Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konferencia pod názvom „Reforma nariadenia o EZÚS, šanca na oživenie cezhraničnej spolupráce subjektov verejnej správy?“

Dňa 05. 06. 2014 sa riaditeľka EZÚS TATRY zúčastnila konferencie pod názvom „Reforma nariadenia o EZÚS, šanca na oživenie cezhraničnej spolupráce subjektov verejnej správy?“ , ktorá sa uskutočnila na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou. Konferenciu zorganizovalo od januára fungujúce Centrum kompetencií EZÚS, ktoré realizuje svoju činnosť na univerzite a zaoberá sa právnymi a politickými otázkami týkajúcich sa zoskupení, ale aj inej formy cezhraničnej spolupráce európskej verejnosti.

Prvá časť konferencie bola venovaná reforme nariadenia EZÚS a jej implementácia v národných systémoch. Príčiny a ciele novelizácie naradenia predstavil pán Dirk Peters z generálneho riaditeľstva pre Regionálnu politiku Európskej komisie. Na tému realizácie tohto nariadenia v Poľsku a o súčasnej práci ministerstva, o predpokladoch zmeny poľskej ústavy o EZÚS hovoril pán Filip Chybalski z Ministerstva dopravy a rozvoja. Na druhej strane vykonávanie tohto nariadenia v Nemecku, z pohľadu federálnych a spolkových krajín reprezentovali pán Josef Brink z Federálneho ministerstva spravodlivosti ako aj pani Astrid Land z Ministerstva vnútorných správ, športu a dopravy Porínia – Falcko.

Druhá časť konferencie bola zameraná na praktické skúsenosti uplatňovania nariadenia o EZÚS. Skúsenosti s prácami nad vytvorením poľsko –slovenského EZÚS TATRY, ale predovšetkým skúsenosti spojené so začatím fungovania prezentovala pani Agnieszka Pyzowska. Prezentácia sa stretla s veľkým záujmom účastníkov konferencie.

Konferencia bola ukončená predstavením role EZÚS v regionálnej politike v novom období programovania Európskej únie, o ktorom rozprávali pán Dirk Peters z Európskej komisie a pán Peter Ulrich z Kompetenčného centra vo Frankfurte.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva