Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konzultačná konferencia návrhu Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020

Dňa 14. mája 2014 sa  v aule Podhalańskej vysokej odbornej školy v Nowom Targu uskutočnila konzultačná konferencia návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2014 – 2020. Konferencie sa zúčastnila riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY pani Agnieszka Pyzowska, ako aj predstavitelia Zväzku Euroregión „Tatry“  - predseda Rady pán Bogusław Waksmundzki, riaditeľ kancelárie pán Antoni Nowak, vedúci oddelenia realizácie mikroprojektov pani Teresa Siaśkiewicz, ako aj hlavná ekonómka pani Dominika Różańska. V aule školy  sa stretli predstavitelia poľských a slovenských samosprávnych orgánov, kultúrnych inštitúcií, škôl, národných parkov, štátnych lesov a vládnych organizácií.

Konferenciu otvorila pani Anita Ryng, vedúca oddelenia cezhraničnej spolupráce na Ministerstve dopravy a rozvoja, pán Milan Gál, riaditeľ odboru Programu Cezhraničnej spolupráce na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako aj v mene maršalky Malopoľského vojvodstva pani Joanny Urbanowicz, zástupca riaditeľa oddelenia regionálnej politiky na Maršalkovskom úrade Vojvodstva malopoľského. V mene rektora školy privítal účastníkov konferencie pán Kazimierz Wójcik.

Prezentácia návrhu nového Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020 začala so súhrnnom a vykázaním spoločných projektov v rámci končiaceho sa Programu na roky 2007 – 2013, o ktorom rozprával pán Grzerorz Gołda, vedúci Programu Spoločného technického sekretariátu.

Potom sa hovorilo o hlavných predpokladoch Programu na roky 2014 – 2020. Oblasť podpory, jeho potreby (potenciál a výzvy), prioritné osi a ciele Programu odprezentovali pani Anita Ryng, vedúca oddelenia cezhraničnej spolupráce Ministerstva dopravy a rozvoja a pani Elena Molnárová z odboru Programov cezhraničnej spolupráce na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Prideľovanie alokácie na prioritné ciele, úroveň financovania projektov a oprávnených príjemcov predstavila pani Joanna Urbanowicz, zástupca riaditeľa oddelenia regionálnej politiky Maršalkovského úradu Malopoľského vojvodstva.

O jednotlivých typoch projektov a ich činnosti, ktoré budú môcť byť financované v rámci Porgramu hovorila pani Justyna Jakubowska z oddelenia cezhraničnej spolupráce Ministerstva dopravy a rozvoja. Informácie týkajúce sa výberu projektov predstavil pán Grzegorz Gołda, vedúci STS. Diskusiu nového Programu ukončila prezentácia inštitucionálneho systému, ktorý priblížila pani Justyna Śpiewak z oddelenia cezhraničnej spolupráce Ministerstva dopravy a rozvoja.

Objem finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020 činí 155 miliónov EUR. Táto suma bude dostupná pre spoločné poľsko – slovenské  projekty realizované v troch prioritných oblastiach spolupráce:

  1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva na pohraničí
  2. Udržateľná cezhraničná doprava
  3. Investovanie do vzdelania, zručnosti a celoživotného vzdelávania.

V rámci prioritnej osi 1. a 3. budú realizované mikroprojekty, ktoré bude spravovať a riadiť Zväzok Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu.

 

Úplné znenie návrhu Programu je dostupné tu 

Pripomíname, že ešte do 22. mája sa môžete zúčastniť konzultácií k návrhu Programu a oznámiť svoje pripomienky, otázky alebo návrhy. Je to možné prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na internetovej stránke ministerstva  Odporúčame aktívnu účasť na týchto konzultáciách. 

Okrem toho do 22. mája je možné vyplniť internetovú anketu na tému plánovaných činností prostredníctvom potenciálnych prijímateľov pomoci v rámci nového Programu. Formulár je dostupný tu

Prezentácia na tému návrhu Programu – materiál z konzultačnej konferencie pdf

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva