rôznych riešení týkajúcich sa úlohy, ktorú EZÚS TATRY môže zohrávať v novom programe cezhraničnej spolupráce na roky 2021 – 2027, s cieľom podporovať samosprávy v spolupráci v rámci EÚ a posilňovať stabilné postavenie Poľska.

Druhá z analýz obsahuje prehľad doterajších výsledkov spolupráce poľských samospráv so slovenskými partnermi, uvádza príklady správnej praxe, ktoré formujú pozitívny obraz a silné postavenie poľských partnerov, vytyčuje smery rozvoja tejto spolupráce s využitím a pri rozvíjaní doterajších výsledkov pri zohľadnení možných následkov pandémie. Nižšie nájdete závery expertov, ktoré určite budú pre Vás inšpiráciou.

Analýza týkajúca sa úlohy EZÚS TATRY pdf

Analýza týkajúca sa doterajších výsledkov spolupráce pdf

 

Horeuvedené publikácie vyjadrujú názory autora a nesmú sa stotožňovať s oficiálnym stanoviskom Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky.

logo EN

Verejna úloha s názvom „Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja kľúčom k pozitívnemu medzinárodnému vnímaniu Poľska“ financovana Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky v rámci súťaže „Verejná diplomacia 2020 – nový rozmer“.


Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva