Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Otvorenie výzvy na predkladanie koncepcií vlajkových projetkov

Riadiaci orgán spolu s Národným orgánom vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov vlajkových projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko. Návrhy vlajkových projektov je potrebné predložiť na určenom formulári a doručiť na Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko (Formulár vlajkového projektu).

Lehota na predloženie návrhov vlajkových projektov sa končí dňa 31 augusta 2015 o 16:15.

Žiadatelia, ktorých návrhy dostanú pozitívne hodnotenie expertov a budú schválené Monitorovacím výborom, budú vyzvaní na predlženie kompletnej projektovej dokumentácie. Pozitívne ohodnotené návrhy projektov v rámci danej prioritnej osi (návrhy by sa mali týkať obsahu investičnej priority 6c alebo 7c alebo 10 – detaily v prílohe č. 1) nebudú súťažiť so štandardnými projektmi, ale len medzi sebou v rámci určeného limitu alokácie. Maximálna výška dostupných finančných prostriedkov je 30% rozpočtu každej prioritnej osi (detaily v prílohe č. 1). Proces predkladania a hodnotenia návrhov vlajkových projektov sa uskutoční pred výzvou na štandardné projekty.

Výzva na predkladanie návrhov vlajkových projektov nie je štandardnou výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.

Negatívne hodnotenie návrhu vlajkového projektu nevylučuje žiadateľa z účasti v štandardných výzvach na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.

Podrobnejšie informácie na témy: čo je to vlajkový projekt, tematický obsah, pravidlá predkladania, hodnotenia a výberu návrhov vlajkových projektov sa nachádzajú v prílohách.

Adresa STS:
Spoločný technický sekretariát
ul. Halicka 9,  31-036 Krakov, Poľsko
e-mailová adresa:
kontakt@plsk.eu

úradné hodiny: 8:15 – 16:15
Osobami zodpovednými za poskytnutie podpory vo forme konzultácie (najlepšie elektronickou poštou) týkajúcich sa prípravy koncepcie vlajkových projektov sú:
pani Dorotou Leśniak,
dlesniak@plsk.eu, tel. +48 12 444 15 02 (po poľsky) ako aj
pani Martinou Bakoňovou,
mbakonova@plsk.eu, tel. +48 12 444 15 03 (po slovensky).


Všeobecné informácie a pravidlá predkladania návrhu vlajkového projektu 

Formulár návrhu vlajkového projektu v programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko

Pravidlá hodnotenia a výberu návrhov vlajkových projektov v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 

 Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program 

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva